پیش‌بینی ظرفیت کارآفرینانه از طریق مؤلفه های جو نوآوری در هیأت های ورزشی استان آذربایجان‌غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 استاد میدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشگده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی ظرفیت کارآفرینانه رؤسا و کارشناسان هیأت­های ورزشی با سنجش مؤلفه­های جو نوآوری می­باشد. طی یک مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی، 150 نفر از بین تمامی رؤسا و کارشناسان هیأت‌های ورزشی استان آذربایجان ‌غربی با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونۀ آماری انتخاب گردید. برای تحلیل داده­ها از آزمون­ رگرسیون چند­گانه استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین مؤلفه­های جو نوآوری، مؤلفۀ چالش و مشارکت واجد شرایط پیش­بینی ظرفیت کارآفرینانه در هیأت­های ورزشی استان آذربایجان غربی می­باشد. در جمع­بندی نهایی، می­توان گفت که هیأت­های ورزشی باید وارد محیط­های کارآفرینی شوند و نوآوری کنند. بر این اساس آموزش کارآفرینی به رؤسا و کارشناسان هیأت‌های ورزشی و ایجاد محیط­های مناسب برای نوآوری یک پیشنهاد برای هیأت­های ورزشی است و در صورت وجود چنین شرایطی فضا برای رقابت آماده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction Of Entrepreneurial Capacity With The Innovation Climate Components In Sport Boards Of West Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Kashef 1
 • Mahpareh Lotfi 2
1 Professor, Sport Mangement, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Urmia University
2 MSc in Sport Mangement, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Urmia University
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict entrepreneurial capacity of the heads and experts of sport boards by analyzing innovation climate components. In a descriptive-correlational study, 150 people  were selected from the heads and experts of sport boards in West Azarbaijan according to Morgan's sampling table. Multiple regression test was used to analyze the data. The results showed that among the innovation climate components, challenge and participation componentscould predict entrepreneurial capacity in sport boards of the West Azerbaijan province.  Overall, we suggest that sport boards should involve in entrepreneurship and innovation. Accordingly, it is suggested that sport boards provide entrepreneurship education for the heads and experts and opportunities for innovation. This wil provide the opportunities for competition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurial capacity
 • Climate Of Innovation
 • Sport Boards
 • West Azerbaijan Province
 1.  

  1. اکبری، م. شکیبا، ح. ضیائی، م. مرزبان، ش. رازی، س. (1392). بررسی رابطه ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی. مدیریت دولتی، 5(1): 20-1 .
  2. امیرکبیری، ع. فتحی، ص. (1389). بررسی ارتباط ابعاد توانمندی روان شناختی با کارآفرینی درون سازمانی. فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال ششم. 16: 124-99.
  3. رازقندی، ن. درانی، ک. (1388). شناسایی عوامل فردی و محیطی موثر بر موفقیت کارآفرینان برتر استان تهران جهت ارایه الگوی آموزشی.  توسعه کارآفرینی، 2(6):  55-39.
  4. رحیمی، ق. سلطان حسینی، م. رضوی، م. افخمی، م. (1392). برآورد سهم نسبی کارآفرینی از شیوۀ مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان ادارۀ کل تربیت بدنی استان یزد. مطالعات مدیریت ورزشی، 19 :37-50.
  5. شیخعلی‌زاده، م. تجاری، ف. پیرعلائی، ا. (1390). برآورد میزان خلاقیت از فرهنگ سازمانی در مدیران سازمان‌های ورزشی. مدیریت ورزشی، 11: 117- 99.
  6. صادقی مال امیری، م. نیکنام، ع. (1389). بررسی تئوری­های سازمان بر خلاقیت. ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، ص­ص 47-76.
  7. طاهری، ع. شایان جهرمی، ا. ترابی، س. (1389). بررسی رابطۀ کارآفرینی سازمانی با خلاقیت در سازمان فنی حرفه ای. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت، سال اول، 4: 62-45.
  8. طباطبایی، م. گودرزی، م. فراهانی، ا. اسدی، ح. (1392). بررسی رابطة بین نوآوری و کارآفرینی در فدراسیون‌های موفق و ناموفق. مدیریت ورزشی، 16: 126-115.
  9. علی مردانی، س. درویش صفت، م. کیا لاشکی، ه. (1391). بررسی میزان انگیزه، خلاقیت و ظرفیت کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه‌های علمی کاربردی: مطالعه موردی دانشگاه علمی کاربردی چالوس. دومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی، تهران، دانشگاه شاهد.
  10. کوزه‌چیان، ه. احسانی، م. سیفی‌سالدهی، م. سلیمانی‌کشایه، س. رضایی، ش. (1389). رابطة بین ساختار کارآفرینانه و اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. مدیریت ورزشی، 6 :27-5.
  11. محمدکاظمی، ر. جعفری مقدم، س. سهیلی، س. (1391). شناسایی میزان تأثیر جو سازمانی بر نوآوری مطالعۀ موردی بانک ملت، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 5(2): 86 -67 .
  12. محمود صالحی، م. دری، ب. صفری، خ. (1391). بررسی نقش میانجی کنش متقابل اجتماعی در تأثیرگذاری ساختار و جو سازمانی بر مدیریت دانش مطالعۀ موردی: صنایع خودروسازی در ایران، 4(11): 92-69.
  13. موسوی بازرگانی، ج. (1386). مؤلفه­های کارآفرینی. چاپ اول، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
  14. ناظم، ف. کلانتری، م. (1384). رابطه بین جو سازمانی و کارآفرینی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8. مجموعه مقاله‌های همایش ملی کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
  15. نصیرزاده، ع. فراهانی، ا. رضایی، ش. وطن‌دوست، م. (1392). ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(3): 144-129.
  16. هنری، ح. مندعلی‌زاده، ز. (1392). چارچوب تبیین و تدوین بیانیة مأموریت کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحب نظران ورزشی. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(2): 60-49.

  17. Anthony Lano, J. (2005) The University Environment and Academic Entrepreneurship: A Behavioral Model For Measuring Environment Success. Stevens Institute of Technology. Available from: www.cherry.gatech.edu/t2s2006/papers/llano-1057-T.pdf.

  18. Ekvall G. (1996) Organizational climate for creativity and innovation, European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(1): 105-123.

  Tatina, S. (2007), The role of interpersonal trust for entrepreneurial exchange in a transition economy, International Journal of Emerging Markets, 2(2): 101-122.