دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 
12. تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان پروتئین‌ PGC-1α, SIRT1 ERRα, در رت‌های سالمند

صفحه 95-102

10.22049/jassp.2019.26555.1223

علی بختیاری؛ عباسعلی گائینی؛ سیروس چوبینه؛ محمدرضا کردی؛ مهدی هدایتی