بر اساس نویسندگان

آ

 • آتشک، سیروان [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • آذربایجانی، محمد علی [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • آذریان، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گروه علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز. ایران
 • آرمان فر، مصطفی [1] دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تبریز، ایران
 • آرمان فر، مصطفی [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • آرمان فر، مصطفی [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز
 • آرمان فر، مصطفی [1] دکتری گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • آروین، حمید [1] گروه تربیت بدنی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاداسلامی، واحد شیراز، ایران
 • آزاد، احمد [1]
 • آزالی علمداری، کریم [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • آستین چپ، افسانه [1] دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه. ایران
 • آستین چپ، افسانه [1] دانشکده تربیت بدنی. دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه. ایران
 • آقایی عطا آبادی، پیمان [1] کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • آوندی، سید محسن [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • آوندی، سید محسن [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدهی علوم انسانی، دانشگاه سمنان، ایران
 • آوندی، سید محسن [1] گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

ا

 • ابراهیم، خسرو [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران
 • ابراهیمی، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و تغذیه ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • ابراهیمی، محسن [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدهی علوم انسانی، دانشگاه سمنان، ایران
 • ابراهیمی، محسن [1] گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • ابراهیمی ورکیانی، مجتبی [1] دانشگاه تهران
 • احمدی زاد، سجاد [1] دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
 • احمدی زاد، سجاد [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران
 • اراضی، حمید [1]
 • اراضی، حمید [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ارشم، سعید [1] استادیار گروه رفتار حرکتی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • اسکندرپور، فاطمه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • اسکندرنژاد، مهتا [1] دانشگاه تبریز
 • اصغری، احسان [1] دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه فیزیولوژی ورزشی، مشهد، ایران
 • اعلمی کشکی، معصومه [1] دبیر آموزش و پرورش
 • افتخاری، حدیثه [1] دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • افشارنژاد، طاهر [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران
 • اقدسی، محمد تقی [1] هیئت علمی دانشگاه تبریز
 • اکبرنژاد، علی [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران
 • اکبری، امیر [1] گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان. رشت، ایران
 • امانی، علیرضا [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران
 • امیر ساسان، رامین [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تبریز، ایران.
 • امیرساسان، رامین [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز
 • امیرساسان، رامین [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تبریز، ایران
 • امیرساسان، رامین [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • امیرساسان، رامین [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز
 • امیری، ستاره [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • امینی، صدیقه [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • اوصالی، علی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • اوصالی، علی [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • ایران پور، عسگر [1] دانشجوی دکتری قلب و عروق و تنفس، گروه علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل. ایران
 • ایراندوست، حمید [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • ایزانلو، فاطمه [1] گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

ب

 • بابایی بناب، سولماز [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • بابایی بناب، سولماز [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • بختیاری، علی [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران. ایران
 • بختیاری، علی [1] دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، ایران
 • بدری آذرین، یعقوب [1] دانشگاه تبریز
 • بشیری، جبار [1] گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
 • بلبلی، لطفعلی [1] .دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل-ایران
 • بهپور، ناصر [1] استادیار،گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران.
 • بهرام، محمد ابرهیم [1] مربی- دانشگاه کاشان

پ

ت

 • تادیبی، وحید [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • ترتیبیان، بختیار [1] گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • تقی پور اسرمی، امیر [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده فنی و حرفه ای قائم شهر، قائمشهر، ایران.
 • تمرخانی، آرمین [1] گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
 • تهرانی، مریم [1] کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران
 • توفیقی، اصغر [2] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • توفیقی، اصغر [2] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

ج

 • جعفری، افشار [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جعفری، افشار [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی-مولکولی، گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • جعفری، سلمان [1] کارشناس ‌ارشد علوم ورزشی دانشکده فنی کشاورزی مراغه، مراغه. ایران
 • جعفری، علی [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
 • جهان سیر، خسرو [1] اداره آموزش ‌و پرورش شهرستان مراغه. مراغه. ایران
 • جهانی، مجید [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران
 • جوربنیان، ابوذر [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • جورکش، مرتضی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران ایران.

چ

 • چوبینه، سیروس [1] دانشیار ، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، ایران

ح

 • حبیبی، عبدالحمید [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • حبیبی ملکی، عارف [1] دانشجوی کارشناسی ‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه. ایران
 • حرم باف، عاطفه [1] گروه فیزیولوژی ورزش، دانکشده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • حسین زاده، مریم [1] مربی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • حسینی، رستگار [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • حق شناس، روح الله [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • حق شناس، روح الله [1] گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • حلاج باشی، سعید [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ، گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
 • حیرانی، علی [1] هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

خ

 • خانواری، توحید [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز
 • خدادادی، محمد رسول [1]
 • خدادادی، محمدرسول [1] دانشگاه تبریز
 • خدایی، اورهان [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تبریز، ایران
 • خدایی، اورهان [1] کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • خرسندی، مسعود [1] عضو هیئت علمی- گروه علوم ورزشی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • خسروی، امیر [2] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) ، بروجرد، ایران
 • خسروی، امیر [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) ، بروجرد، ایران.
 • خلفی، موسی [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

د

ذ

ر

 • رادفر، حسین [1] گروه فیزولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • رحمانی، ابوالفضل [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • رحمانی نیا، فرهاد [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
 • رحمانی نیا، فرهاد [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • رحیم پور، رحیم [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • رحیمی، محمد رحمان [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • رحیمی، محمد رحمان [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • رستمی، علیرضا [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رستمی، فاطمه [1] ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی ، مریوان، ایران
 • رشیدی، مهشید [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • رضائی، فهیمه [1]
 • رضائیان، نجمه [1] دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
 • رضائیان، نجمه [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران
 • رضایی، زیبا [1] کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژِی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،ایران.
 • رمضان نژاد، محمد جواد [1] دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه فیزیولوژی ورزشی، مشهد، ایران
 • رنجبر، روح الله [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران
 • رنجبر، روح اله [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رنجبر، روح اله [1] گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • رهبانفرد، حسن [1] گروه رفتار حرکتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • رهبرقاضی، افشین [1] دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزشی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل- ایران
 • رهنما، زین العابدین [1] گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • روئین تن، اعظم [1]
 • رواسی، علی‌اصغر [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران
 • رواسی، علی اصغر [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رواسی، علی اصغر [1] استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
 • روحانی، هادی [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران
 • روحانی، هادی [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
 • روحانی، هادی [1] ستادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

ز

 • زارع پور، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • زارعلی، محمدرضا [1] گروه تربیت بدنی نیروهای مسلح، دانشکده افسری ارتش جمهوری اسلامی، تهران- ایران.
 • زر، عبدالصالح [1]
 • زرینه، فریبا [1] گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • زسول پور، جمال [1] عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • زمانی ثانی، سیدحجت [1]
 • زندی، مجید [1] کارشناسی ارشد فیزولوژی ورزشی، گروه فیزولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد- ایران.
 • زهساز، فرزاد [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
 • زهساز، فرزاد [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

س

 • ساری صراف، وحید [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • سعدی زاده، سمانه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدهی علوم انسانی، دانشگاه سمنان، ایران
 • سلیمانی، اسما [1] گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • سلیمانی، شهرام [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • سلیمانی، محمود [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانﺸﮕاه آزاد 2 اسلامی، ایلام، ایران
 • سوری، رحمن [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سوری، رحمن [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران
 • سوری، سارا [1] دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • سیاه کوهیان، معرفت [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
 • سیاه کوهیان، معرفت [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

ش

 • شاکریان، سعید [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژِی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،ایران.
 • شاکریان، سعید [1] گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • شجاعی، نیلوفر [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • شرافتی مقدم، محمد [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز،شیراز، ایران
 • شربت زاده، رضا [1] گروه تربیت بدنی نیروهای مسلح، دانشکده افسری ارتش جمهوری اسلامی، تهران- ایران.
 • شربت زاده، رضا [1] گروه تربیت بدنی نیروهای مسلح، دانشکده افسری ارتش جمهوری اسلامی، تهران- ایران.
 • شریعت زاده جنیدی، محمد [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
 • شریفی، مهشادالسادات [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
 • شعبانی، رامین [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، گیلان، ایران
 • شکیب، امیر [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تبریز، ایران
 • شمسی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز ، ایران
 • شیراوند، فاطمه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ص

 • صادقی، حیدر [1] استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • صادقی، عباس [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • صادقی، عباس [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران
 • صحرانورد، عصمت [1] فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • صفرزاده، سامره [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شمال، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران
 • صفرزاده گرگری، صمد [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • صفری تربتی، احسان [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • صفری تکیه، شیوا [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • صفری موسوی، سید صالح [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان ایران
 • صمدی، علی [1] استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • صمدی، علی [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دنشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • صمدی کیا، سولماز [1] دانشگاه محقق اردبیلی

ض

 • ضرغامی خامنه، علی [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز. تبریز- ایران.

ط

 • طالبی، ناهید [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دنشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • طلوعی آذر، جواد [3] استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • طهماسبی، وریا [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه. ایران
 • طهماسبی، وریا [1] گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • طهماسبی، وریا [1] استادیار فیزولوژی ورزشی، گروه فیزولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه- ایران.
 • طهماسبی، وریا [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • طیبی، محمد میلاد [1] گروه فیزولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

ظ

ع

 • عابدینی، مهری [1] دانشگاه تبریز
 • عبادی، حبیب [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران ایران.
 • عباسی، حسن [1] گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • عباسی، سولماز [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • عزیزبیگی، کمال [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • عزیزی، محمد [1] استادیار فیزولوژی ورزشی، گروه فیزولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه- ایران.
 • عزیزی، محمد [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • عزیزی، محمد [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • علی‌اکبری، عبدالرضا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، گیلان، ایران
 • علیجانپور، نادر [1] دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزشی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل- ایران
 • علی زاده، رستم [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • علیزاده، لیلا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • علیزاده، محمدحسین [1] دانشگاه تهران
 • علی نیا، نرگس [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، گیلان، ایران
 • علیوند، محمدرضا [1] استادیار ژنتیک، گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، تبریز، ایران.
 • عموعلی، نسرین [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز،شیراز، ایران
 • عیسی نژاد، امین [1] استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

غ

ف

 • فارسی، سیروس [2] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد لار، دانشگاه آزاد اسلامی، لار، ایران
 • فرجی، حسن [1] استادیار فیزولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد مریوان، مریوان - ایران.
 • فرجی، حسن [2] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مریوان، گروه تربیت بدنی، مریوان، ایران
 • فرجی، رضا [1] دانشگاه تهران
 • فرخ پور، فریناز [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
 • فروتن، یزدان [1] کارشناس ارشد، و مدرس، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد، همدان، ایران.
 • فروتن، یزدان [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد، همدان، ایران
 • فروتن، یزدان [1] مدرس،گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد اسداباد-همدان، ایران.
 • فرید، فاطمه [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران

ق

 • قائدی، هادی [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی لامرد، لامرد - ایران.
 • قائدی، هادی [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی لامرد، لامرد - ایران.
 • قاسم نیان، آقاعلی [1]
 • قاسم نیان، آقاعلی [1] دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان ، ایران
 • قدرتی، کامران [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • قدس حیدری، فضل اله [1] کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
 • قربانی، رویا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژِی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • قربانیان، بهلول [1] دانشیاریارگروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • قربانیان، بهلول [1]
 • قلیزاده، رقیه [1] دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزشی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل- ایران
 • قنبرزاده، محسن [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • قنبری مطلق، علی [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران

ک

گ

 • گائینی، عباسعلی [1] استاد،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، ایران
 • گل پسندی، شادی [1] فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • گل پسندی، هادی [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
 • گنج خانی، لیلا [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ل

 • لطفی، نوید [1] دکترای فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان- ایران.

م

 • مبصری، سجاد [1] کارشناسی ‌ارشد فیزیولوژی ورزش و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان، ملکان. ایران
 • متاع پور، نسیم [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی ، مریوان، ایران،
 • متقیان، اشکان [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران - ایران.
 • متین همایی، حسن [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • محبی، حمید [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • محبی، حمید [1] گروه فیزیولوژی ورزشی.دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان.رشت.ایران
 • محبی، حمید [1] استاد فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان.
 • محمدخانی، محمود [1] گروه تربیت بدنی نیروهای مسلح، دانشکده افسری ارتش جمهوری اسلامی، تهران- ایران.
 • محمودپور، اکرم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • مختاری، مریم [1]
 • مرادپوریان، محمدرضا [2] -استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران
 • مرادپوریان، محمدرضا [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد،ایران
 • مرادی، لیدا [1] استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران - ایران.
 • مرادی، مهرداد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزولوژی ورزشی، گروه فیزولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ایران.
 • مرادی شهپر، فرهاد [1] فدراسیون پزشکی ورزشی
 • مشکاتی، زهره [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • مقدسی، مهرزاد [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • مقدم، علی [1]
 • مقدمی، کامیلیا [1] گروه فیزلوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور هشتگرد،هشتگرد- ایران.
 • مهدوی جعفری، زهرا [1] عضو هیئت علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان.
 • مهدی پور، سعید [1] دانشجوی ارشد تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • مهرانی، ابراهیم [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مریوان، مریوان، ایران
 • مهربانی، جواد [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • مهربانی، علی [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • موسوی فر، اقبال [1] اداره آموزش ‌و پرورش شهرستان مراغه. مراغه. ایران
 • میرحیدری، لمیا [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی ارس، تهران، ایران
 • میرزائی، بهمن [1] استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، داشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • میرزاحسینی، امید [1] دانشجوی کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز
 • میرزایی، بهمن [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • میرزایی، بهمن [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
 • میرزایی، بهمن [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • میرزنده دل، زهرا [1] دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه فیزیولوژی ورزشی، مشهد، ایران

ن

 • نامنی، فرح [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد ورامین پیشوا
 • نبیل پور، مقصود [1] دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز، تبریز، ایران
 • نجفی، لیلا [1] گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • نسل سراجی، شبنم [1] عضو هیأت علمی
 • نصیرزاده، محمدرضا [1] استادیار، گروه دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • نصیری، رزیتا [1] مرکز تحقیقات سم شناسی بالینی، پژوهشگران باشگاه خورشید، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • نصیری، ستاره [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • نظری، سمیه [1] کارشاس ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • نظری، عراز [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، مجتمع آموزش عالی سراوان
 • نظری، یازگلدی [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نقشینی، چیا [1] دانشجوی کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
 • نوبری، هادی [1]