کلیدواژه‌ها = آپوپتوز
تغییرات آپوپتوزی بافت قلب پس از تمرین تناوبی شدید و عسل آویشن در رت‌های دیابتی نوع دو

دوره 9، شماره 2، مهر 1401، صفحه 23-36

10.22049/jahssp.2022.27879.1480

بهاره به آیین؛ حسین عابدنطنزی؛ ماندانا غلامی؛ فرشاد غزالیان


تاثیر تمرین با شدت های مختلف بر شاخص منتخب آپوپتوزی در بافت کبد رت های نر نژاد ویستار

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 21-27

10.22049/jahssp.2021.27120.1344

سودابه قنبری؛ علی اصغر رواسی؛ محمد شریعت زاده جنیدی