تاثیر یک دوره ویبریشن کل بدن بر سطوح سرمی BDNF زنان یائسه چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار / دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

2 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران،ایران.

10.22049/jahssp.2022.27795.1465

چکیده

زمینه و هدف: BDNF یک نروتروفین است که نقش مهمی در فعالیت‌های عصبی به خصوص در بخش هیپوکمپ دارد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر یک دوره ویبریشن کل بدن بر سطوح سرمی BDNF زنان یائسه چاق بود. روش پژوهش: در این مطالعه تجربی 24 زن یائسه 55 - 45 ساله چاق شهرستان خرم آباد به دو گروه 12 نفره: 1- بدون تمرین 2- تمرین ویبریشن کل بدن، تقسیم شدند. گروه تمرین ویبریشن کل بدن این تمرینات را به مدت 12هفته و سه بار در هفته، با فرکانس 30 - 50 هرتز، با آمپلیتود یک تا دو میلیمتر با اعمال 20 تا 30 دقیقه ویبریشن، 5 تا 15 دقیقه تمرین اندام فوقانی و تحتانی را انجام دادند. ۴۸ ساعت قبل از شروع برنامه تمرینی و ۴۸ ساعت پس از اتمام 12هفته برنامه تمرینی؛ نمونه‌گیری خونی و شاخص‌های تن سنجی اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری میزان BDNF سرم از روش الایزا استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری تی مستقل و کوواریانس، در سطح معناداری 0/05 تجزیه ‌و تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته‌ها کاهش معناداری در شاخص‌های پیکر سنجی مانند درصد چربی بدن (023/0P=)، شاخص توده بدن (012/0P=) و وزن بدن (038/0P=)، همچنین افزایش معنی‌داری در سطوح BDNF (026/0P=) سرمی گروه ویبریشن کل بدن نسبت به گروه کنترل را نشان داد. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که تمرینات ویبریشن موجب افزایش میزان BDNF سرم زنان یائسه شده و در نتیجه ممکن است منجر به کاهش اثرات منفی یائسگی به ویژه در عملکرد شناختی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of a Whole Body Vibration Period on Serum BDNF Levels in Obese Postmenopausal Women

نویسندگان [English]

 • amir khosravi 1
 • Sedigheh Taherzadeh 2
1 assistant professor/ Ayatollah Ozma Borujerdi University
2 Department of Physical Education, Faculty of Human Sciences, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background& purpose: BDNF is a neurotrophin that plays an important role in neural activity, especially in the hippocampus. The aim of this study was to determine the effect of a whole body vibration period on serum BDNF levels in obese postmenopausal women. Methods: In this experimental study, 24 obese postmenopausal women aged 55-45 years in Khorramabad city were divided into two groups of 12: 1- without exercise 2- whole body vibration exercise. Whole body vibration training group performs these exercises for 12 weeks and three times a week, with a frequency of 30-50 Hz, with an amplitude of 1-2 mm by applying 20 to 30 minutes of vibration, 5 to 15 minutes of upper and lower limb training. 48 hours before the start of the training program and after the end of the 12 weeks of the training program; Blood sampling and anthropometric indices were measured . ELISA method was used to measure serum BDNF levels. Data were analyzed using independent t-test and covariance at the significance level of 0.05. Results: Results Significant decrease in morphometric indices such as body fat percentage (P = 0.023), body mass index (P = 0.012), and body weight (P = 0.038), as well as significant increase At serum BDNF levels (P <0.05), the whole body showed vibration compared to the control group. Conclusions: It seems that the beneficial effects of vibration exercises on increasing BDNF can be a factor in reducing the negative effects of menopause on cognitive function, learning and memory, especially spatial memory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vibration
 • BDNF
 • Menopause
 • women
 • Obesity
دوره 9، شماره 2
این شماره در دست تکمیل می باشد.
شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 06 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 14 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 14 شهریور 1401