دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-120 

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

ارتباط بین عملکرد مهارتی و آمادگی روانی با کارآمدی جمعی در بازیکنان فوتبال

صفحه 12-29

محسن کاوسی؛ علیرضا بهرامی؛ داریوش خواجوی