تأثیر یک ماه تمرین هوازی با و بدون مکمل‌دهی ال-آرژنین بر پاسخ پروتئین واکنشگر-C سرمی و ترکیب بدنی مردان چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران

3 دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر چهار هفته تمرینات هوازی با و بدون مکمل‌دهی ال-آرژنین بر سطح پروتئین واکنشگر-C سرمی و ترکیب بدنی در مردان چاق بود.
روش: 20 مرد چاق داوطلب با شاخص توده بدنی 4/38-30 کیلوگرم بر متر مربع در غالب یک طرح نیمه تجربی به طور تصادفی دو گروه همگن شامل تمرین+مکمل آل-آرژنین (10 نفر) و تمرین+دارونما (10 نفر) جایگزین شدند. داوطلبین به مدت یک ماه (15 جلسه) در یک دوره یک ماهه تمرینات هوازی با شدت 65% الی 85% ضربان قلب بیشینه پرداختند. ترکیب بدنی و سطح پروتئین واکنشگر-C سرمی در هر دو گروه قبل از شروع قرارداد تمرینی و 12 ساعت بعد از اتمام آخرین جلسه تمرینی اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمونهای t مستقل و همبسته در سطح معنی‌داری 05/0 بررسی شد.
یافته‌ها: میزان درصد چربی بدن تنها در گروه تمرین+مکمل ال-آرژنین به شکل معناداری کاهش پیدا کرده بود در حالی که پروتئین واکنشگر C سرمی در هر دو گروه به طور معنی‌داری کاهش یافته بود. با این حال نتایج نشان داد که میزان کاهش پروتئین واکنشگر C سرمی گروه تمرین+مکمل به صورت معنی‌داری بیشتر از گروه دارونما بود (05/0> P).
نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن جوانب احتیاط مردان چاق جهت بهبود ترکیب بدن و افت التهاب عمومی توصیه کرد که به همراه تمرینات هوازی از مکمل دهی ال-آرژنین استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF AEROBIC EXERCISE COMBINED WITH SUPPLEMENTATION OF L-ARGININE ON THE RESPONSE OF C-REACTIVE PROTEIN IN OBESE MEN

نویسندگان [English]

  • Afshar Jafari 1
  • Majid jahani 2
  • Magsoud Zabil Pour 3
1 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 PhD Student in Exercise Physiology, Department of Physical Education & Sport Sciences, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Technical University of Professional, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Aims: The purpose of the present study was to examine the effect of 4 weeks of aerobic training with and without L-Arginine supplementation on the level of reactive protein C serum and body composition in obese men.
Methods:: 20 male volunteers obese with body mass index 30-38/4 kilograms per of square meters in the form of a quasi-experimental design randomly assigned to in two homogenous groups include training + L- Arginine supplements(n=10) and training-placebo (n=10) for each 6 mg per kg of body weight were replaced. The volunteers in a period of 15 sessions of aerobic exercise with 65 to 85 percent HR max participated. Body composition and c serum levels of reactive protein in both groups before and 12 hours after the last training protocol were measured.
Body composition and level of serum CRP in both groups before starting exercise protocol and 12 hours after the last training was measured. Also from descriptive statistics (mean and standard deviation) and from independent and paired t-test in and significant level was 0/05 assessed.
Results: Body fat percentage only in training in addition to L-Arginine supplementation significantly form was found reduced. While reactive protein C serum in both groups significantly decreased. However, the results showed that the rate of decline reactive protein C serum. In addition to supplements significantly more than the placebo group (P >0.05).
Conclusion: It is recommended to obese men in order to improve body composition and reduce general inflammation along with aerobic exercises use L-Arginine supplements

کلیدواژه‌ها [English]

  • aerobic exercise
  • Obese Men
  • C-reactive protein