تأثیر 12 هفته تمرین پیلاتس با و بدون مکمل‌سازی زردچوبه بر کلوتو سرمی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی زنان یائسه دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر 12 هفته تمرین پیلاتس، مکمل‌سازی زردچوبه و ترکیب آنها بر کلوتو سرمی و کیفیت زندگی زنان میانسال دارای اضافه وزن انجام شد. در کارآزمایی بالینی حاضر 48 زن یائسه دارای اضافه‌وزن انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه کنترل، مکمل‌سازی زردچوبه، تمرین پیلاتس و ترکیب تمرین و مکمل قرار گرفتند. برنامه تمرینی طی 12 هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه شامل 45 دقیقه با شدت80-40 درصد ضربان قلب ذخیره انجام شد. قرارداد مکمل‌سازی شامل دریافت روزانه 2100 میلی‌گرم پودر زردچوبه بود. نمونه‌های خونی 48 ساعت قبل و بعد از پروتکل تحقیق جهت تعیین غلظت کلوتو سرمی اخذ شد. همچنین، کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی ارزیابی شد. داده‌ها با آزمون‌های تی‌ زوجی، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 ارزیابی شدند. 12 هفته‌ تمرین پیلاتس با و بدون مکمل‌سازی زردچوبه باعث افزایش معنی‌دار غلظت کلوتو سرمی شد، اما مکمل‌سازی زردچوبه به تنهایی تاثیر معنی‌داری بر آن نداشت. همچنین، نمره کلی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی، سلامت بدنی، سلامت ذهنی و عملکرد اجتماعی زنان یائسه پس از تمرین پیلاتس با و بدون مکمل‌سازی به طور معنی‌داری بهبود یافت. به ‌نظر می‌رسد تمرین پیلاتس با و بدون مکمل زردچوبه باعث بهبود معنی‌داری در غلظت کلوتو سرمی و کیفیت زندگی زنان یائسه می‌شود، در حالیکه مکمل‌سازی زردچوبه به تنهایی، باعث تقویت آثار ناشی از تمرین ورزشی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of 12 weeks Pilates training with and without turmeric supplementation on serum Klotho level and health related quality of life in overweight middle-aged women: A Randomized clinical trial

نویسندگان [English]

  • Rahele Dolgari Sharaf 1
  • Ramin Amirsasan 2
  • Javad Vakili 3
1 PhD Student in exercise biochemistry and metabolism, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Associate professor in Exercise Physiology, Department of exercise physiology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Assistant professor in Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Considering anti-aging and preventive effects of Exercise and Nutritional interventions, the present study was carried out to demonstrate combined effects of 12 weeks of Pilates exercise training and daily turmeric supplementation on serum Klotho level and health related quality of life in overweight middle-aged women. Forty-eight middle-aged overweight women were selected and randomly divided into four groups of Pilates exercise, turmeric supplementation, combination of both and control. Each Pilates training session (12 weeks, three sessions per week) consisted of 45 minutes of exercise with an intensity of 40-80% heart rate reserve. The supplementation contract included daily receiving 2,100 mg of turmeric powder. Blood samples were obtained 48 hours before and after the intervention and serum Klotho levels were measured. HRQL was assessed by using short form 12 (SF-12) questionnaire, completed before and after intervention. Results showed that 12 weeks of Pilates training with and without turmeric supplementation significantly increased Klotho levels and improved HRQL, physical health, mental health and social function, but turmeric supplementation alone, did not have significant effect on these factors (P> 0.05). Collectively, this highlights the beneficial effects of Pilates exercise training, but not turmeric supplementation, on Klotho level and HRQL in middle-aged women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aging
  • Klotho
  • Pilates training
  • Quality of life
  • Turmeric