دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1401 (این شماره در دست تکمیل می باشد.) 

مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

تاثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن پروتئین شوک گرمایی 70 و کاسپاز 3 کاردیومیوسیت‌های موش‌های نر مدل سکته قلبی.

10.22049/jahssp.2021.27521.1407

جبرییل پوزش جدیدی؛ فرناز سیفی؛ لطفعلی بلبلی؛ آمنه پوررحیم