تاثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن پروتئین شوک گرمایی 70 و کاسپاز 3 کاردیومیوسیت‌های موش‌های نر مدل سکته قلبی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دکتری فیزیولوژی ورزشی، اداره آموزش و پرورش ناحیه پنج، تبریز، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22049/jahssp.2021.27521.1407

چکیده

هدف پژوهش بررسی تاثیر تمرین هوازی تناوبی شدید بر بیان ژن پروتئین شوک گرمایی 70 و کاسپاز 3 کاردیومیوسیت‌های موش‌های نر مدل سکته قلبی بود. روش پژوهش: تعداد 30 سر موش صحرائی نر 16 هفته‌ای با وزن 200 تا 250 گرم نژاد ویستار با تزریق درون صفاقی ایزوپروترنول (با دوز 100 میلی‌گرم بر هر کیلوگرم وزن بدن در دو روز متوالی) دچار آنفارکتوس میوکارد(تایید از طریق شاخص‌های آسیب قلبی: CK، LDL و CTnI) شدند و به طور تصادفی در سه گروه (10 سر موش در هر گروه) کنترل سالم، کنترل سکته، سکته تمرین تقسیم شدند. تمرین HIIT به مدت 8 هفته (5 روز در هفته) شامل 60 دقیقه دویدن تناوبی(4 دقیقه دویدن با شدت 90-85 درصد VO2max و 2 دقیقه ریکاوری فعال با شدت 60 – 50 درصد) انجام شد. بیان ژن‌های HSP70 و کاسپاز 3 کاردیومیوسیت‌ها با استفاده از روش Real-Time PCR انجام شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی‌داری 05/0>p تحلیل شدند. یافته‌ها: بیان HSP70 کاردیومیوسیت‌ها در موش‌های کنترل مدل MI (سکته کنترل) نسبت به گروه سالم کنترل کمتر بود؛ بااینحال، بیان HSP70 در گروه تمرین HIIT به طور معنی‌داری بیشتر از گروه سکته کنترل و کنترل سالم بود. همچنین، بیان کاسپاز 3 پس از 8 هفته تمرین تناوبی شدید در مقایسه با گروه کنترل سالم و کنترل سکته به طور معنی‌داری کاهش یافت. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تمرین تناوبی شدید سازگاری‌های لازم برای مهار یا توقف آپوپتوز ناشی تزریق ایزوپروترنول را با افزایش بیان Hsp70 و کاهش بیان کاسپاز-3 فراهم می‌کند. با این حال، به دلیل محدودیت‌های تحقیق و عدم بررسی سایر شاخص‌های عملکرد قلبی نیازمند بررسی بیشتر در این زمینه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of high intensity interval training on cardiomyocytes HSP70 and Caspase-3 gene expression levels in myocardial infarction male rat model.

نویسندگان [English]

 • Gabrial Pouzesh Jadidi 1
 • Farnaz Seify 2
 • Lotfali Bolboli 2
 • Amaneh Pourrahim 3
1 PHD of Exercise Physiology, Tabriz Education Office, Zone 1, Tabriz, Iran
2 Associate Professor of Sport Physiology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 Assistant Professor of Sport Physiology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background& purpose: The aim of this study was to investigate the Effect of high intensity interval training on cardiomyocytes HSP70 and Caspase-3 gene expression levels in myocardial infarction male rat model Methods: Thirty male Wistar rats were randomly divided into three groups of (n=10) of healthy control, MI control and MI training following induction of MI via intraperitoneal injection of isopretrenol (100 mg / kg.day) within two consecutive days. HIIT was included on eight weeks (5 sessions per week), each session was consisted of 10 bouts of running occasions (each for 4 min) at 85 - 90% of vVo2max with 2 min rest intervals at 50 to 60% of vVO2max.. The gene expression levels of HSP70 and Caspase-3 were evaluated using Real-Time PCR method and the data were analyzed using one-way analysis of variance and Tukey post hoc test at the significance level of p <0.05. Results: HSP70 expression of cardiomyocytes was lower in MI control than in healthy control group; However, HSP70 expression was significantly higher in the HIIT group than in the MI control and healthy control groups. Also, the of caspase-3 expression decreased significantly after 8 weeks of HIIT compared with the healthy control group and MI control.Conclusions: It seems that HIIT to provide the necessary adaptations to inhibit or stop apoptosis induced by isoproterenol injection by increasing Hsp70 expression and decreasing caspase-3 expression. However, due to research limitations and lack of review of other indicators of cardiac function, further research is needed in this area

کلیدواژه‌ها [English]

 • HIIT
 • HSP70
 • Myocardial infarction
 • Caspase-3
دوره 9، شماره 2
این شماره در دست تکمیل می باشد.
شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 25 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 11 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 21 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 29 آذر 1400