تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید (HIIT) و مکمل‌سازی ویتامین D بر مقادیر سرمی IGF-1، میواستاتین و هایپرتروفی عضلانی مردان سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22049/jahssp.2022.27754.1456

چکیده

هدف: سالمندی اغلب با کاهش پیش رونده توده و قدرت عضلانی همراه است. تمرینات تناوبی شدید (HIIT) و مصرف ویتامین D ممکن است توده عضلانی را افزایش دهد، اما مکانیسم آن تا حد زیادی روشن نیست. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر، تعیین تاثیر هشت هفته تمرین HIIT و مکمل ویتامین D بر IGF-1، میواستاتین و هایپرتروفی عضلانی مردان سالمند بود. روش شناسی: در یک طرح تحقیق تجربی، 30 مرد سالمند غیر فعال بر اساس درصد چربی و آمادگی هوازی انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه HIIT، HIIT+ ویتامین D و کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرینات HIIT به مدت هشت هفته و سه روز در هفته انجام شد. برنامه تمرینات HIIT سه روز در هفته با شدت بیش از 75 درصد ضربان قلب ذخیره یا معادل شاخص درک فشار بورک 15-17 بود. نمونه‌های خونی 48 ساعت قبل و بعد از پروتکل تمرینی و مکمل‌سازی از آزمودنی‌ها گرفته شد. از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه بین گروهی متغیرهای تحقیق استفاده گردید (05/0>P). یافته‌ها: مقدار IGF-1 در هر دو گروه تمرین ( 003/0=P) و تمرین+ویتامین D (0001/0=P) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌دار داشت ولی این تفاوت بین گروه‌های تجربی معنی‌داری نبود (6/0=P). همچنین مقدار میواستاتین در هر دو گروه تمرین (006/0=P) و تمرین+ویتامین D (0001/0=P) نسبت به گروه کنترل کاهش معنا‌دار داشت ولی این تفاوت بین گروه‌های تجربی معنی‌داری نبود (6/0=P). سطح مقطع عضلانی افزایش معنی‌داری را در دو گروه نشان داد (05/0>P) اما تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت (721/0=P). نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد HIIT با و بدون ویتامین D موجب افزایش IGF-1 و سطح مقطع عضلانی و کاهش میواستاتین می‌شود. ممکن است موجب کاهش آتروفی عضلانی در مردان سالمند شود و در سلامت مردان سالمند موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of high-intensity interval training (HIIT) and vitamin D supplementation on Serum levels of IGF-1, Myostatin and hypertrophy in older men

نویسندگان [English]

  • Javad Vakili 1
  • Ramin Amirsasan 2
  • Kaveh Baturak 3
1 Associate Professor of Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor of Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 PhD student of Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Aim: Aging is often associated with progressive loss of muscle mass and strength. high-intensity interval training (HIIT) and vitamin D intake may increase muscle mass, but its mechanism is largely unclear. The aim of the present study was to evaluate effect of eight weeks HIIT and vitamin D supplementation on IGF-1, myostatin and muscular hypertrophy in elderly men. Methods: In a experimental research design, 30 inactive elderly men were selected based on fat percentage and aerobic fitness and were randomly divided into three groups: HIIT, HIIT + vitamin D and control. The HIIT training program was performed for eight weeks, three days a week. The HIIT training program was three days a week with an intensity of more 75% reserve heart rate or equivalent to the Borg pressure index of 17-15. Blood samples were taken from the subjects 48 hours before and after the training and supplementation protocol. One-way analysis of variance were used to compare between-group research variables (P <0.05).Results: The amount of IGF-1 in both exercise groups (P= 0.003) and exercise + vitamin D (P= 0.0001) was significantly increased compared to the control group, but this difference was not significant between the experimental groups (P= 0.6). Also, the amount of myostatin in both exercise (P= 0.006) and exercise + vitamin D (P= 0.0001) groups was significantly lower than the control group, but this difference was not significant between the experimental groups (P= 0.6). Muscle cross-section showed a significant increase in the two groups (P <0.05) but there was no significant difference between the two groups (P= 0.721). Conclusions: It seams HIIT with and without vitamin D increases IGF-1 and muscle cross-section and decreases myostatin. It may reduce muscle atrophy in older men and be effective in older men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ageing
  • Vitamin D
  • High-Intensity Interval Training (HIIT)
  • IGF-1
  • Myostatin