لیست داوران دوره 7، شماره دوم سال 1399

داوران

چکیده

دکتر مهدی کارگرفرد استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه اصفهان
دکتر بهمن میرزایی استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان
دکتر عبد الحمید حبیبی استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر شادمهر میردار هریجانی استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران
دکتر حسن پوررضی استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
دکتر اصغر توفیقی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه
دکتر فرهاد غلامی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شاهرود
دکتر طاهر افشار نژاد دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شمال
دکتر مصطفی آرمانفر دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز
دکتر فاطمه احمدی استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دکتر رقیه فخرپور استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر عبد الصالح زر دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دکتر کریم ازالی علمداری دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر مسعود اصغر پور دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه علوم انتظامی تهران
دکتر بهلول قربانیان دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر نوید لطفی دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان
دکتر علی بختیاری دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

عنوان مقاله [English]

List of reviewers in No 7, Issue 2, 2020

چکیده [English]

Dr Mehdi Kargarfard, Professor of Isfahan University,
Dr Bahman Mirzaei, Professor of Guilan University
Dr Abdul Hamid Habibi, Professor of Shahid Chamran Ahwaz University
Dr Shadmehr Mirdar, Professor of University of Mazandaran
Dr Hassan Pourrazi, Asistant Professor of Imam Khomeini University
Dr Asghar Tofighi, Associate Professor of University of Urmia
Dr Farhad Gholami, Associate Professor of Shahrood University
Dr Taher Afsharnejhad, Associate Professor of Shomal University
Dr Mostafa Armanfar, Assistant Professor of Tabriz university
Dr Fatemeh Ahmadi, Assistant Professor of Persian Gulf University
Dr Roghiyeh Fakhrpour, Assistant Professor of Azarbainjan Shahid Madani University
Dr Abdul Saleh Zar, Associate Professor of Persian Gulf University
Dr Karim Azali Alamdari, Associate Professor of Azarbainjan Shahid Madani University
Dr Masoud Asgharpour, Amin Police University
Dr Bohloul Ghorbanian, Associate Professor of Azarbainjan Shahid Madani University
Dr Navid Lotfi, Assistant Professor of Guilan University
Dr Ali Bakhtyari, Assistant Professor of Tehran University