کلیدواژه‌ها = سالمندی
تاثیر تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی بر مقادیر GDF11 بافت قلب رت‌های سالمند

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 114-124

10.22049/jahssp.2022.27747.1452

فاطمه مشهدی؛ اسمعیل نصیری؛ مریم خالصی


تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان پروتئین‌ PGC-1α, SIRT1 ERRα, در رت‌های سالمند

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 95-102

10.22049/jassp.2019.26555.1223

علی بختیاری؛ عباسعلی گائینی؛ سیروس چوبینه؛ محمدرضا کردی؛ مهدی هدایتی