دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-175 

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

تاثیر هشت هفته پروتکلهای‌ متفاوت تمرین موازی بر قدرت عضلانی و سطوح سرمی تستوسترون و کورتیزول کشتی گیران جوان

صفحه 1-11

10.22049/jahssp.2020.26778.1323

محمد حسین قهرمانی؛ حمید آقاعلی نژاد؛ مهدیه ملانوری شمسی


بررسی و مقایسه تاثیر مصرف دوز های متفاوت قهوه بر میزان تعادل مایعات، الکترولیت ها و VO2max مردان فعال

صفحه 22-34

10.22049/jahssp.2021.27536.1410

هادی اسماعیل زاده نوش آبادی؛ لطفعلی بلبلی؛ عادل زاهد؛ آیدین ولی زاده؛ محسن یعقوبی؛ سجاد رمضانی