دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1401 (این شماره در دست تکمیل می باشد.) 

مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

تاثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن پروتئین شوک گرمایی 70 و کاسپاز 3 کاردیومیوسیت‌های موش‌های نر مدل سکته قلبی.

10.22049/jahssp.2021.27521.1407

جبرییل پوزش جدیدی؛ فرناز سیفی؛ لطفعلی بلبلی؛ آمنه پوررحیم


مقاله مروری Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر مارکرهای التهابی در بیماران دیابتی نوع2 : مرور نظام مند با فراتحلیل

10.22049/jahssp.2022.27922.1487

سعید رضا نوری مفرد؛ هادی گل پسندی؛ محمد حسین سخائی؛ موسی خلفی