پاسخ کراتین‌کیناز، ‌استروژن و پروژسترون به یک جلسه فعالیت اینتروال شدید در زنان جوان غیرفعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 اسنادیار فیزیولوزی ورزشی گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

10.22049/jahssp.2022.27831.1475

چکیده

هدف: مطالعات به نقش محافظتی هورمونهای جنسی زنان در مقایسه با مردان در برابر اختلال در غشای عضلانی به دنبال ورزش شدید اشاره کرده اند. هدف از این پژوهش، بررسی پاسخ کراتین‌کیناز، ‌استروژن و پروژسترون به یک جلسه فعالیت اینتروال شدید در زنان جوان غیرفعال بود. روش پژوهش: 24 زن جوان غیرفعال (18 تا 30 ساله و VO2max<30 ml/kg/ml) با چرخه قاعدگی منظم به طور تصادفی در دو گروه فعالیت اینتروال شدید (12 نفر) و کنترل(12 نفر) قرار گرفتند. تمرین اینتروال شدید در شش تکرار(3 ستی) به مدت یک دقیقه‌ با شدت 95-90 درصد حداکثر ضربان قلب با مجموع زمان استراحت ده دقیقه ای بین ست ها و تکرارها به وسیله تردمیل با شیب دو درصدی اجرا شد. قبل و ده دقیقه بعد فعالیت، نمونه‌‌های خونی جهت اندازه‌گیری کراتین کیناز(CK)، استروژن ؛ پروژسترون و هموگلوبین(شیفت پلاسما) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آزمون ANCOVA و رگرسیون خطی درسطح آماری05/0>P و با SPSS23 انجام ‌شد. یافته‌ها: افزایش معناداری در سطح سرمی CK و استروژن گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل بعد از فعالیت مشاهده شد(05/0>P). بین سطوح پایه پروژسترون و پاسخ CK ارتباط معناداری وجود داشت(016/0=P). طبق نتایج رگرسیون خطی و با توجه به سطح پایه پروژسترون، پاسخ CK به ورزش شدید قابل پیش بینی بود(8/31%). نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط پروژسترون با کاهش پاسخ CK، به نظر می رسد اجرای فعالیتهای ورزشی شدید در فازهای قاعدگی با سطوح بالای پروژسترون(فاز مید لوتئال) به منظور کاهش آسیب عضلانی بیشتر در زنان بهتر باشد. با این حال، به دلیل پایین بودن توان پیش بینی پروژسترون( %31.8) به مطالعات بیشتری با تعداد نمونه های بالا نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Creatine Kinase, Estrogen and Progesterone Responses to a Single Bout of High-intensity Interval Training in Inactive Young Women

نویسندگان [English]

 • Mahsa Sadatjannati 1
 • azam zarneshan 2
 • Roghayeh Fakhrpour 2
1 , Department of Sport Sciencess, Faculty of Education and Psychology, Azerbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 ,Assistant Professor of Exercise Physiology, Department of Sport Sciences, Azerbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Aim: Studies have shown a protective role for female sex hormones against muscle membrane disorders in compared to men following high-intensity activities. The aim of this study was to evaluate the Creatine kinase, estrogen and progesterone responses to a single bout of high-intensity interval training (HIIT) and as well as the relationship between sex hormones and CK response in inactive females. Methods: 24 young inactive women (18–30-year-old and VO2max<30 ml/kg/mil) with regular menstrual cycles were randomly divided in 2 groups: HIIT or experimental (n = 12) and control (n = 12). The experimental group performed HIIE in six repetitions (3 sets) for one minute with an intensity of 90-95% of maximum heart rate with a total rest time of ten minutes between sets and repetitions on a treadmill with a slope of 2%. Before and immediately after exercise, blood samples were collected to measure creatine kinase (CK), estrogen and progesterone and hemoglobin. Data analysis was performed by plasma shift intervention using ANCOVA test and linear regression at the statistical level of P <0.05 and SPSS 23. Results: Significant increases were recorded in CK and estrogen in experimental group compared with control group (P <0.05). There was a significant relationship between baseline progesterone levels and CK response (P = 0.016). According to the results of linear regression, CK response to HIIE in women can be predicted based on the baseline progesterone level (31.8%). Conclusions: Given that progesterone led to decreased CK response, it seems that it is better to perform vigorous intensity exercises in the menstrual phases with high levels of progesterone (mid-luteal phase) in order to reduce further muscle damage in women. However, due to the low predictive power of progesterone (31.8%), more studies are needed with more samples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creatine kinase
 • Estrogen
 • Progesterone
 • HIIT
دوره 9، شماره 2
این شماره در دست تکمیل می باشد.
شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 29 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 29 خرداد 1401