تأثیر هشت هفته تمرینات CX WORX بر سطح سرمی آفامین و مقاومت به انسولین در زنان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشـگاه الـزهـراء (س)، تهران، ایران.

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران.

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

4 دکتری فیزیولوژی ورزشی، آموزش‌وپرورش ایلام، ایلام، ایران.

10.22049/jahssp.2022.27755.1457

چکیده

زمینه و هدف:آفامین یک نشانگر زیستی جدید برای افزایش خطر بیماری متابولیک است و با مقاومت به انسولین مرتبط است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین CX WORX بر سطح سرمی آفامین و مقاومت به انسولین در زنان دارای اضافه‌وزن بود.
روش پژوهش: در این تحقیق نیمه تجربی، ۲۴ زن دارای اضافه‌وزن به‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه 12 نفره کنترل (سن: ۷/۴ ± ۵۵/۲۹، قد ۸۷/۳ ± ۵/۱۶۲، وزن ۷۳/۶ ± ۲۵/۷۲) و تمرین (سن: ۹۵/۳ ± ۶۵/۲۸، قد ۶۶/۴ ± ۵/۱۶۴ وزن ۷۱/۵ ± ۸۳/۷۵) قرار گرفتند؛ برنامه تمرینات CX WORX شامل گرم‌کردن اولیه، قدرت شکمی 1، قدرت ایستایی 1، قدرت ایستایی 2، قدرت شکمی 2، قدرت شکمی 3، و حرکات کرانچ، پلانک و صفحه وزنه بود که سه جلسه در هفته و به مدت هشت هفته انجام شد. غلظت آفامین سرم با استفاده از کیت و به‌روش الایزا و مقاومت به انسولین پس از تعیین غلظت گلوکز و انسولین ناشتایی با استفاده از برآورد مدل هموستاز (HOMA-IR) و طبق فرمول محاسبه گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل و زوجی تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها: پس از دوره مداخله، سطوح BMI (02/0=P) ، WHR (004/0=P)، مقاومت به انسولین (0001/0=P) و آفامین (0001/0=P) در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل به‌طور معنی‌داری کمتر بود. همچنین پس از دوره مداخله سطوحBMI (001/0=P)، WHR (02/0=P)، مقاومت به انسولین (003/0=P) و آفامین (003/0=P)در زنان دارای اضافه‌وزن در گروه تمرین نسبت به پیش‌آزمون کاهش یافت (001/0>P). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد که تمرین CX WORX می‌تواند به کاهش سطح آفامین و بهبود مقاومت به انسولین در افراد دارای اضافه‌وزن کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of CX WORX training on serum levels of Afamin and insulin resistance in overweight women

نویسندگان [English]

 • Maryam Golzad 1
 • Parvaneh Nazarali 2
 • rostam alizadeh 3
 • Najmeh Rezaeinezhad 4
1 M.Sc. Department of Exercise Physiology, Faculty of Sports Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sports Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Department of Sports Science, School of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran.
4 PhD of Exercise Physiology, Education Office, Ilam, Iran .
چکیده [English]

Abstract
Background& purpose: Afamin is a new biomarker of increased the risk of metabolic disease and is associated with insulin resistance. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of CX WORX training on serum levels of Afamin and insulin resistance in overweight women.
Methods: In this quasi-experimental study, 24 available women (body mass index above 25) were purposefully selected and randomly divided into two groups of control (age: 29.55±4.7 year, height: 162.5± 3.87 cm, weight: 72.25±6.73 kg) and exercise (age: 28.65±3.95 year, height: 164.5± 4.66 cm, weight: 75.83±5.71 kg). The CX WORX training program was performed includes initial warm-up, abdominal strength (1), static strength (1), static strength (2), abdominal strength (2), abdominal strength (3), and exercise (crunch, plank and weight plate), 3 sessions per week for eight weeks. Serum Afamin concentration was measured using ELISA method, and insulin resistance was calculated using the HOMA-IR model formula and fasting glucose and insulin values. Data were analyzed using independent and pair÷ed t-test. Results: The results showed that after the intervention, BMI (p=0.02), WHR (p=0.004), insulin resistance (p=0.0001) and Afamin (p=0.0001) in the exercise group were significantly lower compared to the control group. Also, after the intervention, BMI (p=0.001), WHR (p=0.02), insulin resistance (p=0.003) and Afamin (p=0.003) in overweight women in the exercise group decreased compared to the pre-test (P<0.001). Conclusions: According to the results, it seems that CX WORX training can help to reduce afamine levels and improving insulin resistance in overweight people.

Keywords: Overweight, exercise, Afamin, insulin resistance


.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Overweight
 • Exercise
 • Afamin
 • Insulin resistance
دوره 9، شماره 2
این شماره در دست تکمیل می باشد.
شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 31 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 06 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 14 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 14 شهریور 1401