مقایسه تاثیر آلودگی هوا بر پاسخ مالون‌دی‌آلدئید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بزاقی به پروتکل بنگسبو در فضای روباز و سرپوشیده در بازیکنان نوجوان فوتسالیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

10.22049/jassp.2020.26873.1317

چکیده

هدف: علی­رغم مزایای شناخته شده فعالیت ­های ورزشی، به دلیل افزایش افزایش تهویه هوا هنگام ورزش و بالا بودن غلظت آلاینده‌ها هنگام ناسالم بودن هوا نگرانی‌هایی در مورد اجرای فعالیت ورزشی در هوای ناسالم وجود دارد. لذا، هدف مطالعه حاضر مقایسه تاثیر آلودگی هوا بر پاسخ مالون­دی‌آلدئید (MDA) و ظرفیت تام آنتی­اکسیدانی (TAC)  بزاقی به یک وحله فعالیت ورزشیدر فضای روباز و سرپوشیده در بازیکنان نوجوان فوتسالیست بود. روش شناسی: تعداد ۱۲ فوتسالیست پسر نوجوان (16-15 سال)، پروتکل ورزشی بنگسبو را در دو محیط روباز و سرپوشیده) و دو کیفیت هوای سالم و نا سالم انجام دادند. نمونه­ های بزاق آزمودنی­ها قبل و پس از انجام هر بار پروتکل ورزشی به روش غیرفعال جمع ­آوری شد. مقادیر MDA و TAC بزاقی به روش الایزا و با استفاده از کیت‌های ویژه (زل­بایو- آلمان) سنجیده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (۰/05p <). یافته‌ها: یافته‌ها تأیید کرد که در مقایسه با هوای سالم، در هوای ناسالم مقادیر پایه و پس از فعالیت ورزشی MDA بزاقی - در هر دوی محیط روباز و سرپوشیده بیش­تر بود (0/05 <p ). همچنین تغییرات TAC بزاقی در هوای سالم -هردوی محیط روباز و سرپوشیده- در پاسخ به اجرای پروتکل ورزشی افزایشی بود (0/05 < p )، ولی در هوای ناسالم تغییرات آن در پاسخ به اجرای پروتکل ورزشی کاهشی بود (0/05 <p ). همچنین، مقایسه پاسخ MDA و TAC بزاقی به اجرای پروتکل ورزشی در شرایط هوایی ناسالم نشان داد بین محیط‌های سرپوشیده و روباز تفاوت معناداری از نظر تغییرات آن­ها وجود نداشت (0/05 >p ). نتیجه‌گیری: یافته ­های مطالعه حاضر موید این موضوع است که ناسالم بودن هوا تاثیری منفی بر پاسخ MDA و TAC بزاقی به فعالیت ورزشی دارد. همچنین به نظر می­رسدانتقال فعالیت ورزشی به محیط سرپوشیده در شرایط هوایی ناسالم باعث کاهش آثار منفی هوای ناسالم بر پاسخ MDA و TAC بزاقیبه فعالیت ورزشی نمی‌شود و نیاز به راهکارها و توصیه­های مبتنی بر شواهد علمی برای کاهش پیامدهای منفی فعالیت ورزشی در هوای ناسالم بر پاسخ سیستم اکسیدانی- آنتی اکسیدانی بدن احساس می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of Air Pollution on Salivary Malondialdehyde and Total Antioxidant Capacity Response to a Bangsbo Protocol in Indoor vs. Outdoor Environment in Male Adolescent Futsal Players

نویسندگان [English]

  • Vahab Khanahmadi 1
  • Ali Samadi 2
  • Majid Hasan Pour Ezati 3
1 Msc of Exercise Physiology, Physical Education and Sport Sciences Department, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Physical Education and Sport Sciences Department, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Biology Department, Faculty of Basic Sciences, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: In spite of well-known health promoting benefits of exercise, due to increased ventilation during exercise and higher concentrations of pollutants while the air quality is unhealthy there is increasing concern about exercising in polluted air. Therefore, the present study aimed to compare the effect of air pollutants on salivary malondialdehyde (MDA) and total antioxidant capacity (TAC) response to a bout of exercise in indoor and outdoor environment in male adolescent futsal players. Methods: Twelve male adolescent futsal players completed the Bangsbo protocol in two environments (indoor vs. outdoor) at two air quality conditions (Air Quality Index 50-100 = Healthy, and 100 to 150 = Unhealthy). Salivary samples were collected before and immediately after performing the protocol in each condition. MDA and TAC were assessed using specified kits (Zelbio-Germany). Data were analyzed using analysis of covariance test (p < 0.05). Results: Finding confirmed that in comparison with healthy air condition, the basic and post exercise levels of salivary MDA were higher in unhealthy air condition - both at indoor and outdoor (p < 0.05). Moreover, in healthy air condition in response to exercise protocol changes of salivary TAC in –both indoor and outdoor- was incremental (P>0.05) but in unhealthy air condition -both indoor and outdoor- its changes was decremented (p < 0.05). Conclusion: Findings of present study confirms that unhealthy air condition has negative effect on salivary MDA and TAC response to exercise. Moreover, it seems that relocating the exercise to an indoor environment in unhealthy air condition does not reduce the negative effects of unhealthy air on the salivary MDA and TAC response, and there seems to be need for evidence-base recommendation to reduce the negative effect of unhealthy air on oxidant-antioxidant system response to exercising in unhealthy air condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indoor and Outdoor Environment
  • Oxidative Stress
  • Adolescent Futsal Players
  • Air Pollution
and liquid chromatographic-mass spectrometric methods: a pilot study. Biomarkers. 2017;22(6):525-36.
28. Carlisle A, Sharp N. Exercise and outdoor ambient air pollution. British journal of sports medicine. 2001;35(4):214-22.
29. Vujovic A, Kotur-Stevuljevic J, Kornic D, Spasic S, Spasojevic-Kalimanovska V, Bogavac-Stanojevic N, et al. Oxidative stress and anti-oxidative defense in schoolchildren residing in a petrochemical industry environment. Indian pediatrics. 2010;47(3):233-9.
30. Schneider CD, Barp J, Ribeiro JL, Belló-Klein A, Oliveira AR. Oxidative stress after three different intensities of running. Canadian journal of applied physiology. 2005;30(6):723-34.
31. Margonis K, Fatouros IG, Jamurtas AZ, Nikolaidis MG, Douroudos I, Chatzinikolaou A, et al. Oxidative stress biomarkers responses to physical overtraining: implications for diagnosis. Free Radical Biology and Medicine. 2007;43(6):901-10.