مقایسه اثر شدت تمرینات ویبریشن کل بدن و هوازی با دو شدت مختلف بر قدرت عضلانی و تعادل مردان سالمند: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سوکور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 استادیار گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22049/jahssp.2021.27086.1342

چکیده

هدف: سالمندی فرآیندی است که با گذشت زمان اتفاق می‌افتد و منجر به تغییرات منفی ساختاری و عملکردی در بدن، سیستم‌ها، بخش‌ها و بافت­های مختلف بدن می‌شود. تمرینات ویبریشن کل بدن (WBV) به‌عنوان یک جایگزین کارآمد برای بهبود عملکرد جسمانی در سالمندان به نظر می­رسد. هدف از انجام این پژوهش مقایسه تأثیر یک دوره تمرینات ویبریشن کل بدن و هوازی با دو شدت بالا و پایین بر قدرت عضلانی و تعادلعضلات مردان سالمند بود. روش شناسی: ­36 مرد سالمند (با میانگین سنی 16/2±83/65­­ سال؛ قد­­ 9/2±26/169 سانتیمتر؛ وزن 62/2±04/77 کیلوگرم؛ شاخص توده بدن ­69/0±86/26­کیلوگرم بر مترمربع) به روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و بر اساس مقادیر وزن آزمونی­ها همسان‌سازی شدند و به‌طور تصادفی به سه گروه: شدت­ زیاد (12=N)، شدت کم (12=N) و­­ کنترل (10=N) تقسیم‌ شدند.­ تمرینات ویبریشن­ در دو گروه شدت بالا ­و پایین به ترتیب با فرکانس ­­40­ و 25 هرتز و دامنه 3 میلی­متر بود و به‌صورت متناوب (یک دقیقه WBV: 35-30 استراحت بین ست­ها­) به ­مدت 30 دقیقه، سه جلسه در هفته و به مدت هشت هفته با وضعیت‌های مشخص روی پلت فرم دستگاه اعمال شد. در تمرین طناب زنی شدت بر اساس مقیاس بورگ در سطح 14­و 13 با 35-30 پرش در دقیقه برای هر دو گروه اعمال شد­. آزمون­های قدرت ایزومتریک دست، بلند شدن و نشستن روی صندلی و آزمون بلند شدن و رفتن به ترتیب جهت ارزیابی شاخص­های قدرت عضلانی در اندام فوقانی و تحتانی و تعادل پویا در پیش‌آزمون و پایان هشت هفته انجام شد. از روش آماری آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. سطح معناداری ­(05­/0= α) در نظر گرفته شد.یافته­ها: شاخص­های قدرت عضلانی در اندام فوقانی و تحتانی و تعادل پویا در گروه­های تمرینی با شدت بالا و پایین در مقایسه با گروه کنترل بهبود معناداری نشان داد (05­/0p <)؛ اما بین دو گروه تمرینی در هیچ‌کدام از شاخص‌های موردنظر تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0­p>).نتیجه گیری: به نظر می‌رسد هر دو شدت برنامه ترکیبی ویبریشن و هوازی سبب بهبود شاخص­های قدرت عضلانی در اندام فوقانی و تحتانی و تعادل پویای مردان سالمند شده است. با توجه به میانگین و شاخص‌های بهبودیافته (اما غیر معنادار) این تحقیق در گروه با شدت بالا، انتخاب شدت بالا (فرکانس 40 هرتز) نسبت به ‌شدت پایین (فرکانس 25 هرتز) اثرات مفید بیشتری به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of eight weeks of combined whole body vibration - aerobic training with two different intensities on muscle strength and balance in older men: a randomized clinical trial, a blind

نویسندگان [English]

  • Mahdi Pouyafar 1
  • Roya Askari 2
  • Ali Maleki 3
1 Hakim Sabzevari UnivPhD Student in Sports Physiology, Faculty of Sports Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.ersity
2 Assistant Professor, Department of Sports Physiology, Faculty of Sports Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Medical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Aim:   Aging is a process that occurs over time and leads to negative structural and functional changes in the body, systems, parts and tissues of the body. Whole body vibration (WBV) exercises appear to be an effective alternative to improving physical function in the elderly. The aim of this study was to compare the effect of eight weeks of whole body vibration exercises and rope skipping training with both high and low intensities on muscle strength and balance in elderly men.Methods:  36 elderly men (mean age 65.83 ± 2.16 years; height 169.26 ±2.9 cm; mass 77.04 ± 2.62 kg; body mass index 26.86±0.69 kg.m2) were selected by purposive and available sampling method and matched based on the weight values of the samples and randomly divided into three groups of high intensity­ (N=12), low intensity (N =12), and control (N =10). Vibration exercises were performed in the high intensity group with a frequency of 40 Hz and in the low intensity group with a frequency of 25 Hz, with a range of 3 mm in both groups. Exposure was intermittent (1 min WBV: 35-40 min rest) for 30 min, three times per week for 8 weeks. In rope training, intensity was applied according to the Borg scale at levels 14 and 13 with 30-35 jumps per minute for both groups. Hand grip strength tests,­ 30-Second Chair Stand test and ­Up-and-Go test respectively to evaluate the indicators of muscle strength in the upper and lower limbs and dynamic balance it was performed in the pre-test and at the end of eight weeks. Muscle strength indices in the upper and lower limbs and dynamic balance were assessed at the pre-test and at the end of eight weeks. Statistical analysis of variance with repeated measures was used to analyze the data. Significance level was considered (α=0.05). Results:  The muscle strength indices in the upper and lower limbs and dynamic balance in the high intensity and low intensity training groups showed a significant improvement compared to the control group (p≤0.05). There was no significant difference between the two training groups in any of the variables (p>0.05).Conclusion:  It seems that both the intensity of the combined vibration and aerobic program have improved the muscle strength indices in the upper and lower limbs and the dynamic balance of older men. According to the mean and improved (but not significant) indicators of this study in the high intensity group, the choice of high intensity (frequency 40 Hz) will have more beneficial effects than low intensity (frequency 25 Hz).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined Exercise
  • Intensity
  • balance
  • strength
  • Aging
[1].  Madureira M M, Takayama L, Gallinaro A, Caparbo V, Costa R, & Pereira R M. ­Balance training program is highly effective in improving functional status and reducing the risk of falls in elderly women with osteoporosis:a randomized controlled trial.Osteoporosis International .2017;18(4): 419-425.
[2].  Niewiadomski W, Cardinale M, Gasiorowska A, Cybulski G, Karuss B, & Strasz A. Could Vibration Training Be an Alternative to Resistance Training in Reversing Sarcopenia? Journal of Human Kinetics. 2005; 14: 3.
[3].  Lopes K, Costa D, Santos L, Castro D, & Bastone A. Prevalence of fear of falling among a population of older adults and its correlation with mobility, dynamic balance, risk and history of falls. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2009; 13(3): 223-229.
[4].  Gilassi Hamid Reza, Souri Hamid, Yazdani Shahram, Taheri Tanjani Parisa. Fall-related injuries in Kashan elderly. Mashhad Journal of Paramedical Sciences and Rehabilitation. 2015; 4 (3).
[5].  Nevitt ­ M C, Cummings S R, & Hudes E S. Risk factors for injurious falls:a prospective study. Journal of Gerontology.1991; 46(5): M164-M170.
[6].  Booth C E. Water exercise and its effect on balance and gait to reduce the risk of falling in older adults. Activities, adaptation & aging. 2004;­28(4):­45-57.
[7].  Delecluse C, Roelants M, & Verschueren S. Strength increase after whole-body vibration compared with resistance training. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2003; 35(6): 1033-1041.
[8].  Fratini A, Cesarelli M, Bifulco P, LaGatta A, & Pasquariello G. Analysis of muscle motion during whole body vibration training. Gait & Posture. 2009; (30): 67-68.
[9].  Rubin C, Recker R, Cullen D, Ryaby J, McCabe J, McLeod K. Prevention of postmenopausal bone loss by a low-magnitude, high-frequency mechanical stimuli: a clinical trial assessing compliance, efficacy and safety. J Bone Miner Res. 2004; 19: 343–51.
[10].               Prisby R D, Lafage-Proust MH, Malaval L, Belli A, Vico L. Effects of whole body vibration on the skeleton and other organ systems in man and animal models: what we know and what we need to know. Ageing Res Rev. 2008; 7: 319– 29.
[11].               Kiiski J, Heinonen A, Jaervinen TL, Kannus P, Sievanen H. Transmission of vertical whole body vibration to the human body. J Bone Miner Res. 2008; 23: 1318–25.
[12].               Brooke-Wavell K and N Mansfield. "Risks and benefits of whole body vibration training in older people." Age and ageing. 2009;38: 254-255.
[13].               Bruyere O,Wuidart M A, Di Palma E, Gourlay M, Ethgen O, Richy F, & Reginster J Y. Controlled whole body vibration to decrease fall risk and improve health-related quality of life of nursing home residents. Arch Phys Med Rehabil. 2005;86(2): 303-307.
[14].               Bogaerts­ A, Delecluse C, Boonen S, Claessens A L, Milisen K, & Verschueren S M. Changes in balance, functional performance and fall risk following whole body vibration training and vitamin D supplementation in institutionalized elderly women. A 6 month randomized controlled trial. Gait Posture. 2011; 33(3): 466-472.
[15].               Chang S F, et al. "The preliminary effect of whole-body vibration intervention on improving the skeletal muscle mass index, physical fitness, and quality of life among older people with sarcopenia." BMC Geriatr.2018; 18(1): 17.
[16].               Ghavi Samira, Gol Mohammadi  Behrouz, Sohrabi Mehdi, Karimi Noureddin, Rahimi Mostafa, Sahaf  Robab. The effect of whole body vibration training and mental training on balance in older men. Iranian Journal of Aging. 2014; 9 (4): 306-315.[In Persian].
[17].               Mikhael M, Orr  R, Amsen  F, Greene  D, & Singh  M A F. Effect of standing posture during whole body vibration training on muscle morphology and function in older adults: a randomised controlled trial. BMC Geriatr. 2010; 10(1): 74.
[18].               Rahimi, Mostafa; Kordi, Mohammad Reza; Karimi, Nooruddin; Gaini, Abbas Ali; Samadi, Ali; Alimaradi, Nasim. The effect of vibration exercises and creatine supplementation on low performance, sedation and balance in older men. Iranian Journal of Aging. 2011; 6 (19): 46-38.[In Persian].
[19].               van Nes  I  J, Latour  H, Schils  F, Meijer  R, van Kuijk  A, & Geurts  A  C. Long-term effects of 6-week whole-body vibration on balance recovery and activities of daily living in the postacute phase of stroke: a randomized, controlled trial. Stroke. 2006; 37(9):2331-2335.
[20].               Goodwin R D. "Association between physical activity and mental disorders among adults in the United States." Preventive medicine. 2003; 36(6): 698-703.
[21].               Stewart K J. Exercise training: can it improve cardiovascular health in patients.2004.
[22].               Moran J, Ramirez-Campillo R, & Granacher  U. Effects of jumping exercise on muscular power in older adults: a meta analysis. Sports Medicine. 2018; 48(12):2843-2857.
[23].               Lee. Jump rope training. New York: Human Kinetics. DAMA International. 2010; (4): 2319–5037.
[24].               Coffey V G, Hawley J A. The molecular bases of training adaptation. Sports Med. 2007;  37(9):737-63.
[25].               Miller R M, Heishman A D, Freitas  E  D, & Bemben M G. Comparing the acute effects of intermittent and continuous whole-body vibration exposure on neuromuscular and functional measures in sarcopenia and nonsarcopenic elderly women. Dose-Response.2018; 16(3), 1559325818797009.
[26].               Ko M C, et al. (2017). "Whole-body vibration training improves balance control and sit-to-stand performance among middle-aged and older adults: a pilot randomized controlled trial." European Review of Aging and Physical Activity 14(1): 11.
[27].               Gotshalk L A, Kraemer W J, Mendonca M A, Vingren J L, Kenny A M, Spiering B A,Volek J S. Creatine supplementation improves muscular performance in older women. European journal of applied physiology. 2008; 102(2): 223-231.
[28].               Rikli Roberta E, Jones C Jessie. Measuring Functional Fitness in Older Adults. The Journal of Active Ageing. 2002; 7­(2): 129-161.
[29].               Rikli Roberta E, Jones C Jessie. Functional fitness normative scores for community-residing older adults. Journal of Aging and Physical Activity. 1999; 7­(2): 162-181.
[30].               Duncan  P W, Weiner D K, Chandler  J, & Studenski S. Functional reach: a new clinical measure of balance. Journal of gerontology. 1990; 45(6): M192-197.
[31].               Mofidi Sadr Nafiseh, Askari  Roya, Haghighi  Amir Hossein. The effect of a combination of aerobic resistance training on bone density and some blood parameters in overweight and obese postmenopausal women. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2019; 26 (2): 203-211.
[32].               Karavatas S G,Tavakol K. "Concurrent validity of Borg’s rating of perceived exertion in African-American young adults, employing heart rate as the standar." .Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice. 2005;3(1): 5.
[33].               Akimov E B, Alekseev V M. Effects of the production of perceived exertion during cycle ergometry. Human Physiology. 2008; 34(7):66–70.
[34].               Karavatas S G, Tavakol K. Concurrent validity of borgs rating of perceived exertion in African-American young adults, employing heart rate as the standard. The internet journal of allied health sciences and practice. 2005;(3):1-5.
[35].               Lim J H, et al. "The effects of vibration foam roller applied to hamstring on the quadriceps electromyography activity and hamstring flexibility." Journal of exercise rehabilitation. 2019; 15(4): 560.
[36].               Gomez-Cabello A, Gonzalez-Agüero A, Morales S, Ara I, Casajus J A, & Vicente-Rodriguez G. Effects of a short-term whole body vibration intervention on bone mass and structure in elderly people. Journal of Science and Medicine in Sport. 2014; 17(2): 160–164.
[37].               Fagnani F, Giombini  A, Di Cesare  A, Pigozzi  F, Di Salvo V. The effects of a whole-body vibration program on muscle performance and flexibility in female athletes. American Journal o Physical Medicine & Rehabilitation. 2006; 85:956–962.
[38].               Allison ­S ­J, Brooke-Wavell ­K, & Folland ­J. High and odd impact exercise training improved physical function and fall risk factors in community-dwelling older men. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2018; 18(1): 100-107.[In Persian].
[39].               Mester J, Spitzenpfeil P, & Yue Z. Vibration loads:potential for strength and power development. Strength and power in sport. 2008; 488-501.
[40].               Burke D, et al. "The responses of human muscle spindle endings to vibration during isometric contraction." The Journal of physiology. 1976; 261(3): 695-711.­
[41].               Karatrantou K, et al. "Effects of whole-body vibration training frequency on neuromuscular performance: a randomized controlled study." Biol Sport. 2019; 36(3): 273.
[42].               Wei N, et al. "Optimal frequency/time combination of whole body vibration training for developing physical performance of people with sarcopenia: a randomized controlled trial." Clinical rehabilitation. 2017; 31(10): 1313-1321.
[43].               Verschueren S MP, Roelants M, Delecluse C, Swinnen S, Vanderschueren D, Steven Boonen. Effect of 6-Month Whole Body Vibration Training on Hip Density, Muscle Strength, and Postural Control in Postmenopausal Women. Journal of Bone and Mineral Research. 2004; 19(1):3.