دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-71