مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش (JASSP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله