تأثیر انواع تمرین تناوبی با شدت بالا بر نیم‌رخ لیپیدی و هوموستاز گلوکز در زنان میان‌سال اضافه وزن/چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی-مولکولی، گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار ژنتیک، گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، تبریز، ایران.

10.22049/jassp.2020.14018

چکیده

هدف: چاقی به‌عنوان یک چالش جهانی، ناشی از تعادل مثبت انرژی است و به‌کارگیری بهترین پروتکل تمرینی یکی از روش‌های مدیریت وضعیت چاقی و اختلالات مرتبط می‌باشد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) به‌تنهایی و همراه با تمرین مقاومتی (ترکیبی CHRT) بر عوامل نیم‌رخ لیپیدی، گلوکز، انسولین و مقاومت انسولین در زنان میان‌سال مبتلا به اضافه‌وزن/چاق انجام شد. روش شناسی: ۲۴ زن میان‌سال اضافه‌وزن/چاق به‌مدت ۸ هفته (۵ روز/هفته) در دو گروه همگن (12 نفری) تمرین HIIT به‌تنهایی و ترکیبی CHRT (3 روز HIIT و 2 روز تمرین مقاومتی) شرکت کردند؛ تمرین HIIT شامل وهله‌های دویدن به‌صورت پنج تکرار چهار دقیقه‌ای با ۸۰ تا ۸۵٪ Vo2max و دو دقیقه استراحت فعال با 60% Vo2max بین تکرارها بود و برنامه تمرین مقاومتی نیز به‌صورت دایره‌ای و با %80-75 1-RM انجام شد. نمونه‌های خونی طی ۴۸ ساعت قبل و بعد از دوره تمرین، جمع‌آوری شد، سپس داده‌های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه تحلیل شد. یافته ها: یافته‌ها نشان دادند که کاهش توده بدنی و WHR متعاقب پروتکل‌های تمرینی در گروه HIIT معنی‌دار نبود، درصورتی‌که هر دو نوع تمرین منجر به کاهش معنا‌دار درصد چربی بدنی، کلسترول، TG، HDL، LDL، گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین شدند که مقادیر فاکتورهای WHR و نیم‌رخ لیپیدی میان دو گروه تفاوت معنا‌داری داشتند. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که انجام تمرین CHRT به‌نحو مطلوب‌تری می‌تواند منجر به کاهش وزن و تعدیل عوامل متابولیکی در زنان میان‌سال اضافه‌وزن/چاق شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of High Intensity Interval Training on Lipid Profile and Glucose Homeostasis in Overweight / Obese Middle-Aged Women

نویسندگان [English]

  • Zhaleh Pashaei 1
  • Afshar Jafari 2
  • Mohammadreza Alivand 3
1 Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tabriz University. Tabriz - Iran.
2 Associate Professor in Molecular Exercise Physiology, Department of Sport Biological Sciences, School of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Medical Genetics, School of Medicine, Tabriz University of Medical sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Aim: Obesity is a global challenge that due to the positive energy balance and the use of the best exercise protocol is one of the methods for obesity and related disorders management. Therefore, the present study was conducted to determine the effect of eight-weekhigh- intensity interval training (HIIT) alone and combined with resistance training (CHRT) on lipid profiles and glucose, insulin and insulin resistance in overweight/ obese middle-aged women. Methods: Twenty-four middle-aged overweight/obese women participated in two homogeneous HIIT (5 days/week, n=12) and CHRT (3 days/week HIIT with 2 days/week resistance training, n=12) groups for eight-week. The HIIT protocol consisted of alternating bouts of high-intensity exercise at 80%–85% of VO2max with active breaks at 60% of VO2max and resistance training protocol conducted to a circuit-weight training with 75-80% of 1-RM. Blood samples were collected 48 hours before and after the training period, and then the data were analyzed using SPSS software. Results: The findings showed that the reduction of BMI and WHR was not significant in the HIIT group, but body fat%, cholesterol, TG, HDL, LDL, glucose, insulin and insulin resistance significantly decreased in both group, that WHR and lipid profiles were significantly different between the two groups. Conclusion: Results of this study showed that CHRT can lead to weight loss and adjusted metabolic status in middle-aged overweight/obese women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obesity
  • HIIT
  • Lipid Profile
  • Insulin Resistance
 
1.            Rohani H, Azali Alamdari K, Helali zadeh M. Effect of Aerobic Training on Overall Metabolic Risk and Indices Levels in Patients with Metabolic Syndrome: A Meta-Analysis Study. Sport Physiology. 2016;8(31):17-44.
2.            Gerosa-Neto J, Antunes BMM, Campos EZ, Rodrigues J, Ferrari GD, Neto JCR, et al. Impact of long-term high-intensity interval and moderate-intensity continuous training on subclinical inflammation in overweight/obese adults. Journal of Exercise Rehabilitation. 2016;12(6):575-80.
3.            Arad AD, DiMenna FJ, Thomas N, Tamis-Holland J, Weil R, Geliebter A, et al. High-intensity interval training without weight loss improves exercise but not basal or insulin-induced metabolism in overweight/obese African American women. Journal of Applied Physiology. 2015;119(4):352-62.
4.            Khammassi M, Ouerghi N, Hadj-Taieb S, Feki M, Thivel D, Bouassida A. Impact of a 12-week high-intensity interval training without caloric restriction on body composition and lipid profile in sedentary healthy overweight/obese youth. Journal of Exercise Rehabilitation. 2018;14(1):118-25.
5.            Leggate M, Carter WG, Evans MJC, Vennard RA, Sribala-Sundaram S, Nimmo MA. Determination of inflammatory and prominent proteomic changes in plasma and adipose tissue after high-intensity intermittent training in overweight and obese males. Journal of Applied Physiology. 2012;112(8):1353-60.
6.            Jackson AS, Pollock ML. Generalized equations for predicting body density of men. British Journal of Nutrition. 1978;40(3):497-504.
7.            Lee S, Bacha F, Hannon T, Kuk JL, Boesch C, Arslanian S. Effects of Aerobic Versus Resistance Exercise Without Caloric Restriction on Abdominal Fat, Intrahepatic Lipid, and Insulin Sensitivity in Obese Adolescent Boys: A Randomized, Controlled Trial. Diabetes. 2012;61(11):2787-95.
8.            Jorge C-S, Jessenia H-E. Effect of High-Intensity and Concurrent Training in Body Composition in Costa Rican Overweight and Obese Women. Archives of Sports Medicine. 2017;1(2): 21-27.
9.            Arslan E, Can S, Demirkan E. Effect of short-term aerobic and combined training program on body composition, lipids profile and psychological health in premenopausal women. Science & Sports. 2017;32(2):106-13.
10.          Sarmadiyan M, Khorshidi D. Effect of combined training on body composition, lipids levels and indicators of metabolic syndrome in overweight and obesed postmenopausal women. Journal of Gerontology. 2016;1(2):36-44.
11.          Shabani R, Jalali Z, Nazari M. Effects of Concurrent Strength and Aerobic Training on Blood Glucose Homeostasis and Lipid Profile in Females with Overweight and Obesity. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2018;20(4): 65-71.
12.          Rohani H, Azali Ak, Helalizadeh M. Effect of Aerobic Training on Overall Metabolic Risk and Indices Levels in Patients with Metabolic Syndrome: A Meta-Analysis Study. Sport Physiology. 2016: 8(31): 17-44.
13.          Azizi M, Ebrahimi A, Tahmasebi W, Hoseini R. The effect of eight weeks high intensity interval training with alginate sodium and lipid profile on PYY levels in men with metabolic syndrome. Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology. 2018;5(1):18-27.
14.          َAzali Alamdari k, Armanfar M, Khodaei O. The effect of high intensity interval training on serum adiponectin, insulin resistance and markers of metabolic syndrome in men with metabolic syndrome. Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology. 2018;5(1):69-76.
15.          Kessler HS, Sisson SB, Short KR. The Potential for High-Intensity Interval Training to Reduce Cardiometabolic Disease Risk. Sports Medicine. 2012;42(6):489-509.
16.          Zaer Ghodsi N, Zolfaghari MR, Fattah A. The Impact of High Intensity Interval Training On Lipid Profile, Inflammatory Markers and Anthropometric Parameters in Inactive Women. Medical Laboratory Journal. 2016;10(1):56-60.
17.          Ouerghi N, Ben Fradj MK, Bezrati I, Feki M, Kaabachi N, Bouassida A. Effect of High-Intensity Interval Training on Plasma Omentin-1 Concentration in Overweight/Obese and Normal-Weight Youth. Obesity Facts. 2017;10(4):323-31.
18.          Malmivaara S. The effect of high-intensity interval exercise program on blood lipids and hormones in recreationally active adults. 2015. Master thasis.
19.          Cuff DJ, Meneilly GS, Martin A, Ignaszewski A, Tildesley HD, Frohlich JJ. Effective Exercise Modality to Reduce Insulin Resistance in Women With Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2003;26(11):2977-82.
20.          Sugiura H, Sugiura H, Kajima K, Mirbod SM, Iwata H, Matsuoka T. Effects of long-term moderate exercise and increase in number of daily steps on serum lipids in women: randomised controlled trial [ISRCTN21921919]. BMC Women's Health. 2002;2(1): 54-63.
21.          McCormack SE, McCarthy MA, Harrington SG, Farilla L, Hrovat MI, Systrom DM, et al. Effects of exercise and lifestyle modification on fitness, insulin resistance, skeletal muscle oxidative phosphorylation and intramyocellular lipid content in obese children and adolescents. Pediatric Obesity. 2013;9(4):281-91.
22.          Ivy JL. Role of Exercise Training in the Prevention and Treatment of Insulin Resistance and Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. Sports Medicine. 1997;24(5):321-36.
23.          Ciolac EG, Bocchi EA, Bortolotto LA, Carvalho VO, Greve JMD, Guimarães GV. Effects of high-intensity aerobic interval training vs. moderate exercise on hemodynamic, metabolic and neuro-humoral abnormalities of young normotensive women at high familial risk for hypertension. Hypertension Research. 2010;33(8):836-43.
24.          Weston KS, Wisløff U, Coombes JS. High-intensity interval training in patients with lifestyle-induced cardiometabolic disease: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine. 2013;48(16):1227-34.
25.          Little JP, Gillen JB, Percival ME, Safdar A, Tarnopolsky MA, Punthakee Z, et al. Low-volume high-intensity interval training reduces hyperglycemia and increases muscle mitochondrial capacity in patients with type 2 diabetes. Journal of Applied Physiology. 2011;111(6):1554-60.
26.          Fisher G, Brown AW, Bohan Brown MM, Alcorn A, Noles C, Winwood L, et al. High Intensity Interval- vs Moderate Intensity- Training for Improving Cardiometabolic Health in Overweight or Obese Males: A Randomized Controlled Trial. PLOS ONE. 2015;10(10):e0138853.
27.          Almenning I, Rieber-Mohn A, Lundgren KM, Shetelig Løvvik T, Garnæs KK, Moholdt T. Effects of High Intensity Interval Training and Strength Training on Metabolic, Cardiovascular and Hormonal Outcomes in Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Pilot Study. PLOS ONE. 2015;10(9):e0138793.
28.          Ghafari M, Banitalebi E, Heidari A. Impact of High-Intensity Interval Training and Concurrent Strength-Endurance Training on the Levels of Some Adipokines Associated with Insulin Resistance in Women with Diabetes Mellitus. Health Research Journal. 2017;2(3):193-206.
29.          Keating SE, Machan EA, O'Connor HT, Gerofi JA, Sainsbury A, Caterson ID, et al. Continuous Exercise but Not High Intensity Interval Training Improves Fat Distribution in Overweight Adults. Journal of Obesity. 2014;2014:1-12.
30.          Schwingshackl L, Dias S, Strasser B, Hoffmann G. Impact of Different Training Modalities on Anthropometric and Metabolic Characteristics in Overweight/Obese Subjects: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. PLoS ONE. 2013;8(12):e82853.
31.          Schwingshackl L, Missbach B, Dias S, König J, Hoffmann G. Impact of different training modalities on glycaemic control and blood lipids in patients with type 2 diabetes: a systematic review and network meta-analysis. Diabetologia. 2014;57(9):1789-97.
32.          Gaeini AA, Tabarsa H. A Studing of Validity and Reliability of One Mile Track-Jog Test for Estimating The Vo2max for Boy Students in University of Tehran. RESEARCH ON SPORT SCIENCE. 2005;3(6):95-106.
33.          Zouhal H, Jacob C, Delamarche P, Gratas-Delamarche A. Catecholamines and the Effects of Exercise, Training and Gender. Sports Medicine. 2008;38(5):401-23.
34.          Kannan U. Effect of Exercise Intensity on Lipid Profile in Sedentary Obese Adults. JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH. 2014; 8(7): BC08–BC10.