داوران

 لیست کل داوران در انتهای همین صفحه قابل مشاهده می باشد.

 

لیست داوران همکار دوره 10/شماره اول سال 1402

لیست داوران همکار دوره 9/شماره دوم سال 1401

لیست داوران همکار دوره 9/شماره اول سال 1401

داوری مقالات در این نشریه بصورت محرمانه انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

مقالات دارای همخوانی با محتوای نشریه که دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه، برای داوران ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای دو داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد. اطلاعات بیشتر در مورد روند داوری مقالات در فلوچارت راهنما ارائه شده است.

 

 * الزامات اخلاقی داوران

داور باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

- مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست.

- مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند.

- مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود.

  • مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد.

 

لیست کلیه داوران همکار مجله 

عنوان

نام

نام خانوادگی

رشته تخصصی

رتبه علمی

دانشگاه/موسسه

نمایه شده در پایگاه

دکتر

بهرام

ارجمندی

تحقیقات ورزش و تغذیه در سالمندی

استاد

دانشگاه فلوریدا

‪ Google Scholar

دکتر

مجتبی

کاویانی

تغذیه ورزشی

دانشیار

دانشگاه آکادیا کانادا

Publons

دکتر

محسن

ابراهیمی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه سمنان

Google scholar  Publons

دکتر

فاطمه

احمدی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه سمنان

‪Google Scholar

دکتر

سجاد

احمدی زاد

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

 Publons

دکتر

حمید

اراضی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه گیلان

 Publons

دکتر

کریم

آزالی علمداری

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

publons Google Scholar

دکتر

مسعود

اصغرپورارشد

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه علوم انتظامی امین

‪Google Scholar

دکتر

طاهر

افشارنژاد

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه یزد

‪‪Google Scholar

دکتر

رقیه

افرونده

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه محقق اردبیلی

 

دکتر

محمد اسماعیل

افضل پور

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه بجنورد

Scopus   Publons

دکتر

علی

اکبر نژاد قره لو

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه تهران

Scopus

دکتر

رامین

امیرساسان

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه تبریز

Scopus

دکتر

سید محسن

آوندی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه سمنان

‪ ‪Google Scholar

دکتر

علی

اوصالی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه بناب

Scopus

دکتر

عسگر

ایران پور

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه محققی اردبیلی

Scopus

دکتر

جبار

بشیری

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

Scopus

دکتر

علیرضا

برابری

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل

 

دکتر

مهدی

بیاتی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

publons

دکتر

حسن

پوررضی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی

‪‪Google Scholar

دکتر

جبرئیل

پوزش جدیدی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه محققی اردبیلی

 

دکتر

محمدجواد

پوروقار

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه کاشان

 

دکتر

وحید

تادیبی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه کرمانشاه

‪‪Google Scholar

دکتر

اصغر

توفیقی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه ارومیه

Google Scholar

دکتر

مرتضی

جورکش

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

Publons   Scopus

دکتر

خسرو

جهان سیر

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه بوشهر

 

دکتر

عبدالحمید

حبیبی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

Google scholar

دکتر

روح الله

حق شناس

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه سمنان

‪‪Google Scholar

دکتر

امیر

خسروی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

 

دکتر

نیکو

خسروی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه الزهرا

ORCID

دکتر

موسی

خلفی

فیزیولوزی ورزشی

استادیار

دانشگاه تهران- پژوهشگر پسادکتری

Publons

دکتر

سمانه

داستاه

فیزیولوزی ورزشی

استادیار

آیت الله العظمی بروجردی (ره)

 

دکتر

محمدحسن

دشتی خویدکی

فیزیولوزی ورزشی

استادیار

دانشگاه پیام نور، تهران

 

دکتر

ارسلان

دمیرچی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه گیلان

 Publons

دکتر

عادل

دنیایی

فیزیولوزی ورزشی

استادیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

دکتر

مسعود

رحمتی

فیزیولوزی ورزشی

استاد

دانشگاه لرستان

 

دکتر

رحمان

رحیمی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه کردستان

publons

دکتر

علیرضا

رمضانی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

دکتر

هادی

روحانی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم

publons

دکتر

علی اصغر

رواسی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه تهران

Scopus

دکتر

افشین

رهبر

فیزیولوزی ورزشی

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

دکتر

عبدالصالح

زر

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه خلیج فارس

‪Google Scholar

دکتر

اعظم

زرنشان

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

‪‪Google Scholar

دکتر

فرزاد

زهساز

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

‪Google Scholar

دکتر

وحید

ساری صرّاف

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه تبریز

‪‪Google Scholar

دکتر

صابر

ساعد موچشی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه کردستان

 

دکتر

پیام

سعیدی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه گیلان

 (orcid.org)

دکتر

فرناز

سیفی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه محققی اردبیلی

‪‪Google Scholar

دکتر

فاطمه

شب خیز

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه تهران

‪ Publons    Google Scholar

دکتر

یوسف

صابری

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

دکتر

امیرحسین

صفارکهنه

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه قوچان

 

دکتر

صمد

صفرزاده گرگری

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه مازندران

‪ Publons    ‪Google Scholar

دکتر

علی

صمدی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه شاهد

‪ Publons - ‪Google Scholar

دکتر

وحید

طالبی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه مازندران

‪Google Scholar

دکتر

محمد

عزیزی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه کرمانشاه

Google scholar

دکتر

سیدرضا

عطارزاده حسینی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

Scopus   Publons

دکتر

سمیرا

غلامیان

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم

Scopus   Research Gate

دکتر

فرهاد

غلامی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

‪ Publons - ‪Google Scholar

دکتر

رقیه

فخرپور

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

Scopus

دکتر

ایمان

فتحی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه ولیعصر رفسنجان

 

دکتر

حسن

فرجی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی مریوان

‪‪Google Scholar

دکتر

نگین

فرهنگی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

‪‪Google Scholar

دکتر

علیرضا

قارداشی افوسی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه تهران

‪‪Google Scholar

دکتر

آقاعلی

قاسم نیان

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه زنجان

Publons    Scopus

دکتر

بهلول

قربانیان

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

Google Scholar      Scopus

دکتر

رضا

قهرمانی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه بیرجند

 

دکتر

مهدی

کارگرفرد

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه اصفهان

‪ Publons       ‪Google Scholar

دکتر

فاطمه

کاظمی نسب

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه کاشان

 

دکتر

اکرم

کریمی اصل

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه زنجان

 

دکتر

نوید

لطفی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه محقق اردبیلی

Scopus

دکتر

عباس

مال اندیش

فیزیولوژی ورزشی

فارغ التحصیل دکتری

دانشگاه ارومیه

‪Scopus   Google Scholar

دکتر

سجاد

محمدیاری

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه افسری امام علی(ع)

 

دکتر

شیما

مجتهدی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه تهران

Scopus ‪  Google Scholar

دکتر

مریم

مختاری

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه شیراز

 

دکتر

حمزه

مرادی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی تبریز

 

دکتر

سیدمحمد

مرندی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه اصفهان

Publons       Scopus

دکتر

مهرزاد

مقدسی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

‪ ‪Google Scholar

دکتر

مهدی

مقرنسی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه بیرجند

 

دکتر

پویا

ملکی پویا

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 

دکتر

جواد

مهربانی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه گیلان

‪Google Scholar

دکتر

شادمهر

میردار

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه مازندران

‪Publons‪       Google Scholar

دکتر

بهمن

میرزائی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه گیلان

‪Google Scholar

دکتر

فرزاد

ناظم

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه همدان

‪‪Google Scholar

دکتر

حسن

نقی زاده

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه اردکان

 

دکتر

یازگلدی

نظری

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه گلستان

 

دکتر

سعید

نیکوخصلت

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه تبریز

 

دکتر

جواد

وکیلی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه تبریز

Publons  Scopus

دکتر

معصومه

هلالی زاده

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم

‪‪Google Scholar

دکتر

علی

یعقوبی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

 

 

* معیارهای داوری مقالات

  • اهمیت موضوع در توسعه دانش ملی یا داشتن ارزش بین المللی
  • مستندسازی شکل گیری فرضیه مسئله
  • استاندارد بودن ساختاری و محتوایی روش پژوهش
  • رعایت اخلاق پژوهشی
  • ارائه شفاف یافته ها و مخدوش نبودن داده ها
  • تفسیر مناسب یافته ها و نتیجه گیری معقول از ان
  • کیفیت منابع و احترام به پژوهش های داخلی