موضوعات = فیزیولوژی ورزشی
تأثیر پروتکل‌های مختلف فعالیت استقامتی تناوبی و تداومی ایزوکالریک بر متابولیسم چربی

دوره 9، شماره 2، مهر 1401، صفحه 61-71

10.22049/jahssp.2022.27793.1466

علیرضا آقاپور؛ سجاد احمدی زاد؛ مینو باسامی؛ پروانه دولت آبادی


تأثیر هشت هفته تمرینات CX WORX بر سطح سرمی آفامین و مقاومت به انسولین در زنان دارای اضافه وزن

دوره 9، شماره 2، مهر 1401، صفحه 72-80

10.22049/jahssp.2022.27755.1457

مریم گل زاد؛ پروانه نظرعلی؛ رستم علی زاده؛ نجمه رضایی نژاد


بررسی و مقایسه تاثیر مصرف دوز های متفاوت قهوه بر میزان تعادل مایعات، الکترولیت ها و VO2max مردان فعال

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 22-34

10.22049/jahssp.2021.27536.1410

هادی اسماعیل زاده نوش آبادی؛ لطفعلی بلبلی؛ عادل زاهد؛ آیدین ولی زاده؛ محسن یعقوبی؛ سجاد رمضانی


تاثیر سه شیوه‌ی متفاوت تمرینات ورزشی HIIT، HIT و MIT بر بیان ژن های FGF و TGF در بافت کبد رت‌های نر ویستار

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 100-113

10.22049/jahssp.2022.27721.1451

علی برزگری؛ سعید نقیبی؛ محمد حسن دشتی خویدکی؛ فرزاد کریمی ضفرآبادی


تاثیر تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی بر مقادیر GDF11 بافت قلب رت‌های سالمند

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 114-124

10.22049/jahssp.2022.27747.1452

فاطمه مشهدی؛ اسمعیل نصیری؛ مریم خالصی


تاثیر یک هفته اقامت در ارتفاع بالا بر شاخص های ریوی مردان کوهنورد غیر حرفه ای

دوره 8، شماره 2، مهر 1400، صفحه 1-9

10.22049/jahssp.2021.14295

معرفت سیاه کوهیان؛ علی آذرنیا؛ لطفعلی بلبلی؛ آمنه پوررحیم قورقچی؛ انسیه یزدخواستی