شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک و آگاهی از عوارض جانبی آنها در ورزشکاران بدنساز مرد ایرانی- مرور ساختار یافته و متاآنالیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه. ایران

چکیده

هدف از این تحقیق مرور نظاممند و فراتحلیل پژوهشهای انجام شده در زمینهی شیوع مصرف استروئیدهای
آنابولیک و آگاهی از عوارض جانبی آنها در ورزشکاران بدنساز مرد ایرانی بود. سی و یک مطالعه با استفاده
از کلید واژه های آنابولیک استروئید، داروهای نیروزا و بدنساز از بانکهای اطلاعاتی فارسی و لاتین به دست
آمد. آنالیز داده ها با استفاده از متاآنالیز )مدل اثرات تصادفی( انجام شد. ناهمگونی بین مطالعات با استفاده از
بررسی شد. نتایج نشان داد که شیوع کلی مصرف استروئیدهای آنابولیک در بدنسازان ایرانی برابر با I آزمون 2
17 تا 48 ( و همچنین مصرف شیوع چهار داروی تستوسترون 29 %، نانددرلون : 32.9% )فاصله اطمینان % 95
24% ، اکسی متانول 19 % و دیانابول 15 % بود. همچنین 74 % از ورزشکاران موثرترین افراد در مصرف مکملهای
ورزشی را مربیان و دوستان معرفی کردند. تنها 34 % از ورزشکاران از عوراض ناشی از مصرف استروئیدهای
آنابولیک آگاهی داشتند. بنابراین، آموزش هر دوی ورزشکاران و مربیان آنها در مورد عوارض داروهای استروئید
برای کاهش شیوع مصرف توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Anabolic Steroids Consumption Prevalence and Awareness of Their Side Effects Among Male Body Builders in Iran: A Meta-Analysis

نویسندگان [English]

  • Shiva Safari Tekyeh 1
  • Bahram Yousefi 2
  • Afsaneh Astinchap 3
1 MA of Sport Management at Razi University. Kermanshah,, Iran
2 Associate Professor of Sport Management at Razi University,, Kermanshah, Iran
3 Ph.D. student of biochemistry and sports metabolism of Razi University Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The purpose of this systematic review and meta-analysis was to study consumption of anabolic
steroids prevalence and awareness of their side effects among male body builders in Iran. 31
studies were eligible for entry into the study by using anabolic steroids, ergogenic drugs and
bodybuilder keywords from Persian and Latin databases. Data analysis was performed using
meta-analysis (random effects model). The heterogeneity between studies was assessed by using
I2 test. It was found that the total prevalence of anabolic steroid consumption in Iranian
bodybuilders was 32.9% (95% confidence interval 17 to 48%), and the prevalence of four drug
classes consumption’ including Testosterone, Nandrolone , Oxymethanol and Dianabol were
found as 29, 24, 19 and 15% respectively. Moreover, 74% of the athletes introduced their
coaches and/or friends as the most influential persons to encourage the for using sports
supplements. Only 34% of athletes have awareness about anabolic steroids side effects.
Therefore, it is necessary to increase both athletes and their coaches’ information in connection
with anabolic steroids side effects to diminish consumption prevalence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anabolic Steroid
  • Prevalence
  • Bodybuilder
  • Meta-Analysis
 
1.      اراضی، حمید؛ بازیار، فاضل (1392). شیوع سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک و میزان آگاهی و نگرش از پیامدهای منفی آنها در ورزشکاران اندام پرور شهر کرج. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز، ش1.
2.      اراضی، حمید؛ صالحی، اکبر (1392). بررسی شیوع، نگرش و آگاهی درباره عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک در بدنسازان مرد شهر قزوین. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، ش 3.
3.      پاشاروش، لیلا؛ رامندی، مرضیه؛ خوشبو، سپیده؛ رضایی، منصور؛ رضوانی، ثمینا؛ عباسی، محمد رضا؛ میکائیلی علی (1387). فراوانی استفاده از مواد نیروزا و آگاهی نسبت به عوارض آن در بین مردان ورزشکار بدنساز کرمانشاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. ش 11.
4.      جلیلیان، فرزاد؛ اله وردی پور، حمید (1391). کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی در شناسایی باورهای مرتبط با مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین ورزشکاران بدن‌ساز. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. ش 4.
5.      حامدی نیا، محمدرضا (1384). بررسی شیوع استفاده از مکمل‌ها، نگرش به این مواد و عاضه‌های جانبی آنها در اندام پرورهای باشگاه‌های سبزوار. فصلنامه المپیک، ش 3.
6.      حسین صالح، ع؛ اسدی سامانی، ز؛ ذوالاکتاف (1384). مصرف مکمل‌های غذایی و داروهای غیرمجاز در باشگاه‌های بدنسازی اصفهان. کتابچۀ سومین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های سراسرکشور، 26 آبان 84، ص 29.
7.      حسینی، رستگار؛ اراضی حمید (1390). شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک آندروژنی و میزان آگاهی و نگرش از عوارض جانبی آنها در ورزشکاران پرورش اندام شهر رشت. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ش 80.
8.      حلب چی، فرزین (1386). دوپینگ در ورزشکاران. مجله پژوهشی حکیم. ش 1.
9.      ذاکری، علیرضا (1391). بررسی فراوانی ناباروری ناشی از سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران بدنسازی تهران در سال 1389. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران. ش 2.
10.    رحیمی، مهرعلی؛ سیابانی، حسین؛ سیابانی، ثریا؛ رضایی، منصور، عباسی، محمدرضا (1387). تاثیر آموزش بر درصد سوء مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران پرورش اندام. مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. ش 1.
11.    شهرکی؛ محمدرضا، میرشکاری؛ حمیده، شهرکی؛ احمدرضا (1389). شیوع مصرف داروهای نیروزا و تعیین سطح آگاهی از عوراض ناشی از مصرف آن در بدنسازان شهر زاهدان در سال 82-81. مجله علوم پزشکی زاهدان. ش1.
12.    شوشتری زاده، فائقه؛ بهرامیان، فاطمه؛ صفری، علی اکبر؛ پورقادری، مونا؛ براتی، حجت اله (1392). بررسی شیوع مصرف داروها و مکمل‌های نیروزا در ورزشکاران مرد رشته بدن سازی شهرستان کرج و عوامل مؤثر بر آن در سال 1390. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز. ش 3.
13.    عقیلی، مهشید؛ ماندانا، غلامی (1390). شیوع استفاده از مواد نیروزا و آگاهی نسبت به عوارض آن در بین مردان ورزشکار پرورش اندام تهران. ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و و علوم ورزشی ایران.
14.    غنایی، معصومه؛ قربانی، راهب؛ ملک، مجتبی (1383). بررسی فراوانی استفاده از داروهای نیروزا و آگاهی نسبت به عوارض آن در ورزشکاران بدن ساز مرد استان سمنان.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. ش2.
15.    کاشی، علی؛ کارگر فرد مهدی؛ مولوی حسین؛ سرلک زهرا (1385). مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران رشتۀ بدنسازی: شیوع، شناخت و آگاهی از عارضه‌های جانبی. فصلنامه المپیک. ش 2.
16.    کارگر فرد، مهدی؛ علی، کاشی؛ سرلک، زهرا (1388). شیوع مصرف مواد نیروزا و سطح آگاهی از اثرات و عوارض جانبی آ نها در ورزش کاران استان لرستان. مجله‌ی علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی. ش1.
17.    متقی، محمودرضا؛ عطاردی، علیرضا، روحانی، زهرا (1390). شیوع مصرف داروهای نیروزا و آگاهی از عوارض و عوامل مرتبط با آن در بدنسازان. مجله علوم پزشکی زاهدان. ش 13.
18.    نجومی، مرضیه؛ بهروان، وحید (1383).بررسی فراوانی مصرف استروییدهای آنابولیک و آگاهی نسبت به عوارض آنها در ورزشکاران بدنسازی شهر کرج در سال1382. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران. ش44.
19.    نخعی، محمدرضا؛ پاکروان، مریم (1392).بررسی فراوانی و علل مصرف مکمل‌های غذایی در ورزشکاران باشگاه‌های بدنسازی شهر کرمان، سال 1391. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ش11.
20.    هزاوه ئی، سیدمحمدمهدی؛ عبدالملکی، محمدحسن (1378). بررسی وضعیت استفاده از داروهای استروئید آندروژنیک آنابولیک در بین ورزشکاران بدنساز شهر همدان در سال ١٣76. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان. ش 2.
21.     Aliabadi, S., & Hesami, S. (2014). The Relation Between Awareness, Attitude And The Amount Of Doping Substances And Illegal Supplements In Body Builders Of Sanandaj, Iran. Arabian Journal of Business and Management Review, 4(3), 73-76.
22.     Allahverdipour, H., Jalilian،F, Moeini،B, & Mogim،Bigi. (2011). The Relationship Between Self Efficacy, Perceived Behavioral Control And Anabolic Steroid Use Among Gym Users. Paper presented at the The First International & 4t National Congr On Health Education & Promotion.
23.     Angoorani, H., & Tayyebi, B. (2015). The Association between Psycho-Socio-Demographic Factors and Substance Abuse in Iranian Male Bodybuilders. American Journal of Sports Science, 3(1), 13-17.
24.     Angoorani, H., Narenjiha, H., Tayyebi, B., Ghassabian, A., Ahmadi, G., & Assari, S. (2012). Amphetamine use and its associated factors in body builders: a study from Tehran, Iran. Arch Med Sci, 8(2), 362-367. doi: 10.5114/aoms.2012.28566.
25.     Bahrami, S., Yousefi, B., Kaviani, E., & Ariapooran, S. (2014). The prevalence of energetic drugs use and the role of perfectionism, sensation seeking and physical self-concept in discriminating Bodybuilders with positive and negative attitude toward doping. International Journal of Sports Studies, 4, 174-180.
26.     Buckley, W. E., Yesalis, C. E., 3rd, Friedl, K. E., Anderson, W. A., Streit, A. L., & Wright, J. E. (1988). Estimated prevalence of anabolic steroid use among male high school seniors. Jama, 260(23), 3441-3445.
27.     Dietz, P., Ulrich, R., Dalaker, R., Striegel, H., Franke, A. G., Lieb, K., & Simon, P. (2013). Associations between Physical and Cognitive Doping – A Cross-Sectional Study in 2.997 Triathletes. PLoS ONE, 8(11), e78702. doi: 10.1371/journal.pone.0078702.
28.     Evans NA.) 2004(. Current concepts in anabolic-androgenic steroids. Am J Sports Med; 32 (2): 534-542.
29.     Jalilian, F., Allahverdipour, H., Moeini, B., & Moghimbeigi, A. (2011). Effectiveness of Anabolic Steroid Preventative Intervention among Gym Users: Applying Theory of Planned Behavior. journal of Health Promot Perspect, 1(1), 32-40. doi: 10.5681/hpp.2011.002.
30.     Karimian, J., & Esfahani, P. S. (2011). Supplement consumption in body builder athletes. J Res Med Sci, 16(10), 1347-1353.
31.     Laure, P., Lecerf, T., Friser, A., Binsinger, C. (2004). Drug recreational, drug use and attitudes toward Doping of high school athletes. International Journal of Sport Medicine. 25(2):133-138.
32.     Mahdavi, M., Safari،A, Shooshtarizadeh, F., Sadri, B., Bigdeli, O., Miraftabi،S.F, & Ehsanifar،S. (2012). Study of prevalence of consumption and consumer awareness of doping substances and supplements side effects among male bodybuilders in Karaj Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 7(5), 1-1.
33.     Ntoumanis, N., Ng, J. Y., Barkoukis, V., & Backhouse, S. (2014). Personal and psychosocial predictors of doping use in physical activity settings: a meta-analysis. Sports Med, 44(11), 1603-1624. doi: 10.1007/s40279-014-0240-4.
34.     Peretti-watel, P., Guagliardo, V., Verger, P., et all. (2004). Attitudes toward doping and recreational drug use among French elite student-athletes. Sociology of Sport Journal. 21(1): 1-17.
35.     rad, F. F., & Gholami, M. (2014). The Prevalence of the Use of Ergogenic Aids and Awareness of Their Side Effects among Iranian Body Builders journal of Science Research Publications, 4(7), 830-835.
36.     Razavi, Z., Moeini, B., Shafiei, Y., & Bazmamoun, H. (2014). Prevalence of Anabolic Steroid Use and Associated Factors among Body-builders in Hamadan, West Province of Iran. J Res Health Sci, 14(2), 163-166.
37.     Sepehri, G., Mousavi Fard, M., & Sepehri, E. (2009). Frequency of Anabolic Steroids Abuse in Bodybuilder Athletes in Kerman CitydaggerThis article has been published in the Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences in Persian language. Addict Health, 1(1), 25-29.
38.     Shahsavani, A. (2014). Prevalence of Doping Drug use and Awareness of their Adverse effects among Bodybuilding Athletes in Zahedan. Journal of Advances in Environmental Biology, 8(17), 1306-1309.
39.     Sharifirad, G., AhmadzadehSani, F., Mohebi , S., Abbasi, M., Rajati, T. A., Mohammadzadeh, J., … Matlabi،M. (2011). Dentification Of Factors Related To The Use Of Doping Drugs And Its Side Effects On Body Building Athletes In Gonabad Based On Health Belief Model Paper presented at the The First International & 4th National Congress On Health Education & Promotion Tabriz-Iran.
40.     Slater, G., Tan, B., & Teh, K. C. (2003). Dietary supplementation practices of Singaporean athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab, 13(3), 320-332.
41.     Sobhanian, S., Rajabian, D., Sadeghi, F., & Parsayee Manesh, E. (2013). Frequency of the use of anabolic drugs in bodybuilding athletes in Jahrom city. Journal of Jahrom University of Medical Sciences, 11(3), 31.
42.     Dietz P, Ulrich R, Dalaker R, Striegel H, Franke AG, Lieb K, et al. Associations between physical and cognitive doping--a cross-sectional study in 2.997 triathletes. PLoS One. 2013;8(11):e78702.
43.     Arazi H, Hosseini R. The Prevalence of Anabolic-Androgenic Steroids Abuse, Knowledge and Attitue of Their Side Effects, and Attitude toward Them among the Bodybuilding Athletes in Rasht. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2012;20(80):34-41.[Article in Farsi].
44.     Hlbchy, F. Doping in athletes.1386. Hakim Research Journal. No. 1. [Article in Farsi].
45.     Kashi A, Kargarfard, Mehdi, Molavi, Hosein, Sarlak, Zahra. Use of ergogenic aid among body builder athletes: prevalence’s, knowledge, and awareness about their side effect. Journal Olympic. 2006;14(2):73-85. [Article in Farsi].
46.     Arazi H, Salehi A. Attitude and Awareness of Male Bodybuilders Toward Adverse Effects of Anabolic-androgenic Steroids in Qazvin, Iran. Iranian Journal of Epidemiology. 2014;9(3):45-53. [Article in Farsi].
47.     Sepehri G, Mousavi Fard M, Sepehri E. Frequency of Anabolic Steroids Abuse in Bodybuilder Athletes in Kerman CitydaggerThis article has been published in the Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences in Persian language. Addiction & health. 2009;1(1):25-9.[Article in Farsi].
48.     Arazi H, Bazyar F. The Prevalence of Anabolic Steroid Misuse and the Awareness about Its Negative Effects among Bodybuilders in Karaj City. 2. 2014;3(1):48-56. [Article in Farsi].
49.     Peretti-watel, P., Guagliardo, V., Verger, P., et all. (2004). Attitudes toward doping and recreational drug use among French elite student-athletes. Sociology of Sport Journal. 21(1): 1-17.
50.     Laure, P., Lecerf, T., Friser, A., Binsinger, C. (2004). Drug recreational, drug use and attitudes toward Doping of high school athletes. International Journal of Sport Medicine. 25(2):133-138.
51.     Nojoomi M, Behravan V. Study of Anabolic Steroids and the Awareness of their Complications in Bodybuilding Athletes in Karaj(2003). Razi Journal of Medical Sciences. 2005;11(44):1057-63. [Article in Farsi].
52.     Buckley WE, Yesalis CE, 3rd, Friedl KE, Anderson WA, Streit AL, Wright JE. Estimated prevalence of anabolic steroid use among male high school seniors. Jama. 1988;260(23):3441-5.
53.     Evans NA. (2004). Current concepts in anabolic-androgenic steroids. Am J Sports Med; 32 (2): 534-542.
54.     Slater G, Tan B, Teh KC. Dietary supplementation practices of Singaporean athletes. International journal of sport nutrition and exercise metabolism. 2003;13(3):320-32.
55.     Malek M, Ghorbani R, Ghanaei M. Survey of the frequency percentage of doping drugs among the male-body building athletes and rate of knowledge to side-effects. koomesh. 2005;6(2):123-30.[Article in Farsi].
56.     Angoorani H, Tayyebi B. The Association between Psycho-Socio-Demographic Factors and Substance Abuse in Iranian Male Bodybuilders. American Journal of Sports Science. 2015;3(1):13-7.
57.     rad FF, Gholami M. The Prevalence of the Use of Ergogenic Aids and Awareness of Their Side Effects among Iranian Body Builders Science Research Publications 2014;4(7):830-5.
58.     Razavi Z, Moeini B, Shafiei Y, Bazmamoun H. Prevalence of Anabolic Steroid Use and Associated Factors among Body-builders in Hamadan, Western Province of Iran2014.
59.     Shahsavani A. Prevalence of Doping Drug use and Awareness of their Adverse effects among Bodybuilding Athletes in Zahedan. Journal of Advances in Environmental Biology,. 2014;8(17):1306-9.
60.     Aliabadi S, Hesami S. The Relation Between Awareness, Attitude And The Amount Of Doping Substances And Illegal Supplements In Body Builders Of Sanandaj, Iran. Arabian Journal of Business and Management Review. 2014;4(3):73-6.
61.     Bahrami S, Yousefi B, Kaviani E, Ariapooran S. The prevalence of energetic drugs use and the role of perfectionism, sensation seeking and physical self-concept in discriminating Bodybuilders with positive and negative attitude toward doping. International Journal of Sports Studies. 2014;4:174-80.
62.     Nakhaee MR, Pakravan M. Prevalence and Reasons for Nutritional Supplement Use Among Athletes in Body Building Gyms, Kerman 2012. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2014;12(11):873-80.[Article in Farsi].
63.     Sobhanian S, Rajabian D, Sadeghi F, Parsayee Manesh E. Frequency of the use of anabolic drugs in bodybuilding athletes in Jahrom city. Journal of Jahrom University of Medical Sciences. 2013;11(3(..[Article in Farsi].
64.     Shoshtarizadeh F, Bahramian,Fatmeh, Safari,Aliakbar, Pourghaderi,Mona, Barati,Hogatalah. estimate prevalence of energizer drugs and supplements consumption in Karaj body builder men in 2011. Alborz University Medical Journal. 2013;2(3):175-82. [Article in Farsi].
65.     Angoorani H, Narenjiha H, Tayyebi B, Ghassabian A, Ahmadi G, Assari S. Amphetamine use and its associated factors in body builders: a study from Tehran, Iran. Archives of medical science : AMS. 2012;8(2):362-7.
66.     jalilian F, Allahverdipour H. The application of health belief model among body building athletes in the identification of belief associated with anabolic steroid use. 2012. 2012;16(4):8.
67.     Mahdavi M, Safari,A, Shooshtarizadeh F, Sadri B, Bigdeli O, Miraftabi,S.F, et al. Study of prevalence of consumption and consumer awareness of doping substances and supplements side effects among male bodybuilders in Karaj Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 2012;7(5):1. [Article in Farsi].
68.     Mottaghi M, Alireza A, Zahra R. Prevalence of performance-enhancing drugs abuse and athletes knowledge of effects and side effects of them in male bodybuilders athletes. Zahedan J Res Med Sci. 2012;13(1):46.[Article in Farsi].
69.     Zakeri A. The Frequency of Infertility Following Anabolic Steroid in Bodybuilders in Tehran in 2010. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2012;15(2):31-8. [Article in Farsi].
70.     Aghili M, Gholami M. Spread awareness of the effects of doping agents in male bodybuilders. 6th scientific-students congress on physical education and sport sciences; tehran: Ministry of Science, Research and Technology; 2011.
71.     Karimian J, Esfahani PS. Supplement consumption in body builder athletes. Journal of research in medical sciences : the official journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2011;16(10):1347-53.[Article in Farsi].
72.     Jalilian F, Allahverdipour H, Moeini B, Moghimbeigi A. Effectiveness of Anabolic Steroid Preventative Intervention among Gym Users: Applying Theory of Planned Behavior. Health promotion perspectives. 2011. 1 (1); 32-40.
73.     Allahverdipour H, Jalilian,F, Moeini,B, Mogim,Bigi. The Relationship Between Self Efficacy, Perceived Behavioral Control And Anabolic Steroid Use Among Gym Users. In: Mahdavi R, editor. The First International & 4t National Congr On Health Education & Promotion, 2011. p. 139.
74.     Sharifirad G, AhmadzadehSani F, Mohebi S, Abbasi M, Rajati TA, Mohammadzadeh J, et al. Dentification Of Factors Related To The Use Of Doping Drugs And Its Side Effects On Body Building Athletes In Gonabad Based On Health Belief Model The First International & 4th National Congress On Health Education & Promotion Tabriz-Iran: Reza Mahdavi; 2011. p. 365.[Article in Farsi]
75.     Shahraki M, Mirshekari,Hamideh, Shahraki,Ahmadreza. The prevalence of doping drugs consumption and determination of the awareness level of those side effects in Zahedan Body-Builders. Zahedan journal of research in Medical Sciences 2011;13(1).[Article in Farsi].
76.     Kargarfard Mahdi, Kashi,Mehdi, Sarlak,Zahra. Prevalence of ergogenic substances use and athletes' knowledge of effects and side effects of them in Lorestan province, western part of Iran. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2009;11(42):123-34.
77.     Pasharavesh L, Ramandi M, Khoshboo S, Rezaee M, Rezvani S, Abbasi MR, et al. Prevalence of Doping Agents' Abuse and Male Bodybuilders' Knowledge about their Side Effects in Kermanshah Gymnasiums (2004). 2008. 2008;11(4). [Article in Farsi].
78.     Rahimi Mehr Ali Hossein Siabani, Soraya Siabani, Mansour Rezaei, Mohammad Reza Abbasi, Effect of Education on Performance-enhancing Drug Abuse by Bodybuilders.Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. 2008. Vol 12, No 1, Spring . [Article in Farsi].
79.     Hamedinia M. Study of prevalence useUsing supplements, attitude to these substances And side effects in the among bodybuilders in Sabzevar. Quarterly Journal Olympics. 2005;13(3):19-26.[Article in Farsi].
80.     Saleh H, Asadi-Samani E, Zolaktaf Z. Consumption of nutrient supplements and drugs in bodybuilding clubs of Isfahan. 3th scientific-students congress on physical education and sport sciences; tehran, 2004.
81.     hazavehei M, Abdolmaleky, Mohamadhasan. The study of Anabolic-androgenic steroid use among athletes evaluate bodybuilder in Hamadan in 1997. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences 1999;6(2(..
82.     Ntoumanis N, Ng JY, Barkoukis V, Backhouse S. Personal and psychosocial predictors of doping use in physical activity settings: a meta-analysis. Sports medicine (Auckland, NZ). 2014;44(11):1603-24.