دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، فروردین 1395 

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل تنظیم کنندة آن در زنان چاق و غیرفعال

صفحه 11-30

نجمه رضائیان؛ علی‌اصغر رواسی؛ رحمن سوری؛ علی اکبرنژاد