تسریع در روند بررسی مقالات دارای نویسندگان بین المللی

** به اطلاع کلیه نویسندگان محترم می رساند با توجه به سیاست جدید نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، مقالات با مشارکت اساتید بین المللی در صورت تایید استاد راهنما و مدیر گروه دانشکده  در اولویت بررسی می باشند و فرایند داوری و تعیین تکلیف این مقالات حداکثر تا 15 روز خواهد بود.**