عقد قرارداد همکاری مجله با انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوزی ورزش (JAHSSP) از تاریخ 1400/11/20با انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران تفاهم نامه همکاری امضا کرده است. 

متن تفاهم نامه در لینک فوق قابل دسترسی است.