بررسی تغیرات سطوح سرمی آیریزین و برخی فاکتورهای التهابی و ضد التهابی متعاقب فعالیت حاد مقاومتی در مردان جوان کم تحرک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه فیزیولوژی ورزشی، مشهد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تغییرات سطوح سرمی آیریزین و برخی از فاکتورهای التهابی و ضد التهابی بلافاصله، 24 و 48 ساعت پس از اجرای یک جلسه فعالیت حاد مقاومتی در مردان جوان کم‌تحرک انجام شد. این پژوهش که به صورت نیمه تجربی انجام شد، 10 مرد کم‌تحرک (میانگین سنی 8/2±45/19 سال، قد25/4±86/174سانتی‌متر و وزن 5/3±73/67)، داوطلبانه در یک جلسه فعالیت مقاومتی شرکت کردند. سطوح آیریزین و فاکتورهای التهابی در زمان-های پیش، بلافاصله، 24 و 48 ساعت پس از فعالیت اندازه گیری شد. تحلیل آماری داده‌ها با کمک فعالیت آماری تحلیل واریانس یک طرفه و فعالیت تعقیبی LSD صورت گرفت. نتایج نشان داد که سطوح آیریزین و اینترلوکین -6 و عامل نکروز توموری آلفا بلافاصله پس از جلسه آزمون افزایش مثبت و معناداری دارد (05/0P<). این یافته ها نشان داد که فاصله 24 ساعته پس از جلسه آزمون منجر به بالا باقی ماندن معنادار سطوح آیریزین و همچنین IL-10و TNF- گردید (05/0P<). پس از گذشت 48 ساعت از زمان آزمون تنها IL-10 بود که نسبت به پیش از فعالت افزایش معنادری را نشان داد (05/0P<). این نتایج نشان داد که استفاده از یک جلسه فعالیت حاد مقاومتی می‌تواند باعث بالارفتن سطوح آیریزین و برخی از فاکتورهای التهابی (اثر تحریکی آنها بر ترشح آیریزین) در افراد کم‌تحرک شده که این موضوع می‌تواند به عنوان فاکتوری تاثیر گذار در کنترل وزن و چاقی افراد عمل نماید. البته باید به بالارفتن فاکتورهای التهابی و اثر منفی این آزمون نیز توجه داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examined the changes in serum levels of inflammatory, anti-inflammatory factors and Irisin after an acute resistance exercise in sedentary young men

نویسندگان [English]

  • Ehsan Asghari
  • Mohammad Javad Ramezan Nejhad
  • Zahra Mir Zendeh Del
Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi Uuniversity, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This study examined the changes in serum levels of inflammatory, anti-inflammatory factors and Irisin immediately, 24 and 48 hours after an acute session of resistance exercise in young men. In this semi-experimental study, 10 sedentary male (mean age 19.45±2.8 years, height 174.86±4.25 cm and a weight of 67.73±3.5) voluntarily participated. Power maximum bench press 1RM test subjects were measured. For statistical analysis was used of variance (ANOVA) and LSD post hoc test. The results showed that 1RM test leads to rising levels of Irisin, IL-6 and TNF- immediately after exercise test. The findings showed that 24 hours after the test session Irisin, IL-10 and TNF- levels was in high level. 48 hours after the test session just IL-10 showed differences significant (P0.05). The results showed that the use of an acute session of resistance exercise can cause elevated Irisin and some inflammatory factors levels in sedentary individuals, which may be effective factors to controlled fat and overweight. Although we must notice to elevation of inflammatory factors levels and negative effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inflammatory factors
  • Irisin
  • beginners
  • strength training