تأثیر دو هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) همراه با مکمل سازی آویشن بر نیمرخ لیپیدی، استرس اکسایشی، ترکیب بدن و ظرفیت هوازی زنان چاق و دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، حمیدرضا زلفی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فنی و حرفه ای تهران، تهران، ایران

10.22049/jahssp.2023.28299.1541

چکیده

هدف: چاقی یک بیماری پیچیده است که با اختلال در سوخت و ساز چربی، باعث بروز استرس اکسایشی می‌شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر دو هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) همراه با مکمل‌­سازی آویشن، بر شاخص­های لیپیدی، استرس اکسایشی، ترکیب بدن و ظرفیت هوازی زنان چاق و دارای اضافه وزن است. روش شناسی: در یک مطالعه نیمه­تجربی، 40 زن چاق و دارای اضافه وزن با شاخص توده بدنی (BMI) بالاتر از 25، درصد چربی (80/3 ± 92/38) و میانگین سنی (32/3 ± 87/32سال)، به­صورت تصادفی و براساس درصد چربی و BMI، در چهار گروه HIIT (پنج جلسه در هفته)، مکمل آویشن، تمرین+مکمل و کنترل تخصیص یافتند. مکمل سازی آویشن به صورت دمنوش (2 گرم در ترکیب با 150 میلی لیتر آب جوش) بود که در دو نوبت (دو ساعت قبل از تمرین و بلافاصله بعد از تمرین) مصرف شد. شاخص­های ترکیب بدنی و نمونه‌های خونی 24 ساعت قبل و بعد از دو هفته تمرینات HIIT به­منظور بررسی شاخص‌های لیپوپروتئین با چگالی­کم (LDL)، لیپوپروتئین با چگالی­بالا (HDL)، مالون­دی­آلدهید (MDA) و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام (TAC) اخذ شد. آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی­داری 05/0 P≤ برای آنالیز داده­ها استفاده شد. یافته‌ها: بررسی­ها نشان داد که در مقادیر HDL، MDA ،TAC وV̇O2max تفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها وجود دارد (05/0P<) که این تفاوت در V̇O2maxو MDA میان گروه­های تمرین و تمرین+مکمل با کنترل و مکمل مشاهده شد. TAC در گروه‌های مکمل و تمرین+ مکمل نسبت به دو گروه دیگر بالاتر بود. همچنین در متغیرهای LDL و درصد چربی بدن تفاوت معنی داری میان گروه های تحقیق مشاهده نشد (05/0P>). نتیجه‌گیری: به­نظر می­رسد مصرف دو هفته دم نوش آویشن به همراه تمرینات HIIT باعث بهبود استرس اکسایشی و برخی از شاخص­های نیم‌رخ‌ چربی شده و احتمالاً می‌تواند در بهبود عوارض ناشی از چاقی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of two-week high intensity interval training (HIIT) with Thyme supplementation on lipid profile, oxidative stress, body composition, and aerobic capacity of the obese and overweight women

نویسندگان [English]

 • mostafa khani 1
 • hamid reza zolfi 2
 • zhale niknam 1
1 Department of exercise physiology, faculty of physical education and sports sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Aim:   Obesity is regarded as a complex disease which is associated with a disorder in fat metabolism and causes oxidative stress. The objective of this study is to investigate the effect of two-week High Intensity Interval Training (HIIT) with thyme supplementation on lipid indices, oxidative stress, body composition, and aerobic capacity of the obese and overweight women. Methods: In a semi-experimental study, 40 obese and overweight women, with a BMI≥25, body fat (38.92±3.80 %) and an average age (32.87±3.32 years), based on the fat percentage and BMI, were randomly divided into the four HIIT (five sessions per week), thyme supplement, exercise + supplement, and control groups. Thyme supplementation was in the form of an infusion (2 grams mixed with 150 ml of boiling water), which was consumed two times (two hours before and immediately after training). Body composition indices and blood samples were taken 24 hours before and after two-week HIIT exercises in order to evaluate and analyze LDL, HDL, MDA, and TAC indices. Analysis of covariance and Bonferroni’s Post Hoc Test were used for data analysis at a significance level of P≤0.05. Results: The findings indicated that there is a significant difference between the groups in HDL, MDA, TAC, and V̇O2max values (P<0.05). The difference was observed in V̇O2max and MDA between the exercise and exercise + supplemented control, as well as the supplement groups. The TAC of the thyme supplement and exercise + supplement consuming groups was higher in proportion to the other two groups. Furthermore, there was no significant difference between the research groups in LDL and the body fat percentage variables (P>0.05). Conclusions: It seems that consuming thyme tea for two weeks along with HIIT exercises improves the oxidative stress and some lipid profiles and can be apparently effective in improving the complications caused by obesity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • High Intensity Interval Training
 • Thyme
 • Overweight
 • Obesity
 1. Vekic J, Zeljkovic A, Stefanovic A, Jelic-Ivanovic Z, Spasojevic-Kalimanovska V. Obesity and dyslipidemia. Metabolism. 2019;92:71-81.
 2. Sakurai T, Ogasawara J, Shirato K, Izawa T, Oh-ishi S, Ishibashi Y, et al. Exercise Training Attenuates the Dysregulated Expression of Adipokines and Oxidative Stress in White Adipose Tissue. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2017;2017:1-12.
 3. Morais JBS, Severo JS, Santos LRd, de Sousa Melo SR, de Oliveira Santos R, de Oliveira ARS, et al. Role of Magnesium in Oxidative Stress in Individuals with Obesity. Biological Trace Element Research. 2017;176(1):20-6.
 4. Ismaeel A, Holmes M, Papoutsi E, Panton L, Koutakis P. Resistance Training, Antioxidant Status, and Antioxidant Supplementation. International journal of sport nutrition and exercise metabolism. 2019;29(5):539-47.
 5. Martínez-Martínez E, Cachofeiro V. Oxidative Stress in Obesity. Antioxidants. 2022;11(689).
 6. Zolfi H, Sari-sarraf V, Babaei H, Vatankhah A. The effects of grape seed extract supplementation on exercise-induced oxidative stress in young untrained males. Iran J Health Sci. 2021;9(4):46-57.
 7. Flensted-Jensen M, Gram M, Dela F, Helge JW, Larsen S. Six weeks of high intensity cycle training reduces H2O2 emission and increases antioxidant protein levels in obese adults with risk factors for type 2 diabetes. Free Radic Biol Med. 2021;173:1-6.
 8. Tsirigkakis S, Mastorakos G, Koutedakis YM, V., Nevill AM, Pafili Z, Bogdanis GC. Effects of two workload-matched high-intensity interval training protocols on regional body composition and fat oxidation in obese men. Nutrients. 2021;13(1096):1-10.
 9. da Silva MR, Waclawovsky G, Perin L, Camboim I, Eibel B, Lehnen AM. Effects of high-intensity interval training on endothelial function, lipid profile, body composition and physical fitness in normal-weight and overweight-obese adolescents: A clinical trial. Physiology & behavior. 2020;213:112728.
 10. Attarzadeh Hosseini SR, Moazzami M, Farahati S, Bahremand M, Sadegh Eghbali F. Effects of high-intensity interval training versus moderate-intensity continuous training on the total antioxidant capacity, malondialdehyde, and superoxide dismutase in obese/overweight middle-aged women. IJEM. 2020;22(3):207-13. [in persian]
 11. Mansooridara M, Heydari F, GHazalian F, Ebrahimi S, Askari R, Rashedi F. Randomized double-blind clinical trial examining the high intensity interval training and ellagic acid effects on antioxidant, and oxidative stress factors in obese women. JJHS. 2022. [in persian]
 12. Gholizadeh M, Kordi M, Akbarnejad A. Comparison of two high-intensity interval training (HIIT) for two weeks on fat oxidation, body fat percentage and VO2max in overweight young men. J Educ Community Health. 2016;3(2):47-55.
 13. Bakhshi M, Rafraf M, Haghravan S, Asghari Jafarabadi M, Jafari A. The effect of ginger supplementation and high intensity interval training (HIIT) on anthropometric indices and serum level of irisin in obese men. IJEM. 2019;21(2):83-91.
 14. Vakili J, Amirsasan R, Nourmohammadi O. The effect of four weeks HIIT training with ginseng supplementation on aerobic, anaerobic powers and body composition of Overweight and obese females. JSEP. 2019;12(2):45-54. [in persian]
 15. Ghasemi E, Afzalpour ME, Nayebifar S. Combined high-intensity interval training and green tea supplementation enhance metabolic and antioxidant status in response to acute exercise in overweight women. J Physiol Sci. 2020;70(1):31.
 16. Keshavarzi E, Shakerian S, Ghanbarzadeh M. Effect of aerobic exercise with thymes supplement on plasma lipoproteins and liver enzymes of men with fatty liver: A semi-experimental study. Navid No. 2020;23(74):32-43. [in persian]
 17. Faramoushi M, Amirsasan R, Sarri Sarraf V. Effect of thymus migricus extract supplementation on the metabolic, hematologic and oxidative indices in type 2 diabetic rats. JArUMS. 2019;19(2):191-203. [in persian]
 18. Nimrouzi M, Abolghasemi J, Sharifi MH, Nasiri K, Akbari A. Thyme oxymel by improving of inflammation, oxidative stress, dyslipidemia and homeostasis of some trace elements ameliorates obesity induced by high-fructose/fat diet in male rat. Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie. 2020;126:110079.
 19. Tofighi A, babaei s, mollazadeh p. The effect of 6 weeks of aerobic training with chlorella consumption on lipid peroxidation indices and total antioxidant capacity of inactive obese men following exhaustive activity. JJHS. 2021;19(6):591-604. [in persian]
 20. Gibson AL, Wagner D, Heyward VA. Advanced fitness assessment and exercise prescription. 8th ed: Human kinetics; 2019.
 21. Laursen P, Buchheit M. Science and application of high intensity interval training: Solutions to the programming puzzle. edition F, editor: Human Kinetics; 2018.
 22. Sultana RN, Sabag A, Keating SE, Johnson NA. The effect of low-volume high-intensity interval training on body composition and cardiorespiratory fitness: A systematic review and meta-analysis. Sports medicine (Auckland, NZ). 2019;49(11):1687-721.
 23. Bompa TO, Buzzichelli C. Periodization: Theory and methodology of training hardcover edition S, editor: Human Kinetics; 2018.
 24. Khani M, Motamedi P, Dehkhoda MR, Dabagh Nikukheslat S, Karimi P. Effect of thyme extract supplementation on lipid peroxidation, antioxidant capacity, PGC-1α content and endurance exercise performance in rats. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14(1):11.
 25. Taghipour Namini B, Kazemzadeh Y, Banaeifar A. The effect of 8week Thymus vulgaris consumption and swimming training on some infectious parameters in some (10-13)year old teenager swimmer girls at Tehran. JSEP. 2017;10(2):1-8. [in persian]
 26. Miller NJ, Rice-Evans C, Aies MJ, Opinathan V, Ilner A. A novel method for measuring antioxidant capacity and its application to monitoring the antioxidant status in premature neonates. . lin Sci. 1993;84(4):407-12.
 27. Moghaddam M, Estrada CA, Muddle TWD, Magrini MA, Jenkins NDM, Jacobson BH. Similar anaerobic and aerobic adaptations after 2 high-intensity interval training configurations: 10:5 s vs. 20:10 s Work-to-Rest Ratio. J Strength Cond Res. 2021;35(6):1685-92.
 28. Sadeghi A, Gholami M, Matinhomaee H, Aabednatanzi H, Ghazalian F. Changes in the serum levels of ANGPTL3, ANGPTL4 and CRP following combined training alone or in combination with thyme ingestion in the obese men. Daneshvar Medicine. 2022;30(2):61-73. [in persian]
 29. Batacan RB, Jr., Duncan MJ, Dalbo VJ, Tucker PS, Fenning AS. Effects of high-intensity interval training on cardiometabolic health: a systematic review and meta-analysis of intervention studies. British journal of sports medicine. 2017;51(6):494-503.
 30. Khammassi M, Ouerghi N, Hadj-Taieb S, Feki M, Thivel D, Bouassida A. Impact of a 12-week high-intensity interval training without caloric restriction on body composition and lipid profile in sedentary healthy overweight/obese youth. Journal of exercise rehabilitation. 2018;14(1):118-25.
 31. Atakan MM, Güzel Y, Bulut S, Koşar Ş N, McConell GK, Turnagöl HH. Six high-intensity interval training sessions over 5 days increases maximal oxygen uptake, endurance capacity, and sub-maximal exercise fat oxidation as much as 6 high-intensity interval training sessions over 2 weeks. Journal of sport and health science. 2021;10(4):478-87.
 32. Astorino TA, Edmunds RM, Clark A, King L, Gallant RA, Namm S, et al. High-intensity interval training increases cardiac output and vo2max. Medicine and science in sports and exercise. 2017;49(2):265-73.
 33. Hawley JA, Hargreaves M, Joyner MJ, Zierath JR. Integrative biology of exercise. Cell 2014;159:738–49.
 34. Lundby C, Montero D, Joyner M. Biology of VO(2) max: looking under the physiology lamp. Acta physiologica (Oxford, England). 2017;220(2):218-28.
 35. Little JP, Safdar A, Wilkin GP, Tarnopolsky MA, Gibala MJ. A practical model of low-volume high-intensity interval training induces mitochondrial biogenesis in human skeletal muscle: potential mechanisms. The Journal of physiology. 2010;588(Pt 6):1011-22.
 36. Burgomaster KA, Heigenhauser GJ, Gibala MJ. Effect of short-term sprint interval training on human skeletal muscle carbohydrate metabolism during exercise and time-trial performance. J Appl Physiol. 2006;100(6):2041-7.
 37. Jonathan PL, Jenna BG, Michael EP, Adeel S, Mark AT, Zubin P, et al. Low-volume high-intensity interval training reduces hyperglycemia and increases muscle mitochondrial capacity in patients with type 2 diabetes. J Appl Physiol. 2011;111(6):1554-60.
 38. Christensen PM, Krustrup P, Gunnarsson TP, Kiilerich K, Nybo L, Bangsbo J. VO2 kinetics and performance in soccer players after intense training and inactivity. Medicine and science in sports and exercise. 2011;43(9):1716-24.