اثر فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح سرمی کاردیوتروپین-1، هیپرتروفی بطن چپ و فشارخون در زنان سالمند مبتلا به پرفشارخونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز،شیراز، ایران

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز،شیراز، ایران

4 دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مولکول کاردیوتروپین-1 (CT-1) در هیپرتروفی آسیب زا مؤثر می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر 12 هفته فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح سرمی کاردیوتروپین-1، هیپرتروفی بطن چپ و فشارخون در زنان سالمند مبتلا به پرفشارخونی بود.
جامعه آماری پژوهش، زنان سالمند مبتلا به پرفشارخونی شهر شیراز بود. بیمارانی که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند به عنوان داوطلب انتخاب شدند. در این مطالعه 40 زن سالمند با دامنه سنی 50 تا 70 سال انتخاب و بر اساس درصد چربی(20درصد) و شاخص توده بدنی( 26kg.m2 ) به دو گروه 20 نفره (کنترل و آزمایش) تقسیم شدند. برنامه تمرین مقاومتی سه جلسه در هفته و به مدت 12 هفته اجرا گردید. گروه کنترل نیز در این مدت هیچگونه برنامه تمرینی انجام ندادند.
نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین پیش‌آزمون- پس‌آزمون کاردیوتروپین-1 (0/02=p) و فشارخون دیاستولیک در گروه تمرین مقاومتی وجود دارد (0/04=p). همچنین بین پس‌آزمون‌های ضخامت دیواره بطن چپ (0/01=p) تفاوت معنادار وجود داشت.
افزایش CT-1 در پژوهش حاضر، به احتمال زیاد اثر زمان فعالیت ورزشی در درازمدت است. فعالیت ورزشی مقاومتی منجر به افزایش سطوح کاردیوتروپین-1 شده و این افزایش می‌تواند در بازسازی و هیپرتروفی قلبی بسیار مؤثر ‌باشد.استفاده از این نوع برنامه تمرینی، به افرادی که بیماری مشابه آزمودنی های پژوهش دارند، پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of 12 Weeks of Resistance Exercise on Serum Cardiotrophin-1 Levels, Left Ventricular Hypertrophy and Blood Pressure in Hypertensive Elderly Women

نویسندگان [English]

  • Farhad Darya Noosh 1
  • Nasrin Amo Ali 2
  • Mohamad Sherafati Mogadam 3
  • Seyedeh Shiva Dadvand 4
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Education and Psychology, University of Shiraz, Shiraz, Iran
2 MSc in exercise physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Education and Psychology, University of Shiraz, Shiraz, Iran
3 PhD Condidate in exercise physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Education and Psychology, University of Shiraz, Shiraz, Iran
4 Faculty of physical education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht. Iran
چکیده [English]

One of the factors that influences the occurrence of pathological hypertrophy is the molecule cardiotrophin-1 (CT-1) molecule. The purpose of the present study was to investigate the effect of 12 weeks of resistance exercise on serum cardiotrophin-1 levels, left ventricular hypertrophy and blood pressure in hypertensive elderly women.

The subjects who voluntarily participated in the present study were chosen among elderly women who were suffering from hypertension. Therefore, 40 elderly women aged 50 to 70 years old were divided into two groups (control and experimental) based on body fat(20 pessnt) percentage and body mass(26kh.m2) index. The training program consisted of performing resistance exercises three times a week for 12 weeks. The control group had no training program during this period.

According to the results, there was a significant difference between pretest-posttest cardiotrophin-1 (P=0.02) or diastolic blood pressure in the resistance exercise group (P=0.04). A significant difference was also observed between left ventricular wall thickness of post-tests (P=0.01).

The increased levels of cardiotrophin-1 in this study is most probably influenced by the time of performing physical exercise in the long term. The resistance exercise has led to increased levels of cardiotrophin-1 which can be very effective in the cardiac reconstruction and hypertrophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiotrophin-1
  • left ventricular hypertrophy
  • Resistance Exercise
  • Blood Pressure