نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپوپتوز اثر ترکیبی تمرین هوازی با عصاره زعفران بر برخی فاکتورهای تنظیمی آپوپتوز عضله نعلی موش های صحرایی نر متعاقب فعالیت وامانده ساز هوازی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 86-95]
 • آپوپتوزیس اثر مکمل سازی امگا -3 بر سطوح کاسپاز-3 پس از فعالیت مقاومتی حاد در غیرورزشکاران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 40-46]
 • آزمون وینگیت تاثیر مکمل یاری سیترولین مالات و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی نیتریک اکساید و عملکرد کشتی گیران مرد نخبه [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 7-14]
 • آغوز تأثیر دو هفته مصرف مکمل‌آغوز بر شاخص‌های آسیب عضلانی و پراکسیداسیون لیپیدی متعاقب یک جلسه فعالیت حاد مقاومتی بر کشتی‌گیران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 1-8]
 • آمادگی جسمانی تأثیر مصرف اسانس نعناع در دوره بازیافت متعاقب فعالیت بدنی درمانده ساز بر شاخص‌های جسمانی و عملکردی نظامیان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]
 • آنتی‌اکسیدان مقایسه تاثیر مکمل یاری یوبی کینون بربرخی شاخص های فشار اکسایشی در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 73-78]
 • آیریزین تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر مقادیر سرمی آیریزین، FGF21 و شاخص‌های گلایسمی در زنان دیابتی نوع 2 [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 17-24]

ا

 • اسپیرولینا تاثیر تمرین مقاومتی غیر خطی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر لپتین و گرلین سرم زنان چاق [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-77]
 • استرس اکسیداتیو مقایسه تاثیر مکمل یاری یوبی کینون بربرخی شاخص های فشار اکسایشی در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 73-78]
 • اشتها اثر مدت فعالیت ورزشی استقامتی بر سطوح PYY در زنان ورزشکار [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 31-36]
 • اضافه‌وزن مقایسه آثاربلند مدت و حاد تمرینات هوازی تداومی و تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر شاخص‌های التهاب عروقی(ICAM-1 ,E-selectin) در مردان غیرفعال دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 53-59]
 • اضافه‌وزن/چاقی تأثیر انواع تمرین تناوبی با شدت بالا بر نیم‌رخ لیپیدی و هومئوستاز گلوکز در زنان میانسال اضافه وزن/چاق [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 56-64]
 • ال-آرژنین تاثیر مکمل یاری سیترولین مالات و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی نیتریک اکساید و عملکرد کشتی گیران مرد نخبه [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 7-14]
 • التهاب تاثیر حجم‌های مختلف تمرین مقاومتی بر پاسخ اینترلوکین-۶ پلاسما دختران فعال [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 79-85]
 • التهاب عروقی مقایسه آثاربلند مدت و حاد تمرینات هوازی تداومی و تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر شاخص‌های التهاب عروقی(ICAM-1 ,E-selectin) در مردان غیرفعال دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 53-59]
 • ال- سیترولین تاثیر مکمل یاری سیترولین مالات و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی نیتریک اکساید و عملکرد کشتی گیران مرد نخبه [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 7-14]
 • امگا-3 اثر مکمل سازی امگا -3 بر سطوح کاسپاز-3 پس از فعالیت مقاومتی حاد در غیرورزشکاران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 40-46]
 • اواریکتومی اثرشش هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر آنزیم‌های کبدی( ALT و AST ) در رت‌های اوریکتومی شده [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 78-85]
 • ایمنوگلوبولین پاسخ عملکردی، سیستم ایمنی و سطوح هورمونی نظامیان به محرومیت از خواب کوتاه مدت با زمان های مختلف [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 32-39]
 • اینترلوکین 10 تاثیر دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر سطوح TNF-α و IL-10 سرمی در رت های نر چاق [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 12-12]
 • اینترلوکین-6 تاثیر حجم‌های مختلف تمرین مقاومتی بر پاسخ اینترلوکین-۶ پلاسما دختران فعال [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 79-85]
 • ایی-سلکتین تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی ای-سلکتین و شاخص‌های گلبول‌های سفید [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]

ب

 • بازیافت تأثیر مصرف اسانس نعناع در دوره بازیافت متعاقب فعالیت بدنی درمانده ساز بر شاخص‌های جسمانی و عملکردی نظامیان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]
 • بازیکنان فوتبال مقایسه تاثیر دو پروتکل‌ متفاوت گرم کردن کششی بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال جوان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 15-21]
 • بایوپسی عضله اثر فعالیت راه رفتن با محدودیت جریان خون بر مسیر سیگنالی mTOR عضله اسکلتی مردان تمرین نکرده [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 9-16]
 • برنامه HIIT تاثیر مکمل یاری سیترولین مالات و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی نیتریک اکساید و عملکرد کشتی گیران مرد نخبه [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 7-14]
 • بهبود عملکرد تأثیر مصرف اسانس نعناع در دوره بازیافت متعاقب فعالیت بدنی درمانده ساز بر شاخص‌های جسمانی و عملکردی نظامیان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]

پ

 • پپتید YY اثر مدت فعالیت ورزشی استقامتی بر سطوح PYY در زنان ورزشکار [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 31-36]

ت

 • تستوسترون اثر فعالیت ورزشی مقاومتی با محدودیت جریان خون و تنفس بر پاسخ تستوسترون، کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول در مردان کشتی گیر [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 47-55]
 • تمرین HIIT مقایسه تاثیر10 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا باتمرین استقامتی تداومی بر بیان میر205 و ژن VEGFدرموش‌های مبتلا به سرطان پستان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 37-44]
 • تمرین استقامتی تداومی مقایسه تاثیر10 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا باتمرین استقامتی تداومی بر بیان میر205 و ژن VEGFدرموش‌های مبتلا به سرطان پستان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 37-44]
 • تمرین تداومی با شدت متوسط تاثیر دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر سطوح TNF-α و IL-10 سرمی در رت های نر چاق [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 12-12]
 • تمرین ترکیبی تأثیر 8 هفته تمرین ترکیبی هوازی ـ مقاومتی بر سطوح سرمی ویسفاتین و شاخص‌های تن‌سنجی دختران جوان چاق [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 65-72]
 • تمرین تناوبی با شدت بالا تاثیر دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر سطوح TNF-α و IL-10 سرمی در رت های نر چاق [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 12-12]
 • تمرین تناوبی با شدت بالا تأثیر انواع تمرین تناوبی با شدت بالا بر نیم‌رخ لیپیدی و هومئوستاز گلوکز در زنان میانسال اضافه وزن/چاق [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 56-64]
 • تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر مقادیر سرمی آیریزین، FGF21 و شاخص‌های گلایسمی در زنان دیابتی نوع 2 [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 17-24]
 • تمرین کاتسو اثر فعالیت راه رفتن با محدودیت جریان خون بر مسیر سیگنالی mTOR عضله اسکلتی مردان تمرین نکرده [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 9-16]
 • تمرین کششی مقایسه تاثیر دو پروتکل‌ متفاوت گرم کردن کششی بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال جوان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 15-21]
 • تمرین مقاومتی اثر چهار هفته تمرین مقاومتی برسطوح پروتئین ABCA1 کبدی و سطوح HDL-C پلاسمایی موشهای نر ویستار [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 22-30]
 • تمرین مقاومتی تاثیر حجم‌های مختلف تمرین مقاومتی بر پاسخ اینترلوکین-۶ پلاسما دختران فعال [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 79-85]
 • تمرین مقاومتی تناوبی با شدت بالا تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی ای-سلکتین و شاخص‌های گلبول‌های سفید [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]
 • تمرین مقاومتی غیر خطی تاثیر تمرین مقاومتی غیر خطی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر لپتین و گرلین سرم زنان چاق [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-77]
 • تمرین هوازی مقایسه آثاربلند مدت و حاد تمرینات هوازی تداومی و تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر شاخص‌های التهاب عروقی(ICAM-1 ,E-selectin) در مردان غیرفعال دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 53-59]
 • تمرین هوازی تناوبی با شدت بالا مقایسه آثاربلند مدت و حاد تمرینات هوازی تداومی و تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر شاخص‌های التهاب عروقی(ICAM-1 ,E-selectin) در مردان غیرفعال دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 53-59]
 • تمرین ورزشی اثرشش هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر آنزیم‌های کبدی( ALT و AST ) در رت‌های اوریکتومی شده [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 78-85]

چ

 • چابکی مقایسه تاثیر دو پروتکل‌ متفاوت گرم کردن کششی بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال جوان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 15-21]
 • چاقی تاثیر تمرین مقاومتی غیر خطی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر لپتین و گرلین سرم زنان چاق [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-77]
 • چاقی تاثیر دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر سطوح TNF-α و IL-10 سرمی در رت های نر چاق [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 12-12]
 • چاقی تأثیر 8 هفته تمرین ترکیبی هوازی ـ مقاومتی بر سطوح سرمی ویسفاتین و شاخص‌های تن‌سنجی دختران جوان چاق [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 65-72]

ح

 • حجم تمرین تاثیر حجم‌های مختلف تمرین مقاومتی بر پاسخ اینترلوکین-۶ پلاسما دختران فعال [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 79-85]

خ

 • خستگی تأثیر مصرف اسانس نعناع در دوره بازیافت متعاقب فعالیت بدنی درمانده ساز بر شاخص‌های جسمانی و عملکردی نظامیان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]

د

 • داروی گیاهی تأثیر مصرف اسانس نعناع در دوره بازیافت متعاقب فعالیت بدنی درمانده ساز بر شاخص‌های جسمانی و عملکردی نظامیان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]
 • دستگاه دفاع آنتی اکسیدانی تاثیر مصرف روزا کانین بر واکنش دستگاه دفاع آنتی اکسیدانی مردان جوان غیر ورزشکار پس از فعالیت هوازی حاد [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 60-70]

ر

 • روزا کانین تاثیر مصرف روزا کانین بر واکنش دستگاه دفاع آنتی اکسیدانی مردان جوان غیر ورزشکار پس از فعالیت هوازی حاد [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 60-70]

ز

 • زنان دیابتی نوع 2 تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر مقادیر سرمی آیریزین، FGF21 و شاخص‌های گلایسمی در زنان دیابتی نوع 2 [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 17-24]

س

 • سرطان پستان مقایسه تاثیر10 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا باتمرین استقامتی تداومی بر بیان میر205 و ژن VEGFدرموش‌های مبتلا به سرطان پستان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 37-44]

ش

 • شاخص‌های تن‌سنجی تأثیر 8 هفته تمرین ترکیبی هوازی ـ مقاومتی بر سطوح سرمی ویسفاتین و شاخص‌های تن‌سنجی دختران جوان چاق [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 65-72]
 • شاخص‌های گلایسمی تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر مقادیر سرمی آیریزین، FGF21 و شاخص‌های گلایسمی در زنان دیابتی نوع 2 [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 17-24]

ط

 • طول جلسه فعالیت ورزشی اثر مدت فعالیت ورزشی استقامتی بر سطوح PYY در زنان ورزشکار [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 31-36]

ع

 • عامل نکروز توموری الفا تاثیر دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر سطوح TNF-α و IL-10 سرمی در رت های نر چاق [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 12-12]
 • عصاره زعفران اثر ترکیبی تمرین هوازی با عصاره زعفران بر برخی فاکتورهای تنظیمی آپوپتوز عضله نعلی موش های صحرایی نر متعاقب فعالیت وامانده ساز هوازی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 86-95]
 • عضله نعلی اثر ترکیبی تمرین هوازی با عصاره زعفران بر برخی فاکتورهای تنظیمی آپوپتوز عضله نعلی موش های صحرایی نر متعاقب فعالیت وامانده ساز هوازی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 86-95]
 • عملکرد جسمانی پاسخ عملکردی، سیستم ایمنی و سطوح هورمونی نظامیان به محرومیت از خواب کوتاه مدت با زمان های مختلف [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 32-39]
 • عوامل آمادگی جسمانی مقایسه تاثیر دو پروتکل‌ متفاوت گرم کردن کششی بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال جوان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 15-21]

ف

 • فشار خون تأثیر مصرف مقادیر متوسط و بالای کافئین (1,3,7-trimethylxanthine) بر پاسخ شاخص‌های قلبی-عروقی در حالت پایه و متعاقب یک وهله فعالیت هوازی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 25-31]
 • فعالیت مقاومتی اثر مکمل سازی امگا -3 بر سطوح کاسپاز-3 پس از فعالیت مقاومتی حاد در غیرورزشکاران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 40-46]
 • فعالیت مقاومتی حاد تأثیر دو هفته مصرف مکمل‌آغوز بر شاخص‌های آسیب عضلانی و پراکسیداسیون لیپیدی متعاقب یک جلسه فعالیت حاد مقاومتی بر کشتی‌گیران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 1-8]
 • فعالیت هوازی تأثیر مصرف مقادیر متوسط و بالای کافئین (1,3,7-trimethylxanthine) بر پاسخ شاخص‌های قلبی-عروقی در حالت پایه و متعاقب یک وهله فعالیت هوازی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 25-31]
 • فعالیت هوازی حاد تاثیر مصرف روزا کانین بر واکنش دستگاه دفاع آنتی اکسیدانی مردان جوان غیر ورزشکار پس از فعالیت هوازی حاد [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 60-70]
 • فعالیت وامانده ساز هوازی اثر ترکیبی تمرین هوازی با عصاره زعفران بر برخی فاکتورهای تنظیمی آپوپتوز عضله نعلی موش های صحرایی نر متعاقب فعالیت وامانده ساز هوازی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 86-95]

ک

 • کاتسو اثر فعالیت ورزشی مقاومتی با محدودیت جریان خون و تنفس بر پاسخ تستوسترون، کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول در مردان کشتی گیر [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 47-55]
 • کاسپاز-3 اثر مکمل سازی امگا -3 بر سطوح کاسپاز-3 پس از فعالیت مقاومتی حاد در غیرورزشکاران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 40-46]
 • کافئین تأثیر مصرف مقادیر متوسط و بالای کافئین (1,3,7-trimethylxanthine) بر پاسخ شاخص‌های قلبی-عروقی در حالت پایه و متعاقب یک وهله فعالیت هوازی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 25-31]
 • کبد اثرشش هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر آنزیم‌های کبدی( ALT و AST ) در رت‌های اوریکتومی شده [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 78-85]
 • کراتین‌کیناز تأثیر دو هفته مصرف مکمل‌آغوز بر شاخص‌های آسیب عضلانی و پراکسیداسیون لیپیدی متعاقب یک جلسه فعالیت حاد مقاومتی بر کشتی‌گیران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 1-8]
 • کورتیزول اثر فعالیت ورزشی مقاومتی با محدودیت جریان خون و تنفس بر پاسخ تستوسترون، کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول در مردان کشتی گیر [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 47-55]

گ

 • گرلین تاثیر تمرین مقاومتی غیر خطی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر لپتین و گرلین سرم زنان چاق [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-77]

ل

 • لاکتات خون اثر فعالیت راه رفتن با محدودیت جریان خون بر مسیر سیگنالی mTOR عضله اسکلتی مردان تمرین نکرده [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 9-16]
 • لاکتات دهیدروژناز تأثیر دو هفته مصرف مکمل‌آغوز بر شاخص‌های آسیب عضلانی و پراکسیداسیون لیپیدی متعاقب یک جلسه فعالیت حاد مقاومتی بر کشتی‌گیران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 1-8]
 • لپتین تاثیر تمرین مقاومتی غیر خطی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر لپتین و گرلین سرم زنان چاق [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-77]
 • لنفوسیت تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی ای-سلکتین و شاخص‌های گلبول‌های سفید [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]

م

 • مالون دی‌آلدئید تأثیر دو هفته مصرف مکمل‌آغوز بر شاخص‌های آسیب عضلانی و پراکسیداسیون لیپیدی متعاقب یک جلسه فعالیت حاد مقاومتی بر کشتی‌گیران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 1-8]
 • محدودیت تنفس اثر فعالیت ورزشی مقاومتی با محدودیت جریان خون و تنفس بر پاسخ تستوسترون، کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول در مردان کشتی گیر [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 47-55]
 • محدودیت جریان خون اثر فعالیت ورزشی مقاومتی با محدودیت جریان خون و تنفس بر پاسخ تستوسترون، کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول در مردان کشتی گیر [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 47-55]
 • محرومیت از خواب پاسخ عملکردی، سیستم ایمنی و سطوح هورمونی نظامیان به محرومیت از خواب کوتاه مدت با زمان های مختلف [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 32-39]
 • منوسیت تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی ای-سلکتین و شاخص‌های گلبول‌های سفید [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]

ن

 • نظامی پاسخ عملکردی، سیستم ایمنی و سطوح هورمونی نظامیان به محرومیت از خواب کوتاه مدت با زمان های مختلف [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 32-39]
 • نیم‌رخ لیپیدی و مقاومت انسولین تأثیر انواع تمرین تناوبی با شدت بالا بر نیم‌رخ لیپیدی و هومئوستاز گلوکز در زنان میانسال اضافه وزن/چاق [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 56-64]

و

 • ویسفاتین تأثیر 8 هفته تمرین ترکیبی هوازی ـ مقاومتی بر سطوح سرمی ویسفاتین و شاخص‌های تن‌سنجی دختران جوان چاق [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 65-72]

ه

 • هایپرتروفی عضله اثر فعالیت راه رفتن با محدودیت جریان خون بر مسیر سیگنالی mTOR عضله اسکلتی مردان تمرین نکرده [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 9-16]

ی

 • یوبی‌کینون مقایسه تاثیر مکمل یاری یوبی کینون بربرخی شاخص های فشار اکسایشی در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 73-78]