تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت سیاه دانه بر پاسخ ورزشی سوپراکسید دیسموتاز و مالون دی آلدئید سرمی در مردان والیبالیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر مکمل‌سازی کوتاه‌مدت سیاه دانه بر مقادیر پایه و پاسخ ورزشی سوپراکسید دیسموتاز و مالون دی آلدئید سرمی در مردان ورزشکار می باشد. 13 والیبالیست مرد با میانگین و انحراف استاندارد سن: 2±22 سال، وزن: 3±79کیلوگرم و اکسیژن مصرفی بیشینه: 7±45 میلی‌لیتر/ کیلوگرم/ دقیقه به مدت 3 هفته روزانه 43 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن پودر سیاه دانه را در سه وعده غذایی دریافت کردند. قبل و بعد از دوره‌ 21 روزه‌ مکمل‌سازی، آزمودنی‌ها روی نوار گردان با شدت 75 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه به مدت 30 دقیقه دویدند. نمونه های خونی قبل و بعد از دوره ی مکمل سازی و در هر مرحله قبل و بعد از پروتکل ورزشی اخذ گردید. مکمل سازی کوتاه مدت سیاه دانه تاثیر معنی داری بر سطوح پایه مالون دی آلدئید و فشار اکسایشی ناشی از فعالیت ورزشی در مردان نداشت. اگرچه مکمل سازی در مقادیر پاسخ ورزشی SOD قبل و بعد از مکمل سازی بی تاثیر بود، سطوح پایه SOD در حالت استراحتی را کاهش داد.
واژه های کلیدی: فشار اکسایشی، مکمل‌سازی، سیاه‌دانه، والیبال، فعالیت هوازی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Nigella Sativa short term Supplementation on superoxide dismutase and malondialdehyde Responses to a Bout of Aerobic Exercise in Male Volleyball Players

نویسندگان [English]

  • Javad Vakili 1
  • Ramin Amir Sasan 2
  • Solmaz Hashem Pour 3
  • Touhid Khanvari 3
1 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz,
2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz,
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz,
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study is to determine the effects of a short-term nigella sativa supplementation on superoxide dismutase and malondialdehyde levels in response to a boat of aerobic exercise in male volleyball players.
Methods: 13 mail volleyball player students of Tabriz University of Medical Sciences (aged 22±2 years, body fat 15±8% and VO2max= 45±7 ml/kg/min) participated in this study. At the beginning all subjects participated in an aerobic exercise protocol with 75% VO2max on the treadmill for 30 minutes and then received 43mg/kg/d nigella sativa powder for 21 days. After 21 days of supplementation period, the protocol was repeated. Blood samples were obtained before and after each protocol to determine malondialdehyde, superoxide dismutase and Lactate. Data were analyzed by ANOVA repeated measure and LSD tests using SPSS20 at α≤0.05.
Results: The results showed that one bout aerobic exercise with increasing level of lactate values necessary to create the oxidative pressure and SOD values also has increased. Was also shown, short-term nigella sativa supplementation had no significant impact on the levels of base of Malone dialdehyde (P 0.05 >) But although supplementation had no effect on the SOD level in exercise response it before and after short-term nigella sativa supplementation (05/0 <P), baseline SOD levels at rest decreased.(P = 0.034).

Conclusion: These data indicate that aerobic exercise can increase blood biomarkers of oxidative stress and supplementation with nigella sativa could not significantly attenuate exercise-induced oxidative stress in men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oxidative Stress- supplementation
  • nigella sativa
  • Free Radicals
  • Reactive Oxygen Species