مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین ورزشی تناوبی و تداومی هم‌مسافت بر اشتها و ترکیب بدن دختران کم‌تحرک دارای اضافه‌ وزن و چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دنشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، مقایسه تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی تناوبی و تداومی هم‌مسافت بر اشتها و ترکیب بدنی دختران کم‌تحرک دارای اضافه وزن و چاق بود. بدین منظور تعداد 20 دانشجوی دختر ساکن خوابگاه دانشگاه شاهد که مبتلا به اضافه وزن و چاقی بودند به صورت هدفمند انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه تمرین ورزشی تناوبی و تداومی هم‌مسافت تقسیم شدند. پروتکل تمرین به مدت ۸ هفته‌ (۳ بار در هفته) با شدت و مسافت مشخص انجام شد. قبل از شروع پروتکل و ۲۴ ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی اشتها، درصد چربی بدن، اندازه دور کمر و نسبت دور کمر به لگن و شاخص توده بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی سنجیده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تی زوجی و کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند (05/0<α). یافته‌ها نشان داد دو پروتکل تمرین ورزشی تناوبی و تداومی هم‌مسافت تاثیر معناداری بر اشتهای دختران کم تحرک دارای اضافه وزن و چاق نداشت (۰۵/۰p>). هم‌چنین، هر دو پروتکل تمرین ورزشی باعث کاهش معنادار شاخص توده بدن (372/0=P)، درصد چربی بدن (377/0=P)، دور کمر به لگن (509/0=P) و اندازه دور کمر (242/0=P) شد، اما بین دو شیوه تمرینی از نظر اثرگذاری بر این عوامل تفاوت معناداری مشاهده نشد (۰۵/۰p>). به نظر می‌رسد 8 هفته تمرین ورزشی تداومی و تناوبی تاثیر تحریکی یا مهاری بر اشتها ندارد. هم‌چنین، زمانی که مسافت پیموده شده یکسان باشد این دو شیوه تمرین تاثیر مشابهی بر ترکیب بدنی دختران دارای اضافه وزن و چاق دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of 8 Weeks Iso-distance Interval and Continuous Exercise Training on Appetite Control and Body Composition in Sedentary, Overweight and Obese Girls

نویسندگان [English]

  • Seddigeh Amini 1
  • Nahid Talebi 2
  • Ali Samadi 2
1 MSc in Physical Education, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, School of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effects of two methods of Iso-distance continuous and intermittent exercise training on appetite and body composition in overweight and obese sedentary girls. Twenty six overweight and obese girls who were resident of Shahed university dormitory were purposefully selected and randomly assigned into following Iso-distance groups: interval exercise training and continuous exercise training. Each Group performed their own protocol for 8 weeks, 3 times per week with specified intensity and distance. Before starting the protocol and 24 hours after the last training session, appetite, percentage of body fat, waist circumference, waist-to-hip ratio, body mass index, and maximum oxygen uptake were measured at same condition. Data were analyzed using Paired sample t test and analysis of covariance. The findings showed that neither interval and nor continuous exercise training protocol had a significant effect on appetite (p>0.05). Also, two exercise training protocol significantly reduced percentage of body fat (p=0.377), body mass index (p=0.372), waist-to-hip ratio (p=0.509) and waist circumference (p=0.242), but the difference between groups was not significant (p>0.05). It seems that eight weeks of continuous and interval exercise training had no stimulatory or suppressive effect on appetite. Also, when the protocols are Iso-distance interval and continuous exercising training had similar effect on body composition of overweight and obese sedentary girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "appetite"
  • "overweight and obesity"
  • "body composition"
  • "Continuous and Interval exercise training"