اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر معرفت سیاه کوهیان

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=285&mod=scv&pgload=mag_articles_pub&slc_lang=fa&sid=1
m_siahkohianuma.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر کریم آزالی علمداری

علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1042&Tab=4
azalofgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر ارسلان دمیرچی

علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) استاد دانشگاه گیلان

damirchiguilan.ac.ir

دکتر شادمهر میردار هریجانی

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~shadmehrmirdar/
shadmeh.mirdargmail.com

دکتر محمد اسماعیل افضل پور

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه بیرجند

www.civilica.com/Person-4282=آقای-دکتر-محمداسماعیل-افضل-پور.html
afzalpour.megmail.com

دکتر سیدرضا عطارزاده

تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) استاد دانشگاه فردوسی مشهد

attarzadeh.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
attarzadehum.ac.ir

دکتر فرزاد ناظم

تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

phe.basu.ac.ir/~farzadnazem2
farzadnazem2gmail.com

دکتر معرفت سیاه کوهیان

تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) استاد دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=285&mod=scv&pgload=mag_articles_pub&slc_lang=fa&sid=1
m_siahkohianuma.ac.ir

دکتر عبدالحمید حبیبی

تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

fpess.scu.ac.ir/~hamidhabibi330
hamidhabibi330gmail.com

دکتر بهمن میرزائی

علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) استاد دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/mirzaei/?lg=0
mirzaeiunited-world-wrestling.org

دکتر سید محمد مرندی

علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) استاد دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6014
s.m.marandispr.ui.ac.ir

دکتر مهدی کارگرفرد

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6009
m.kargarfardspr.ui.ac.ir

دکتر حمید اراضی

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه گیلان

cv.azaruniv.edu/pazhang/fa
hamidaraziyahoo.com

دکتر ناصر پولادی

بیوشیمی سلولی مولکولی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

0000-0003-4359-9642
srna52gmail.com
09143095737
0000-0003-4359-9642

دکتر حمید آقاعلی نژاد

فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/halinejad
aghaalinejadymail.com

دکتر رامین امیرساسان

فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشگاه تبریز

amirsasanramingmail.com

دکتر اصغر توفیقی

علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) دانشیار دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=107&Ln=fa
a.tofighiurmia.ac.ir

دکتر بهلول قربانیان

تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) دانشیار- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1226
b.ghorbanianazaruniv.ac.ir

دکتر بهروز قربان زاده

تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1225&Tab=2
behrouzghorbanzadehgmail.com

دکتر کریم آزالی علمداری

تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش) دانشیار- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1042&Tab=2
azalofyahoo.com

ویراستار

دکتر معرفت سیاهکوهیان

فیزیولوزی ورزشی .

m_siahkohianuma.ac.ir

دکتر کریم آزالی علمداری

.

azalofgmail.com
0000-0002-6134-1912