موضوعات = فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی میوستاتین و IGF-1 در نوجوانان چاق

دوره 8، شماره 2، مهر 1400، صفحه 18-24

10.22049/jahssp.2021.27319.1369

سجاد محمدیاری؛ حمداله هادی؛ احمد رضا ظهرابی


تاثیر هشت هفته تمرین ورزشی ترکیبی بر مقادیر لپتین و آدیپونکتین پلاسمای پسران چاق

دوره 8، شماره 2، مهر 1400، صفحه 25-33

10.22049/jahssp.2021.27330.1372

علی اکبر جهاندیده؛ هادی روحانی؛ حمید رجبی؛ محمد شریعت زاده جنیدی


اثر تعاملی تمرین‌هوازی و مکمل کورکومین بر بیان ژن NRF-1 و NRF-2 میتوکندری در کاردیومیوسیت‌های‌ موش‌های صحرایی نر مدل سکته قلبی

دوره 8، شماره 2، مهر 1400، صفحه 44-50

10.22049/jahssp.2021.27321.1370

علیرضا نیکوزاده؛ رقیه پوزش جدیدی؛ میرعلیرضا نورآذر؛ مسعود اصغرپور ارشد؛ جبار بشیری


تاثیر حاد فعالیت مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر فشارخون زنان میان‌سال مبتلا به پرفشارخونی و پیش پرفشارخون

دوره 8، شماره 2، مهر 1400، صفحه 119-126

10.22049/jahssp.2022.27551.1416

افق آیتی پور؛ پروانه نظرعلی؛ حمید کریمی؛ نجمه رضایی نژاد؛ رستم علی زاده


تأثیر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی بر ظرفیت عملکردی و ترکیب بدنی زنان درمان شده از سرطان سینه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-8

10.22049/jassp.2020.26787.1297

سمیه نظری؛ امین عیسی نژاد؛ بهروز غریب؛ علی قنبری مطلق؛ علی صمدی