بررسی تأثیر 6 هفته تمرین HIIT در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر سطوح سرمی آنزیم‌های کبدی و نیمرخ لیپیدی در زنان دارای اضافه‌وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 6 هفته تمرین HIIT در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر سطوح سرمی آنزیم‌های کبدی و نیمرخ لیپیدی در زنان دارای اضافه‌وزن است. آزمودنی‌های این پژوهش را 20 زن دارای اضافه‌وزن غیر ورزشکار تشکیل می‌دادند که به‌صورت مساوی و تصادفی به دو گروه تمرین HIIT در شرایط نورموکسی (سن: 536/3±50/27 و BMI: 03/94±2/26) و تمرین HIIT در شرایط هایپوکسی (سن: 05/4±80/26 و BMI: 49/38±1/27) تقسیم شدند. آزمودنی‌های هر دو گروه شش هفته و هر هفته سه جلسه تمرین تناوبی شدید با شدت %90 اوج اکسیژن مصرفی اجرا کردند. از همة آزمودنی‌ها 48 ساعت قبل و بعد از شش هفته اجرای HIIT خون‌گیری به‌عمل آمد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تی همبسته و مستقل در سطح معنی‌داری ۰۵/۰ تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که میزان آسپارتات آمینوترانسفراز در پیش آزمون و پس آزمون هر دو گروه کـاهش معنـی‌دار یافت، اما میزان آلانــین آمینوترانــسفراز، کلسترول تام و لیپوپروتئین کم‌چگال تنها در گروه هیپوکسی کاهش معنی‌داری یافت. بنابرین تمرین HIIT در شرایط هیپوکسی احتمالا در سلامت کبد و پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با چاقی و اضافه وزن ‌موثر باشد و تمرین مناسبی برای افراد غیر فعال و چاق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of 6 weeks HIIT training in the conditions of hypoxia and normoxia on liver enzymes levels and lipid profiles in overweight women

نویسندگان [English]

  • Leila Najafi 1
  • Mohammad Azizi 2
  • Vorya Tahmasebi 1
1 Department of exercise physiology, Razi university, Kermanshah, Iran
2 Department of exercise physiology, Razi university, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of 6 weeks HIIT training in the conditions of hypoxia and normoxia on liver enzymes levels and lipid profiles in overweight women. Subjects consisted of twenty inactive overweight women that were randomly and equal assigned into two groups, HIIT training under normoxia conditions (age: 27.70 ± 3.164 and BMI: 26.2 ± 91.064) and HIIT training under hypoxia conditions (age: 27.20 ± 3.32 and BMI: 27.1 ± 36.49). Both of groups performed HIIT training for six weeks and three times a week with intensity of 90% Peak oxygen consumption. Blood samples were obtained 48 hours before and after six weeks of HIIT training. Data was statistically analyzed by dependent and independed t-test, with a 0.05 significance level. The findings showed that the level of aspartate aminotransferase in pretest and posttest of both groups decreased significantly, but the levels of alanine aminotransferase, total cholesterol and low density lipoprotein only in the hypoxia group significantly decreased. Therefore HIIT training in hypoxic conditions possibly effective in liver health and prevention of diseases associated with obesity and overweight and it's an appropriate training for inactive and obese individuals

کلیدواژه‌ها [English]

  • hypoxi "
  • HIIT "
  • Aspartat amino transferaz"