دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، مهر 1402 

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

ارتباط فعالیت بدنی و الگوی مصرف موادغذایی منتخب با شاخص‌های مورفولوژیک و عملکردی قلب افراد مبتلا به چاقی مرضی بعد از جراحی باریاتریک

صفحه 1-12

10.22049/jahssp.2023.28146.1525

مریم مهرجو؛ هما شیخانی؛ محمد علی بابایی بیگی؛ بابک حسینی؛ مسعود امینی؛ علیرضا جوهری


مقاله مروری Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

مقایسه تاثیر تمرین مقاومتی در برابر تمرین هوازی بر عملکرد اندوتلیال در بزرگسالان: مروری نظام مند و فراتحلیل

صفحه 124-138

10.22049/jahssp.2023.28623.1554

موسی خلفی؛ پژمان تقی بیک زاده بدر؛ عیسی نائبی علمداری