اعتباریابی و رواسازی پرسش نامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و روش های کنترل آن در سازمان‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 دبیر آموزش پرورش فارس

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین روایی و پایایی مقیاس عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و روش­های کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان می­باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل­کارمندان وزارت ورزش و جوانان بود، که مطابق با گزارش­های این وزارتخانه تعداد 900 نفر می­باشد. به منظور تعیین نمونۀ آماری از جدول تعیین حجم نمونه مورگان و به روش تصادفی ساده تعداد 269 نفر برآورد شد. به منظور پیشگیری از افت آماری تعداد 320 پرسش نامه پخش و جمع آوری گردید. در این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته به نام عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و روش­های کنترل استفاده شد، که روایی صوری و محتوایی پرسش­نامه­ها با نظرخواهی از 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی بررسی شد. برای روایی سازه پرسش­نامه از طریق تحلیل عاملی مقدار عوامل مؤثر (770/0) و روش­های کنترل (815/0) محاسبه شد. ضریب پایایی پرسش­نامه­ها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0 برای عوامل مؤثر و 83/0 برای روش­های کنترل محاسبه شد. با توجّه به این که شاخص­های روایی و پایایی پرسش­نامه همگی در حد مطلوبی هستند، می‌توان از نسخه جدید پرسش­نامه برآورد عوامل مؤثر و روش­های کنترل فساد اداری به عنوان پرسش­نامه روا و پایا برای اندازه­گیری فساد در سازمان­های ورزشی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Questionnaire of Effective Factors on the Emergence of Office Corruption and its Control Methods in Sports Organizations

نویسندگان [English]

 • Ali Reza Zare 1
 • Sadighe Heydarinejad 2
 • Seyede Nahid Shtab Boshehri 3
1 Teacher of Fars Education and Training
2 Associate Professor of sport management department,Shahid Chamran university of Ahwaz
3 Assistant professor of sport management department, Shahid Chamran University of ahwaz
چکیده [English]

The aim of the present research is to determine the validity and reliability of the effective factors’ scale on the emergence of office corruption and its control methods in the Ministry of Youth and Sports. The method of this research is Descriptive-Analytic. Statistical population of this study included personnel of the Ministry of Youth and Sports which are 900 persons according to the ministry’s reports. According to Morgan’s Sampling Table, 269 subjects were estimated as the statistical sample then 320 questionnaires were distributed and collected. In this research, researcher made questionnaire named effective factors on office corruption and control methods was used which superficial and content validity of the questionnaire was approved 12 professors in Sports Management. For construct validity of the questionnaire the effective factors (0.770) and control methods (0.815) were calculated using factor analysis. The validity coefficient of the questionaires were calculated using Cronbakh’s Alfa was (α=0.81) for effective factors and (α=0.83) for control factors. According to the fact that the validity and reliability of the questionnaire are all optimal, the new version of questionnaire for estimating effective factors and control methods of office corruption can be used as a valid and reliable questionnaire to measure the amount of corruption in sports organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Validation
 • Office Corruption
 • Sports Organizations
 • Control
 1. منابع

  1. اکبرنژاد، م، یعقوبی، م، غلامی، ف. (1393). بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث، دوفصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اسلامی، شماره 1، صص 195-167
  2. الوندی، م. (1388). فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن، پایگاه خبری اداره کل زندان ها (استان گیلان).
  3. تقوی، ع. (1387). تأثیر فرهنگ بر فساد اداری، مجله تدبیر، 181، 27-36
  4. خداداد حسینی ح، فرهادی نژاد م. (1380). بررسی فساد اداری و روش­های کنترل آن، مجله مدرس، دوره5، شماره1، 53-37.
  5. خلفخانی،م. (1388). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری. فصلنامه راهبرد سال هجدهم، شماره53.
  6. رسولی ر، شهائی ب. (1388). فساد اداری در مدارس آموزشی، عوامل مؤثربر پیدایش، گسترش و کاهش آن. نشریه مدیریت دولتی، 1و3، 34-19.
  7. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. (1384). برنامه مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت در نظام اداری. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
  8. سلطانی، ا. (1381). نقش مدیریت و تخلفات اداری کارکنان، مجله تدبیر، 126، 59-57.
  9. صفری، ح. (1387). مطالعه عوامل مؤثر بر بروز و گسترش فساد اداری و روش­های کنترل این پدیده در سازمان تربیت بدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
  10. عباس زادگان، م. (1383). فساد اداری، تهران، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
  11. فرخ سرشت ب. (1383). عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و نقش آن در جلوگیری از توسعه ایران، فصلنامه دانش مدیریت، 60، 84-65.
  12. قنبری، ا. (1389). مطالعه عوامل مؤثر بر بروز و گسترش فساد اداری و روش­های کنترل این پدیده در ادارات تربیت بدنی استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد.
  13. گودرزی م، قربانی م.ح، سلطانی ح، صفری، ح. (1390). عوامل مؤثر بر وقوع و رشد فساد اداری و ادارک شده و روش‌های کنترل آن در سازمان­های ورزشی ایران. پژوهش در علوم ورزشی، شماره 10.
  14. لطفیان، ا. (1375). عوامل مؤثر در فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن. مجله دانش و توسعه، 4، 25-5.
  15. ملک محمدی ح، حق شناس م. (1392). سیاستگذاری­های مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگو مطلوب: مطالعه تطبیقی ترکیه و پاکستان، فصلنامه سیاست، مجله حقوق و علوم انسانی، شماره 1، صص 154- 137.
  16. محمودی م. (1384). نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری. مجله تدبیر، 160، 44-38.
  17. نادریان م. (1384). چگونگی پرداختن بر فعالیت­های جوانان و نوجوانان. انتشارات مدیریت و برنامه ریزی مازندران، 27
  18. نجفی کلوری م. (1391). عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان­های ورزشی (مطالعۀ موردی فساد اداری در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران. مدیریت ورزشی، شمارة 14.
  19. یوسف نژاد ا. (1385). ظرفیت حقوقی و فنی دیوان محاسبات کشور در مقابله با مفاسد و تقلب با تاکید بر نقش دیوان محاسبات کشور.

  20. Blackburn, K.; Gonzalo, F.; Forgues, P. (2010). Financial liberalization, bureaucratic corruption and economic development. Money and Finance, 29: 1321-1339.

  21. Bloom, Max. (2009), corruption and sport : Building infergnity  and preventing Abuses. Transparency international,1,6.

  22. .Brooks, G., Aleem, A. and Button, Mark (2013) Fraud, corruption and sport. Palgrave MacMillan, Basingstoke. ISBN 9780230299788/http://eprints.port.ac.uk/id/eprint/11011

  23. Gorse, Samantha.(2009). Defining Corruption in Sport Goventy University.

  24. Liiv, M, L. (2004). The Causes of Administrative Corruption. Hypotheses Central and Eastern Europe, University of Tartu, department of Public Administration, requirements for the master’s degree of public administration.

  25. Lee, W.S. (2013). Engaging in corruption: The influence of cultural values and contagion effects at the micro level. Journal of Economic Psychology, 39: 287-300.

  26. Maening, W. (2002). On the Economics of doping and Corruption in intenational Sports. Journal of sports Economics, 4: 61-89.

  27. Mason: D, and Thiboult, s (2006). An Agency Theory Perspective on Corruption in Sport. Journal of Sport Management, 20,52-73.

  28. Maening, Wolfang. (2005). Corruption in international sports and sport management, Tendencies, Extent and Counter Measure. European Sport Management quarterly, 5(2): 187-205.

  29. Memisoglu, D. Durgun, A. (2007). Public Administration Reforms and Corruption in Turkey. Suleyman Demirel University. 421-433.

  30. Mckelvey, S and Moorman, A (2007). Alegal Analysis of the unauthorized use of sport Organizations. Journal of sport Management, 21: 79-102.

  31. Meldram. Andrew. (2004). The Evoluthin of bad Governance in Kenya Sports, Transparency international, KFF,1-26.

  32. Rui, Ding. (2008). Multi factor Analysis on Administrative corruption in china, technische universitat Munchen.

  33. tonoya, Vartuhi, (2004), Corruption and entrepreneurship, university of Monnheim.23.

  34. Tanzi Vito (1994), corruption government activities, and markets, IMF Working papers, wpi 94/99, international monetary fund, Washington D.C.

  35. Wolfang, m. (2002). On economic of doping and corruption in international sports. University of Hamburg, 61-89.

  World Bank (2007). Worldwide Governance Indicators 2007: Country Data Report for Iran,  1996-2006.Available.at: www.worldbank.org/wbi/governance/