دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، فروردین 1396 

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

تأثیر دو ماه تمرین هوازی به همراه مصرف عصاره پوست انار بر سطوح شاخص مقاومت به انسولین موش‌های صحرایی چاق

صفحه 1-10

10.22049/jassp.2019.26522.1197

زین العابدین رهنما؛ رقیه پوزش جدیدی؛ محمدرضا نصیرزاده