ارتباط سبک رهبری مربیان با آمادگی روانی و اضطراب صفتی و حالتی بازیکنان هندبالیست استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه اراک

3 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سبک ­رهبری مربیان با آمادگی ­روانی و اضطراب صفتی و حالتی بازیکنان هندبال بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعۀ آماری این پژوهش بازیکنان هندبال تیم­های باشگاهی استان کرمانشاه در سال 1393 که حداقل دو سال آخر تمرینات خود را با مربیگری مربی کنونی خود سپری کرده بودند، تشکیل دادند. نمونه آماری شامل 260 نفر بود که به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های ویژگی‌های فردی، پرسشنامۀ سبک­رهبری مربیان در ورزش، پرسشنامۀ آمادگی روانی ورزشکاران و پرسشنامۀ اضطراب صفتی و حالتی اشپیل برگر استفاده شد. پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده­ها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون آماری استنباطی ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 05/0>p بکار گرفته شد. یافته­ها نشان داد، بین سبک رهبری (بازخورد مثبت و رفتار دموکراتیک) با آمادگی روانی رابطۀ مستقیم معناداری وجود دارد. همچنین بین سبک رهبری دمکرات با اضطراب صفتی و کلی رابطۀ معکوس معنا­داری وجود دارد، اما با اضطراب حالتی رابطه­ ندارد. یافتۀ دیگر این پژوهش نشان داد که بین سبک رهبری استبدادی و اضطراب حالتی و کلی رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد و بین سبک رهبری استبدادی با اضطراب صفتی رابطه­ایی یافت نشد. با توجه به نتایج تحقیق، به­طور کلی می‌توان سبک­ رهبری مربیان (رفتار دموکراتیک، رفتار استبدادی، بازخورد مثبت، تربیت و آموزش و حمایت اجتماعی) را به­عنوان یک عامل تأثیرگذار بر آمادگی­روانی و اضطراب ورزشکاران قلمداد کرد و پیشنهاد می­شود مربیان برای ایجاد آمادگی­ روانی و کاهش اضطراب به عامل سبک رهبری خود توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between The Coaches' Leadership Style and Mental Fitness And The Trait And State Anxiety Of Handball Players In Kermanshah Province

نویسندگان [English]

 • Ghobad Mehrabiyan 1
 • Mohsen kavousi Aslanshah 2
 • Ali Heirani 3
1 MSc in Motor Behavior, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 MSc in Motor Behavior, Arak University of Arak
3 Assitant Professor, Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

The present study aimed to study the relationship between the coaches' leadership style and mental fitness and the trait and state anxiety of handball players. The research method was descriptive- correlational. The statistical population included the handball players from the Kermanshah clubs in 1393Y, which had spent at least the past two years of their training with their current coachs. The research samples included 260 participants who were selected randomly. The personal traits questionnaire, the leadership style in sport questionnaire, the mental fitness of athletes questionnaire and the STAI trait and state anxiety questionnaire were used to collect the data. Normal distribution of the data was approved by kolmogrov-smirnov test and the data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient at significance level of p < /span>

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leadership Styles
 • Mental Fitness
 • Athlete
 1.  

  1. اصلانخانی م.ع، شهیدی ش. (1378). بررسی و مقایسه منتخبی از ویژگی­های روان­شناختی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه­های زیر پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی مستقر در تهران. المپیک، 1 (3): 57-78.
  2. انشل مارک اچ. (1385). روان­شناسی ورزش از تئوری تا عمل. ترجمه علی اصغر مسدد، انتشارات اطلاعات، تهران.
  3. بسمی م، ترکفر ا، آزادفدا ش. (1394). ارتباط بین سبک رهبری خدمت‌گذار با انسجام گروهی تیم‌های قهرمانی کشور والیبال نشسته بانوان ایران. نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 21: 148-139.
  4. بنی‌هاشمیان کو، گلستان جهرمی ف، قنبری پیرکاشانی ن، شرفی م. (1390). بررسی رابطه سلامت عمومی و سبک رهبری مدیران و اثر آن بر رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 5(4): 40-32.
  5. بهرامی ش، زردشتیان ش، نوروزی سیدحسینی ر. (1390). اثر سبک رهبری مربیان بر جو انگیزشی و رضایتمندی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران. دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی، 2(18): 116-102.
  6. پناهی، ش. (1372). بررسی مقدماتی روایی، اعتبار و نرم­یابی سیاهة اضطراب حالتی- صفتی اشپیل­برگر. پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
  7. رابینز استیفن پی. (1385). مبانی رفتار سازمانی. ترجمۀ علی پارساییان و سیدمحمداعرابی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
  8. شاهین­طبع م، اصلانخانی م.ع، عبدلی ب، کامکاری ک. 1389. تأثیر یک برنامة آموزش روان‌شناختی بر بهداشت روانی بازیکنان نخبة بسکتبال. رشد و یادگیری حرکتی، 29(5): 47-29.
  9. شیخ‌یوسفی ر، وحدانی م، محرم‌زاده م. (1392). رابطه سبک‌های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم‌های بسکتبال حاضر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسرکشور، مطالعات مدیریت ورزشی، 17: 86-71.
  10. عبدلی ب. (1384). میانی روانی- اجتماعی تربیت بدنی و ورزش. چاپ اول. تهران. انتشارات بامداد کتاب؛ ص 91-71.
  11. عسگری ب، خورشیدی ر، خدایاری ع. (1391). ارتباط بین سبک رهبری مربیان با رضایتمندی ورزشکاران لیگ برتر والیبال مردان ایران. نشریه مطالعات روانشناسی ورزشی، 2: 74-65.
  12. مارتنز ر. (1385). روان­شناسی ورزشی، راهنمای مربیان. ترجمه محمد خیبری، چاپ اول، انتشارات کمیته ملی المپیک، ص 106-98.
  1. محدث ف، رمضانی‌نژاد ر، خبیری م. (1389). سبک رهبری مربیان و رضایتمندی ورزشکاران حرفه‌ای ایران. پژوهش در علوم ورزشی، 29: 138-125.
  2. نوروزی سیدحسینی ر، کوزه­چیان ه، هنری ح، نوروزی ­سیدحسینی ا. (1392). ارتباط بین سبک­های رهبری مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران. نشریه مدیریت ورزشی، 17: 190-173.
  3. واعظ موسوی س.م.ک. (1379). تعیین روایی و پایایی پرسشنامه آمادگی­روانی ورزشکاران انستیتو ورزش استرالیای جنوبیSASI PSYCH. نشریه حرکت، 9: 62-49.

  16. Arnold A, Turner N, Barling J, Kelloway EK, Mcee MC. (2007). Transformational leadership and Psychological well-being: The mediating role of meaningful work. Journal of Occupational Health Psychology, 12(3): 193–203.

  17. Bredemeier B.L, Shields D.L. (2006). Sports and character development. Research diges, 7(1): 1-8.

  18. Brown-R.S. (1982). Exercise and mental Health in the pediatric population, Clinics in Sports medicine, 1 (3): 515-527.

  19. Cavallo K, Brienza D. Emotional competence and leadership excellence at Johnson & Johnson: the emotional intelligence and leadership study. Available at: http://www.eiconsortium.org/ pdf/ jj_ei_ study.pdf. 2005.

  20. Chelladurai, P., & Saleh, S. D. (1980). Dimensions of Leader Behavior in Sports: Development of Leader Scale. Journal of Sport Psychology, 2, pp; 34-35.5

  21. Chelladurai, P., & Riemer, H. A. (1998). Measurement of leadership in sport. InJ.L.3

  22. Daniel SH, Bogdewic SP, Holloway RL, Hepworth J. (2009). The Architecture of Alignment: Leadership and the Psychological Health of Faculty. Faculty Health in Academic Medicine, 3(1): 55-71.

  23. Hemmati A. zartoshtian Sh. zarrini, E. geravand, S. (2014). The effect of coaches' leadership style on basic psychological needs satisfaction and burnout of kabeddi players male in Iran pro-league. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 40 (1): 253- 263.

  24. Hemmati A. zartoshtian Sh. zarrini E. geravand S. (2014). The effect of coaches' leadership style on basic psychological needs satisfaction of kabeddi players male in Iranian pro-league. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 40 (1): 500- 506.

  25. Horn, T.S. (1992). Leadership effectiveness in the sport domain. In: Horn. T.S (Ed). Advances in sport psychology. Champaign, IL: Human Kinetics, 181-199.

  26. Joaquin DJ. (2006). The sport psychologist's handbook, a guide for sport–specific performance enhancement. John wiley and sons Ltd, the atrium, southern gate, chichewter, west Sussex, England.

  27. Kais K, and Raudsepp L. (2005). Intensity and direction of competitive state anxiety, self – confidence and athletic performance. Kinesiology, 37: 13-20.

  28. Khalaj G, Khabiri M, Sajjadi N. (2011). The relationship between coach’s leadership styles & player satisfaction in women skate championship. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 15: 3596-3601.

  29. Lizuka C. A, Marinovic W, and Machado A A. (2005). Anxiety and performance in Young table tennis players. Sports Science Research, 26: 73-75.

  30. Mallory E M. (2009). Burnout, Motivation, and Perceived Coaching Behavior in Female Intercollegiate Athletes: Assessing Relationships over a competitive season. Master of Science in Sport Studies, Miami University, Physical Education, Health, and Sport Studies.

  31. Morgan w. p. (1980). The trait psychology controversy. Research Quartery for exercise and sport, 51, 50-76.

  32. Nabi H, Hall M, Koskenvuo M, Singh-Manoux A, OksanenTuula, Suominen S, et al. (2010). Psychologicaland Somatic Symptoms of Anxiety and Risk of Coronary Heart Disease: The Health and Social Support Prospective Cohort Study. Biological Psychiatry, 67(4): 378-85.

  33. Pietraszuk. T. k. (2006). Burnout in Athletics: A test of self – determination theory. Texas Tech University Thesis.

  34. Prima, V., Muhammad Nubli, A, Tutut H., Ahmad, O., & Suriya, K. (2011). Re-test of State Trait Anxiety Inventory (STAI) among Engineering Students in Malaysia: Reliability and Validity Tests. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 3843–3848.

  35. Riemer H.A. (1997). A Classification of Facets of Athlete Satisfaction. Journal of Sport Psychology, 20: 127-156.

  36. Ronayne L.S. (2004). Effects of Coaching Behaviors on Team Dynamics: How Coaching Behaviors, Influence Team Cohesion and Collective Efficacy over the Course of a Season. Master of Science in Sport Studies. Physical Education, Health, and Sport Studies. Miami University.

  37. Serpa S. (1992). Relationship coach-athlete: outstanding trends in European research. Motricidade humana. Portuguese journal of human performance studies, 12(1): 7-19

  Smith TW. (2006). Personality as risk and resilience in physical health. Current Directions in Psychological Science, 15(5): 227–31.