دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-93 

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

تأثیر مصرف اسانس نعناع در دوره بازیافت متعاقب فعالیت بدنی درمانده ساز بر شاخص‌های جسمانی و عملکردی نظامیان

صفحه 1-6

10.22049/jassp.2019.26548.1218

نوید لطفی؛ محمدرضا زارعلی؛ محمود محمدخانی؛ رضا شربت زاده