مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش (JASSP) - واژه نامه اختصاصی