اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه از قوانین Cope تبعیت می نماید. 

مقالاتی در این نشریه منتشر می شود که مبتنی بر تحقیقات اصیل و کاربردی باشد. محققینی که مقاله ای را برای چاپ ارسال می نمایند متعهد می باشند که این مقاله حاصل کار پژوهشی خود و همکاران آنها است و مقاله را همزمان برای چاپ به نشریه دیگری ارسال ننموده اند و با دریافت پاسخ نشریه نیز متعهد به عدم ارسال مقاله به سایر نشریات می باشند.

کلیه کارآزمایی های بالینی و تحقیقات انجام شده در نمونه های حیوانی و انسانی، بایستی که از کمیته های معتبر اخلاق، تاییدیه اخذ نموده و در قسمت روش شناسی مقاله به این مساله اشاره شود.

راهنمای نویسندگان در مورد سیاست مجله در مورد موارد اخلاق پژوهش

 منشور اخلاق پژوهش

سایت COPE

cope membership