مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش (JASSP) - شماره جاری