دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 1-95 

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس و مکمل‌دهی دانه کرفس بر سطوح سرمی CRP و ESR در زنان میانسال مبتلا به آرتریت‌روماتوئید

صفحه 1-10

10.22049/jassp.2020.26847.1313

سیده سحر ریحانی؛ علی قاسمی کهریزسنگی؛ طوبی احمدی رستمکلائی