لیست داوران دوره 8، شماره اول سال 1400

داوران

چکیده

دکتر ارسلان دمیرچی استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان
دکتر شادمهر میردار هریجانی استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران
دکتر کریم ازالی علمداری دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر سید محمد مرندی استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه اصفهان
دکتر معرفت سیاه کوهیان استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر مصطفی آرمانفر استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز
دکتر موسی خلفی استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تهران
دکتر محمد عزیزی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه کرمانشاه
دکتر جواد وکیلی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز
دکتر علی اوصالی استادیار فیزیولوژی ورزشی  دانشگاه بناب
دکتر مهدی کارگرفرد استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه اصفهان
دکتر رقیه فخر پور استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر رحمان رحیمی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه کردستان
دکتر اعظم زرنشان استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر حسن فرجی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد مریوان
دکتر یازگلدی نظری استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

عنوان مقاله [English]

List of reviewers in No 8, Issue 1, 2021

چکیده [English]

Dr Arsalan Damirchi, Professor of University of Guilan
Dr Shadmehr Mirdar, Professor of University of Mazandaran
Dr Karim Azali Alamdari, Associate Professor of Azarbainjan Shahid Madani University
Dr Seyed Mohammad Marandi, Professor of University of Isfahan
Dr Marefat Syah kouhian, Professor of University of Mohagheghi Ardebili
Dr Mostafa Armanfar, Assistant Professor of Tabriz University
Dr Mousa Khalafi, Assistant Professor of Tehran University
Dr Mohammad Azizi, Associate Professor of University of Kermanshah
Dr Javad Vakili, University of Tabriz
Dr Ali Osali, Assistant Professor of University of Bonab
Dr Mehdi Kargharfard, Professor of Isfahan University
Dr Roghiyeh Fakhrpour, Asistant Professor of Azarbainjan Shahid Madani University
Dr Rahman Rahimi, Associate Professor of University of Kurdistan
Dr Azam Zarneshan, Assistant Professor of Azarbainjan Shahid Madani University
Dr Hassan Faraji, Associate Professor of Islamic Azad University, Marivan Branch
Dr Yazghaldi Nazari, Assistant Professor of Shahid Chamran Ahwaz University