دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-119 

مقاله مروری

2. بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر تروپونین‌های قلبی: یک مرور سیستماتیک

صفحه 12-20

10.22049/jahssp.2021.27158.1346

مهران قهرمانی؛ پیمان کیخسرو دولتیاری؛ محمد روزبهانی