مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش (JASSP) - اهداف و چشم انداز