تأثیر پروتکل‌های مختلف فعالیت استقامتی تناوبی و تداومی ایزوکالریک بر متابولیسم چربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران، ایران

4 دانشجو دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز

10.22049/jahssp.2022.27793.1466

چکیده

زمینه و هدف: شرکت منظم در فعالیت‌های هوازی تأثیر مطلوبی بر سلامت دارد. هدف تحقیق حاضر مقایسه تأثیر سه پروتکل فعالیت تناوبی بلند مدت ، تناوبی کوتاه مدت و تداومی ایزوکالریک بر متابولیسم چربی در مردان سالم بود. مواد و روش‌ها: نه مرد سالم به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. در جلسه اول پروتکل فعالیت تداومی با شدت 65 درصد VO2max و تا رسیدن به یک کالری مشخص بر روی تردمیل انجام شد. بلافاصله پس از پایان پروتکل ورزشی نمونه خون دوم در حالت نشسته ازآزمودنی‌ها گرفته شد، سپس آنها به مدت یک ساعت در حالت نشسته استراحت کردند و گا‌های تنفسی زمان ریکاوری جمع‌آوری شد. سپس، نمونه خون سوم گرفته شد. در جلسه دوم پروتکل تناوبی بلند مدت شامل وهله‌های فعالیت چهاردقیقه‌ای با شدت ۸۵ درصد VO2max ووهله‌های استراحت فعال چهار دقیقه‌ای با شدت 45 درصد VO2max انجام گرفت تا وقتی که انرژی مصرفی با پروتکل فعالیت تداومی برابرشد. جلسه سوم شامل پروتکل فعالیت تناوبی کوتاه مدت با نسبت فعالیت ۳۰ ثانیه به استراحت ۳۰ ثانیه و با شدت فعالیت ۱۰۰ درصد VO2max واستراحت با شدت ۳۰ درصد VO2max انجام شد. داده‌ها، با استفاده از تحلیل واریانس مکرر و تعقیبی بونفرونی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد، فعالیت ورزشی صرف نظر از نوع و شدت آن، تاثیر معنی‌داری بر اکسیداسیون چربی دارد (00/0=P). آزمون تعقیبی نشان داد که اکسیداسیون چربی طی فعالیت ورزشی افزایش معنی دار (00/0=P) و طی ریکاوری متعاقب فعالیت کاهش معنی داری (00/0=P) داشته است. نتایج آنالیز واریانس مکرر نشان داد میزان اکسیداسیون چربی طی فعالیت تناوبی کوتاه مدت بیشتر از تناوبی بلند مدت (00/0=P)، میزان اکسیداسیون چربی طی فعالیت تداومی بیشتر از تناوبی بلند مدت (00/0=P) و تناوبی کوتاه مدت (00/0=P)بود. اما اکسیداسیون چربی مربوط به دوره ریکاوری جلسه تناوبی بلند مدت (00/0=P) و تناوبی کوتاه‌مدت (00/0=P) بیشتر از تداومی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of different protocols of isocaloric interval and continuous endurance exercise on fat metabolism

نویسندگان [English]

 • alireza aghapoor 1
 • sajjad ahmadizad 2
 • minoo basami 3
 • parvane Dolataabadi 4
1 M.Sc of exercise Physiology, Shahid Beheshti University, Tehran, iran.
2 Department of Biological Sciences in Sport, Faculty of Sports Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 PHD student of sport physiology the university of Tabriz
چکیده [English]

Regular participation in aerobic activities has a positive effect on health.The aim of the present study was to compare the effect of three protocols of long-term intermittent activity, short-term intermittent and iso-caloric continuity on fat metabolism in healthy men.Materials and Methods:Nine healthy men participated in this study voluntarily.In the first session of the protocol, continuous activity was performed on the treadmill with an intensity of 65% VO2max until a certain calorie was reached.Immediately after the end of the exercise protocol, the second blood sample was taken from the subjects in a sitting position,then they rested in a sitting position for one hour and the recovery time was collected.Then, a third blood sample was taken.In the second session, the long-term periodic protocol consisted of four-minute activity intervals with an intensity of 85% VO2max and four-minute active rest periods with an intensity of 45% VO2max until the energy consumption was equal to the continuous activity protocol.The third session consisted of a short-term intermittent activity protocol with a 30-second to 30-second rest ratio, with a 100% VO2max activity intensity, and a 30% VO2max rest intensity. Data were analyzed using repeated measures and Bonferroni post hoc analysis of variance. Results: The results showed that exercise, regardless of its type and intensity, has a significant effect on fat oxidation. Post hoc test showed that fat oxidation increased significantly during exercise and significantly decreased (P = 0.00) during recovery after exercise. The results of repeated analysis of variance showed that the rate of fat oxidation during short-term periodic activity was higher than long-term periodicity the rate of fat oxidation during continuous activity was more than long-term periodicity and short-term periodicity (P = 0.00). But fat oxidation related to the recovery period of long-term periodic sessions (P = 0.00) and short-term periodic sessions was more than continuous.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interval activity
 • continuous activity
 • Fat oxidation
 • lipolysis
دوره 9، شماره 2
این شماره در دست تکمیل می باشد.
شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 31 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 31 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 14 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 14 شهریور 1401