تأثیر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی بر ظرفیت عملکردی و ترکیب بدنی زنان درمان شده از سرطان سینه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-8

10.22049/jassp.2020.26787.1297

سمیه نظری؛ امین عیسی نژاد؛ بهروز غریب؛ علی قنبری مطلق؛ علی صمدی


تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل تنظیم کنندة آن در زنان چاق و غیرفعال

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 11-30

نجمه رضائیان؛ علی‌اصغر رواسی؛ رحمن سوری؛ علی اکبرنژاد


ارتباط بین عملکرد مهارتی و آمادگی روانی با کارآمدی جمعی در بازیکنان فوتبال

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 12-29

محسن کاوسی؛ علیرضا بهرامی؛ داریوش خواجوی


بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر تروپونین‌های قلبی: یک مرور سیستماتیک

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 12-20

10.22049/jahssp.2021.27158.1346

مهران قهرمانی؛ پیمان کیخسرو دولتیاری؛ محمد روزبهانی