بررسی تاثیر یک دوره تمرین پیلاتس همراه با ماساژ، بر سطوح سرمی BDNF و شاخص خستگی در زنان مبتلا به MS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاریارگروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

پروتئین مشتق از مغز است که نقش مهمی در حفظ و بازسازی سیستم عصبی دارد. هدف BDNF
و شاخص BDNF این مطالعه بررسی اثر هشت هفته تمرینات پیلاتس به همراه ماساژ بر سطوح سرمی
بود. در این مطالعه 18 نفر بیمار بعنوان نمونه در دسترس با درجه بیماری 0 تا MS خستگی در زنان مبتلا به
7 و دامنه سنی 30 تا 40 سال انتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه تجربی ± 4/5 ، میانگین مدت بیماری 2
9 نفر( و گروه کنترل) 9 نفر( تقسیم شدند. برنامه تمرینات شامل هشت هفته، هر هفته سه جلسه )هر جلسه (
و شاخص خستگی قبل و بعد از BDNF 20 تا 40 دقیقه پیلاتس و 20 دقیقه ماساژ( بود. مقدار سرمی
SPSS تمرین اندازهگیری شد. دادهها از طریق آزمون آماری تی همبسته و مستقل با استفاده از نرم افزار 21
BDNF تحلیل شدند. یافته ها نشان داد در اثر تمرین و ماساژ مقادیر سرمی p>0/ در سطح معناداری 05
به نظر می رسد که می توان انجام .)p< افزایش معنی دار و شاخص خستگی کاهش معنی دار یافت) 0.05
تمرینات پیلاتس همراه با ماساژ را به عنوان یک درمان مکمل در جلوگیری از پیشرفت بیماری در کنار
پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Pilates training with massage therapy on BDNF and Fatigue index in Women with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Bahloul Ghorbanian 1
  • Akram Mahmood Pour 2
1 Assistant Professor of Sport Science Department, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, IR Iran
2 MSc Student of Sport Science Department, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, IR Iran
چکیده [English]

Brain derived neurotrophic factor (BDNF) is a protein that plays an important role in the maintenance and repair of the nervous system. The purpose of this study was to investigate the effect of 8-weeks of Pilates training with massage on serum BDNF level
and fatigue index in women with multiple sclerosis (MS). In this study, 18 volunteer female MS patients (0<EDSS>, diseases history: 4/5; 7±2 years, age: 30-40 years) were randomly divided into Pilates training with massage (n=9) and control (n=9) groups. Training program for Pilates training with massage was carried out for 8 weeks (3 s/wk, consisted of 20 to 40 min Pilates & 20 min massage per session). The BDNF of serum and fatigue index were measured before and after the intervention. Analysis of the data was performed by Paired samples and independent samples t-test by SPSS21 at p<0.05 statistical significance level. Following to eight weeks of Pilates training with massage, serum BDNF level was significantly increased and fatigue index was significantly decreased (p<0.05). It seems that Pilates training along with massage could be proposed as a complementary treatment alongside medications to prevent disease progression in MS patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis
  • Pilates
  • massage therapy
  • BDNF
  • fatigue index